Plastforsøpling på strand

En global avtale for å stanse plastforurensning

Plastforurensning beveger seg på tvers av landegrenser. Om vi skal stanse plastforurensningen, må globale tiltak og internasjonalt samarbeid til.

En viktig milepæl for verden

Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast videreføres

I april 2024 ble det annonsert at det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast videreføres i fire nye år. Regjeringen setter av én milliard kroner til å stanse plastforsøplingen. Programmet har vært en ledestjerne internasjonalt og har inspirert andre land til å utvikle lignende program.

Etter mange år med hardt arbeid, ble det under FNs femte miljøforsamling i mars 2022 klart at en global og rettslig bindende plastavtale blir virkelighet!

Frem til utgangen av 2024 skal det avholdes en rekke forhandlingsmøter hvor verdens ledere skal bli enige om hva avtalen skal inneholde. Det blir avgjørende at teksten i avtalen reflekterer det høye ambisjonsnivået vi er helt nødt til å ha om vi skal stanse plast i havet.

Hvorfor trenger vi en global avtale for havet?

Årsakene til at plast havner i naturen er mange og komplekse. Selv om vi ser at antallet frivillige tiltak for å begrense plastforurensingen har økt de siste årene, øker også mengden plast som havner på avveie, med alarmerende tempo. Ny kunnskap viser også alarmerende og voksende mengder mikroplast på avveie. Plastens verdikjede er også tilknyttet en stor mengde skadelige kjemikalier og tilsetningsstoffer, som forverrer skaden på miljøet når plastforurensningen skjer.

Derfor er det viktig at vi får på plass et felles rammeverk som adresserer plast gjennom hele verdikjeden – fra produksjon til resirkulering og avfallshåndtering.

STANS PLASTFORURENSNINGEN

Bli med og krev at den norske regjeringen og verdens ledere blir enige om en rettslig bindende og ambisiøs plastavtale!

Klikk her for å signere oppropet

Rapport:

HVEM BETALER FOR PLASTFORURENSNINGEN?

Rapport fra WWF, skrevet av Dalberg, viser at kostnadene knyttet til plastforurensning er opptil ti ganger høyere i lavinntektsland enn i høyinntekstland, til tross for at disse landene forbruker tre ganger mindre plast per person. Plastforurensingen utsetter også disse landene for blant annet luftforurensning, økt risiko for flom, spredning av smittsomme sykdommer, trusler mot livsgrunnlaget og usikre arbeidsforhold.

Hva må en slik avtale inneholde for at den skal bli en suksess?

WWF har lagt frem fem suksesskriterier for utformingen av en global avtale mot plastforurensning: Success criteria for å new treaty on plastic pollution (PDF).

WWF ber om globale regler på tvers av plastens verdikjede: Towards a treaty to end plastic pollution (PDF).

WWF ber om forbud av produktgrupper med høy forsøplingsrisiko: Breaking down high-risk plastic products (PDF) & Regulating high-risk plastic products (PDF).

WWFs krav til en global avtale for å stanse plastforurensning:

 • Avtalen må inkludere bindende, globale regler for å eliminere (forby), redusere, giftfri sirkulasjon og ansvarlig håndtering av plast.
 • Prioritere plast med høy forurensningsrisiko, hvilket inkluderer produktgrupper, grupper kjemikalier og polymerer.
 • Tidlig spesifisere globale forbud og utfasing av engangsprodukter som ikke er nødvendige, herunder engangsbestikk, fat, glass, q-tips, sigarettfiltere, m.m.
 • Tidlig spesifisere nødvendige kriterier for design, og giftfri sirkulasjon og ansvarlig avfallshåndtering.
 • Sikre at implementering av avtalen støttes ved teknisk og finansiell assistanse, kunnskaps- og kompetansedeling, med et særlig fokus på behovet til land i utvikling og øystater hardt rammet av plastforurensning.

Hva gjør WWF?

 • Jobber i nesten hundre land med å overbevise regjeringer om å inkludere de robuste og målbare tiltakene som trengs i avtalen.
 • Bruker internasjonale møter strategisk for å få på plass en avtale med konkrete forpliktelser.
 • Bidrar til den globale politikkutformingen gjennom rapporter og forslag til globale tiltak.
 • Er talerør for sivilsamfunn og befolkning i utviklingsland og regioner som er hardt rammet av plastforsøpling.
 • Samarbeider med forskningsmiljø, næringslivsaktører og andre miljøorganisasjoner for å få plass en mest mulig ambisiøs og effektiv avtale.

Dette har skjedd:

 • April 2024

  Det fjerde forhandlingsmøtet, INC-4, avsluttes i Ottawa, Canada. Selv om majoriteten av land er for globale, bindende regler som er felles for alle land, klarte de ikke å bli enige om dette i Ottawa. Dette vil være et sentralt punkt under neste, og siste forhandlingsmøte som vil ta plass i Busan i november.

 • 23. aprill 2024

  Gode nyheter! Det annonseres at det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast videreføres, og regjeringen setter av én milliard kroner over de neste fire årene til bekjemping av plastforsøpling i lav-og mellominntektsland.

 • 19. november 2023

  Det tredje forhandlingsmøtet, INC-3, avsluttes i Nairobi uten en formell plan for videre arbeid de neste fem månedene. WWF var til stede under hele forhandlingsmøtet. Majoriteten av land ønsker en sterk og ambisiøs avtale, men dessverre er det en liten gruppe land som ønsker en frivillig og svakere avtale som trenerer prosessen, og hindrer videre progresjon.

