WWF-Solhjell: Norge må ta ansvar for å redde verdens hav | WWF Norway

WWF-Solhjell: Norge må ta ansvar for å redde verdens havPosted on 11 March 2018
Livett i havet trues av klimaendringer, forsøpling, overfiske og tap av arter og områder. WWF ber Norge lede innsatsen med å redde verdens hav og opprette et globalt havfond. Bildet viser bifangst som dumpes i havet.
© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
– Livet i verdens hav er utsatt for en alvorlig krise. Skal vi løse utfordringene med klimakonsekvenser, forsøpling og tap av arter og leveområder, må vi handle nå. Norge bør ta initiativ til et globalt havfond, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond.

Mandag 12. mars møtes regjeringen på Hurdal for å legge prioriteringene for statsbudsjettet i 2019. WWF Verdens naturfond ber regjeringen bruke statsbudsjettet til å snu de negative trendene for natur og klima. Miljøorganisasjonen har utarbeidet 11 forslag til økte inntekter og 35 forslag til økte utgifter som den mener må prioriteres for å redde verdifull natur og vårt felles livsgrunnlag.

Blant de aller viktigste forslagene, er innspillet om at Norge bør ta initiativ til en global redningspakke for verdens hav:

– Livet i havet er utsatt for et enormt press fra temperaturendring og havforsuring som følge av klimagassutslipp, forsøpling, overfiske og tap av viktige leveområder. Det er et enormt, internasjonalt behov for at vi får løst disse utfordringene, og med våre ressurser og kunnskaper som havnasjon står Norge i en særstilling for å ta globalt lederskap. Vi kan ikke leve med at det i 2050 vil være mer søppel enn fisk i havet, vi kan heller ikke leve med at store områder legges øde på grunn av oksygenmangel, eller at arter forsvinner, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF.

Enige om målet, mangler finansiering
Solhjell peker på at selv om verden har et langsiktig mål om å løse utfordringene for havet gjennom FNs bærekraftmål 14, så mangler finansieringen. WWF ber derfor regjeringen ta initiativ til et globalt havfond og bruke 200 millioner kroner til dette på neste års budsjett, i en oppstartfase. Deretter må innsatsen trappes opp.
– Oppmerksomheten om krisen for verdenshavene øker, men den globale innsatsen for å løse utfordringene er foreløpig preget av enkeltinitiativ som samlet ikke gjør et stort nok bidrag, og det mangler en global finansieringsmekanisme som alle land kan bidra til, sier Solhjell.
WWF ber også om at regjeringen dobler den internasjonale innsatsen mot marin forsøpling til 300 millioner kroner i 2019.

Trenger felles krafttak
Bestandene av marine arter er halvert siden 1970, ifølge WWFs Living Blue Planet Report, med klimaendringer og havforsuring, forurensing, ødeleggelse av viktige leveområder og overfiske som viktige årsaker. Et koordinert internasjonalt krafttak for å styrke forvaltningen av havet er nødvendig for å unngå kollaps i marine økosystemer.
 
 
Livett i havet trues av klimaendringer, forsøpling, overfiske og tap av arter og områder. WWF ber Norge lede innsatsen med å redde verdens hav og opprette et globalt havfond. Bildet viser bifangst som dumpes i havet.
© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF Enlarge
Mengden av fisk, sjøfugl, hval og andre havlevende dyr er halvert siden 1970. Mange hundre millioner mennesker er avhengige fisk for å leve. – Et koordinert internasjonalt krafttak for å styrke forvaltningen av havet er nødvendig for å unngå kollaps i marine økosystemer, mener WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell.
© Privat Enlarge