Natur og klima er tapere i statsbudsjettet | WWF Norway

Natur og klima er tapere i statsbudsjettetPosted on 12 October 2017
Natur og klima er de store taperne i dette statsbudsjettet, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
© WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup
– Det er to store tapere i dette statsbudsjettet: Verdens klima og norsk natur, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

Finansminister Siv Jensen presenterte i dag regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.
– Dette statsbudsjettet leverer ikke løsningene som Norge trenger for det klimaskiftet vi må gjennomføre. Dersom alle land kutter klimautslipp i samme tempo som oss, vil resultatet bli en global oppvarming ute av kontroll med katastrofale konsekvenser for mennesker, dyr og natur, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond og tilføyer:
– Regjeringen ser bare kostnader og ikke mulighetene ved å redde klima og natur.

Skandale for norsk natur
Norsk natur er den andre store taperen i statsbudsjettet for 2018 som ble presentert i dag, mener Lomelde. Stortinget har gjort en rekke vedtak som er ment å styrke beskyttelsen av norsk natur, men regjeringen følger ikke opp disse vedtakene i statsbudsjettet.
– Dette budsjettet er en skandale for norsk natur, mener Lomelde og peker på at regjeringen kutter bevilgningene til truede arter og naturtyper med 30 prosent, samtidig som den kutter i bevilgningene til frivillig skogvern, vannforvaltning og økologisk grunnkart.
– I tillegg reduserer regjeringen arbeidet mot marin forsøpling i Norge, noe som står i kontrast til hvordan regjeringen i sommer annonserte økt innsats på dette feltet. Det er overraskende, sier Lomelde.

Opposisjonen må sikre klima og natur
– De siste 40 årene har vi mistet halvpartens av jordens dyreliv. WWF, Sabima og Naturvernforbundet presenterte nylig en rapport som viser hvordan den sittende regjeringen systematisk har svekket vernet av norsk natur. Det fortsetter den å gjøre med dette budsjettet, sier Lomelde.
– Vi i WWF forventer at opposisjonspartiene sørger for klimautslipp og tiltak som beskytter naturen i sine alternative budsjettforslag. Regjeringens forslag til statsbudsjett kan ikke bli stående som fasit, sier Lomelde.

- Ser bort fra stortingsvedtak
Hun mener regjeringens budsjettforslag ser bort fra en lang rekke stortingsvedtak om å styrke natur- og klimapolitikken.
- Stortinget har blant annet bedt om mer skogvern og ikke mindre, økt satsing på prioriterte arter, en strategi for kommersiell utbygging av flytende vindmøller og et klart mål om hvordan vi kan spare 10 TWh energi i bygninger. Også på Stortinget må det være mange som er skuffet når regjeringen kutter i skogvern og beskyttelse av arter, holder ambisjonene om havvind nede, og legger fram en plan for energisparing uten nye tiltak. Her er det mye å rette opp i, sier Lomelde.

Vil ikke klatre på klimarankingen
De seneste årene har Norge falt på internasjonale rankinglister over klimapolitikken i ulike land. Den siste målingen ga oss plass 38 av 58.
- Det er dessverre vanskelig å se noe i dette budsjettet som kommer til å snu denne trenden, sier Ingrid Lomelde.
Hun mener budsjettforslaget viser at regjeringen har for lave ambisjoner i klimapolitikken.
- Denne regjeringen er fornøyd med lite. Vi har et historisk behov for omstilling, men det er ingen nye store satsninger for klimaet i årets statsbudsjett. Fjorårets budsjettkaos viste hvor stort behov det er for å prioritere penger til tiltak som fører til utslippskutt, og å synliggjøre klimaeffekten av statsbudsjettet. I år har regjeringen forsøkt seg på et klimabudsjett, men har i liten grad tallfestet utslippseffekten av postene. I tillegg er tiltakene som er foreslått for svake. Det er synd at regjeringen ikke har latt seg inspirere mer av den endringsviljen vi ser i mange byer, kommuner og i deler av næringslivet, sier Lomelde.

Havsatsingen uteblir
Havet er blitt løftet frem som et satsingsområde av regjeringen gjennom det siste året – i ord. Lomelde er skuffet over at statsbudsjettet ikke følger opp løftene:
– Det er heller ingen økning i arbeidet nasjonalt mot søppelet som finnes i havet, faktisk er det et kutt på 25 millioner kroner hvis vi tar med de ekstra kronene som kom inn i revidert budsjett i år. Statsbudsjettet legger heller ikke opp til å utvikle et kyst-MAREANO for å kartlegge havbunnen i sårbare og viktige kyst- og fjordområder, påpeker hun.
Heller ikke grunnforskningen på dyrelivet i havet får et tilstrekkelig løft. Det er i økende grad en avgift for fiskerinæringen og salg av fisk som skal finansiere forskningen. WWF mener det gir stor usikkerhet i statsbudsjettet rundt hvor mye som er tilgjengelig for forskning neste år.

Ingen genbank for villaksen
En genbank for å redde villaksbestandene i Hardangerfjorden, er blant det WWF har bedt regjeringen sette av midler til. Over 50 prosent av laksebestandene i fjorden er i ferd med å gå tapt. Derfor igangsatte Miljøverndepartementet i 2013 en redningsaksjon, hvor opprettelsen av en ny genbank for Hardangerfjordbestandene stod sentralt. WWF Verdens naturfond ba om 25 millioner kroner over statsbudsjettet for 2018 til dette formålet. Det er satt av kun 4 millioner kroner til drift av eksisterende genbank og innsamling av genetisk materiale fra fiskebestandene, og ikke en krone til opprettelse av ny genbank. Miljødirektoratet leier nå plass til laksen fra Hardanger ved Eidfjord og Ims genbank, mens det stadig samles inn mer materiale.
– Det haster  med å starte byggeprosessen av en ny genbank til Hardangerfjordlaksen, sier Lomelde.

Vil ha flere verktøy for grønn konkurransekraft
Sammen med statsbudsjettet la regjeringen fram sin strategi for grønn konkurransekraft. Den bygger i hovedtrekkene på anbefalingene fra regjeringens ekspertutvalg, som ble lagt fram på denne tiden i fjor. Ingrid Lomelde gir regjeringen ros for tre grep i strategien:
- For det første er det et stort potensiale i grønne og innovative offentlige anskaffelser. Her blir det viktig at anbefalingene blir fulgt opp i stor skala. For det andre vil regjeringen ha mer oppmerksomhet om klimarisiko - og det bør vi absolutt få. For det tredje vil regjeringen ha forpliktende dialog med ulike bransjer som har bidratt med veikart mot lavutslippssamfunnet. Vi minner om at 10 av 11 bransjer tar sikte på nullutslipp. Det er her den grønne veksten kan komme. Og her savner vi enda flere konkrete tiltak for å hjelpe næringene å realisere de veikartene som nå er laget. Mulighetene for norske bedrifter innenfor grønn teknologi og tjenesteyting er enorme, men vi trenger en ekstra dytt i ryggen fra ambisiøse politikere for å utnytte dem til fulle. Her bør strategien suppleres med flere verktøy enn de regjeringen har lagt inn til nå, sier Ingrid Lomelde.

 
Natur og klima er de store taperne i dette statsbudsjettet, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
© WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup Enlarge