 • 4. september 2023

  Nullutkastet er klart! Sekretariatet for forhandlingene legger frem den aller første teksten til global plastavtale. Teksten er lovende, men inneholder både sterke og svake alternativer. Disse alternativene skal verdens land forhandle over på det tredje forhandlingsmøtet som holdes i Nairobi i midten av november 2023.

 • 29. mai 2023

  Verdens land møtes i Paris for det andre forhandlingsmøtet for global plastavtale. Under møtet ble det enighet om å utvikle et nullutkast av avtaleteksten. WWF var til stede i Paris.

 • 28. november 2022

  I november møttes FN-landene i Uruguay for å starte forhandlingene for en ny, global plastavtale. WWF var til stede!

 • 21. september 2022

  Under FNs generalforsamling i New York lanserer mer enn 80 globale selskaper, finansinstitusjoner og organisasjoner, i samarbeid med WWF og Ellen MacArthur Foundation, en næringslivskoalisjon for global plastavtale. Koalisjonen tar til orde for blant annet strengere krav og reguleringer på plast.

 • 22. august 2022

  Norge og Rwanda går sammen med 18 andre land og danner en høyambisjonskoalisjon for å stoppe plastforurensing innen 2040.

 • 02. mars 2022

  FNs medlemsland vedtar et mandat for å starte forhandlingene om en global og rettslig bindende plastavtale!

 • 28. februar 2022

  FNs femte miljøforsamling (UNEA 5.2) går av stabelen i Nairobi, og går frem til 2. mars.

 • 21. februar 2022

  Sør-Afrika annonserer sin støtte til en global plastavtale. Nå er det 185 land, nesten 95% av alle FNs medlemsland, som ønsker en slik avtale.

 • 9. desember 2021

  Under COP22 i Barcelona erklærer Middelhavslandene sin støtte til en global plastavtale. Med dette er det nå 156 land, mer enn to tredeler av FNs medlemsland, som har uttrykt sin offisielle støtte til en global avtale for å stanse plastforsøpling.

 • September 2021

  15 nye land erklærer sin støtte til en global plastavtale under ministerkonferansen i Genève. Totalt 119 land har nå uttrykt sin støtte!

 • September 2021

  Verdens første ministerkonferanse om plastforurensing og marin forsøpling avholdes i Genève.

 • August 2021

  23 ledende finansinstitusjoner og bedrifter slutter seg til oppropet, og legges inn i rekka av nå over 70 institusjoner som støtter WWFs krav om en global plastavtale.

 • Juni 2021

  Ny FN-erklæring vedtas i New York. 74 land ber om at forhandlingene om en ny rettslig bindende global plastavtale skal starte så snart som mulig. Dette er også første gang Norge konkret forplikter seg til å jobbe for at den globale plastavtalen skal være rettslig bindende.

 • Februar 2021

  På FNs digitale miljøforsamling annonserer Ecuador, Kenya og Russland sin støtte, og dermed er det totalt 68 land som har sagt at de ønsker en global plastavtale. På slutten av konferansen annonserer også Ecuador, Ghana og Tyskland at de inviterer til ministerkonferanse til høsten.

 • Oktober 2020

  EUs medlemsland forplikter seg på ministernivå til å jobbe for en ny global avtale mot plastforsøpling.

 • Juli 2020

  55 land oppretter en gruppe ved FNs hovedkontor i New York som skal jobbe for å få på plass en ny global avtale. Norge tar på seg ansvaret med å lede gruppen sammen med Maldivene og Antigua & Barbuda.

 • Mars 2020

  Europakommisjonen støtter og vil arbeide for en global avtale mot plastforsøpling i sin plan for EUs sirkulærøkonomi.

 • Oktober 2019

  På Our Ocean-konferansen i Oslo forplikter Norge seg til å jobbe for at en global avtale mot plast i havet skal komme på plass innen 2023.

 • Oktober 2019

  1,5 millioner mennesker har signert WWFs underskriftskampanje for å stanse plastforsøpling og få på plass en global avtale mot plast i havet.

 • August 2019

  Lederne av stillehavslandene forplikter seg til å jobbe for en global avtale for å stanse plast i havet.

 • 15. august 2019

  1 million mennesker i 126 land har signert WWFs underskriftskampanje for å stanse plastforsøpling og få på plass en global avtale mot plast i havet.

 • Juli 2019

  15 karibiske land vedtar en erklæring om plastforsøpling, der de tar til orde for en global avtale mot plast i havet.

 • Mai 2019

  Basel-konvensjonen vedtar at kontrollen av den internasjonale handelen med plastavfall skal skjerpes. Norge har vært sterk pådriver.

 • 10. april 2019

  De nordiske landene (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island) vedtar en Nordisk plasterklæring, hvor de tar til orde for en ny global avtale mot plast i havet. Det er Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen som har tatt initiativet til erklæringen.

 • 15. mars 2019

  På FNs miljøforsamlings møte i Nairobi sluttet et flertall av statene seg til videre arbeid for å få på plass en global avtale mot plast i havet.

 • Desember 2018

  FN-konferanse i Genève som ender med en anbefaling til verdens land om å se nærmere på hvordan en global og bindende avtale mot plast i havet kan komme på plass.

 • Mai 2018

  FNs første ekspertgruppemøte om marin forsøpling blir avholdt i Nairobi, Kenya. WWF legger for første gang frem ideen om en global og bindende avtale mot plastforsøpling av havet.

 • Desember 2017

  FNs miljøforsamling møtes i Nairobi og vedtar nullvisjonen for plast i havet.

 • August 2017

  WWF Verdens naturfond lanserer tanken om en nullvisjon for plast i havet på Arendalsuka.

Har du spørsmål om WWFs arbeid med en global avtale mot plast i havet?

Fant du det du lette etter?