En stor, hvit sommerfugl går inn for landing på en gul blomst

Apollosommerfugl

Parnassius apollo

Tilstand i Norge

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Fakta om apollosommerfugl

Apollosommerfuglen er en dagsommerfugl i familien svalestjerter (Papilionidae).

Apollosommerfuglen er fredet i Norge og i alle land som er medlem av Bernkonvensjonen. Tidligere fantes apollosommerfuglen over store deler av Sør- og Østlandet. Endringer i retning et mer intensivt jord- og skogbruk på 1900-tallet bød imidlertid på en del utfordringer også for denne arten, og førte til at den forsvant fra deler av sitt tidligere utbredelsesområde.

  • Vingespenn (mm)

    62-90

Kjennetegn

Apollosommerfuglen er stor og hvit, med tydelige svarte flekker på framvingene, og to store, røde flekker på bakvingene. Kroppen er svart med grålige hår. Hannene har litt sterkere fargetoner enn hunnene.

De ulike norske delbestandene er fysisk adskilt, og man regner med at det finnes to underarter i Norge. Det kan være stor størrelsesforskjell mellom sommerfugler fra ulike områder – individer fra lavlandet er de største, mens individer i fjellområder er mindre.

Blomstereng under bergveggen
Apollosommerfuglen trives i åpne områder i sørvendte, bratte fjell- eller lisider

Leveområder og utbredelse

Apollosommerfuglen liker seg i åpne miljøer med stein eller klipper. Her til lands finnes den i dag fortrinnsvis i bratte, sørvendte fjell- og lisider. Dette kan være områder med litt kalkrike bergarter, som lett sprekker opp og danner rasmarker der det vokser lite trær og busker. Utbredelsen er begrenset til fjellområder og dalfører i Oppland, Telemark og Buskerud. Utenfor Norge forekommer arten i fjellområder i sentrale og østlige deler av Europa, Kaukasus, samt i Kina, Mongolia og asiatiske deler av Russland. Apollosommerfuglen er oppført som sårbar (VU) på den globale rødlista.

Samlere – en trussel mot apollosommerfuglen

I 2019 ble to danske statsborgere pågrepet i Jotunheimen etter at de hadde fanget inn 35-40 individer av den sjeldne apollosommerfuglen. I Danmark ble mennenes boliger ransaket av dansk politi, som der oppdaget at det ikke var første gang de pågrepne hadde bedrevet ulovlig sommerfuglfangst. I etterkant av saken ble de to danskene bøtelagt, og lovgivningen i Danmark ble endret slik at 33 sommerfuglarter nå er blitt fredet i landet.

Apollosommerfuglens liv

Den voksne sommerfuglen er på vingene fra slutten av juni til starten av september.

Forplantning

Etter paringen legges eggene enkeltvis rundt om i terrenget, på for eksempel lav, mose, kvister og bar. Der overvintrer de. Våren etter klekkes eggene, samtidig som ferske blader fra bestemte planter blir tilgjengelige for larvene. Larven lever på smørbukk og hvitbergknapp i låglandet, og på rosenrot i fjellet.

En fullvoksen larve er svart med rødoransje flekker langs sidene. Puppestadiet varer i 3-5 uker. I en løs kokong et lite stykke ned i bakken, forvandles larven til en fullvoksen sommerfugl.

Hvitbergknapp - en hvitblomstret, sukkulent plante
Hvitbergknapp (Sedum album) er en av vertsartene for sommerfuglens larver

Kosthold

Apollosommerfuglene lever av nektar fra ulike blomster, så som rødknapp, tistler, vendelrot, bergfrue og svever.

Trusler

Tap av leveområder

Apollosommerfuglen er utsatt flere trusler, men mye handler om gjengroing og tilplanting av leveområder. Skogplanting, gjødsling, samt opphør av slått og beite, virker negativt på leveområdene, spesielt i lavlandet.

Miljøkriminalitet

Apollosommerfuglen er også utsatt for miljøkriminalitet gjennom innsamling til egne samlinger og videresalg.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Bilde: © Sverre Lundemo / WWF Verdens naturfond