En rekke elvemuslinger stikker ut av sanden i en liten bekk, der de filtrerer vannet etter mat

Elvemusling

Margaritifera margaritifera

Sårbar

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Fakta om elvemusling

Elvemuslingen lever i en tidlig periode av livet som larve på gjellene av laks eller ørret. Etter denne perioden (10-11 måneder) vil den vesle muslingen slippe seg ned på bunnen av elva eller bekken, der den graver seg ned. Etter å ha levd nedgravd 5-8 år begynner muslingen å komme til syne i grusen. Muslingen vil deretter leve resten av livet delvis nedgravd i bunnen.

Elvemuslingen filtrerer maten sin fra vannet, og en voksen musling kan filtrere opp mot 50 liter vann i døgnet. Slik sett kan elvemuslingen ses på som vassdragets naturlige renseanlegg.

En hånd holder en elvemusling
Elvemuslingens skjell kan bli 10-15 cm langt.

Leveområder og utbredelse

På verdensbasis lever elvemuslingen i Skandinavia, Mellom-Europa, Sibir og Nord-Amerika.

I Norge lever elvemuslingen i utgangspunktet i bekker og elver i lavlandet over hele landet, men den har forsvunnet mange steder de siste 100 årene. De fleste bestandene finnes i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, og bestandene sør for Dovre sliter i dag med rekrutteringen.

En liten bekk renner gjennom skogen
Elvemuslingen lever i bekker og vassdrag i lavlandet over mye av landet

Trusler

Siden elvemuslingen er avhengig av ørret eller laks for å utvikle seg vil faktorer som fører til at disse fiskene forsvinner fra et vassdrag også føre til at elvemuslingen forsvinner.

Forsuring av vassdrag, forurensing (inkludert overgjødsling fra landbruk og avrenning fra hogstflater), vassdragsregulering , kanalisering av vassdrag, og fjerning av vegetasjon fra vassdragene, påvirker elvemuslingen negativt.

Elvemuslingen er en norsk ansvarsart (mer enn en fjerdedel av elvemuslingene i Europa lever her).

Visste du at...

  • Elvemuslinger kan bli 250-300 år gamle!
  • Den norske arvefyrstekronen (kronprinskronen) er innsatt med perler fra norske elvemuslinger. NB! Elvemuslingen er i dag fredet.