Naturtap og finansiell risiko

Naturen bidrar hvert år med tusenvis av milliarder til den globale økonomien. Likevel er ikke naturrisiko en del av finansbransjens risikoanalyser.

Tre firedeler av jordens isfrie landoverfalte er betydelig forringet av menneskelig aktivitet. Tapet av biomangfold, leveområder og arter øker i tempo.

Bit for bit bygges vårt livsgrunnlag ned, og stadig flere økosystemer står i fare for å kollapse.

De største driverne er at vi tar i bruk arealer til noe annet enn natur, overhøsting, fremmede arter, forurensing og klimaendringer.

Hva har det med finans å gjøre?

Banker, investorer og forsikringsselskaper spiller en viktig rolle i samfunnet. Politiske føringer kan påvirke, men kapital er en absolutt forutsetning for det meste av utvikling. Disse aktørene styrer i stor grad hvem som får tilgang til kapital til å bygge og videreutvikle.

Samtidig lever de av å følge med godt nok til å kunne forutsi hva som blir lønnsomt med morgendagens forutsetninger.

Forstår finansaktørene risikoen?

Intervjuene fra WWFs rapport fra 2019, Naturrisiko - Tap av naturmangfold som finansiell risiko som du kan laste ned nederst på denne siden, viste at en morgendag med dramatisk reduserte naturgoder ville kommet overraskende på mange av aktørene, til tross for at det er den morgendagen vi styrer mot.

Aktørene er ikke ubevisste på natur, men systemene og tilnærmingene finansaktørene bruker i dag legger i stor grad vekt på den påvirkningen hvert enkelt selskap har på naturen.

Summen av bit-for-bit-nedbyggingen er vanskeligere å finne igjen i regnearkene.

Vi trenger en systematisk tilnærming

WWF anbefaler at finansaktører etablerer en systematisk tilnærming til tap av natur for å forstå fysisk risiko knyttet til naturendringer som tap av pollineringstjenester, og overgangsrisiko knyttet til teknologiutvikling og politiske tiltak, for å ta vare på natur.

Naturrisiko kan bidra til å forstå implikasjonene av overgangen til kretsløpsøkonomi, slik klimarisiko brukes for å forstå overgangen til lavutslippssamfunnet.

Stor naturrisiko i matsektoren

Verdens matproduksjon er like ødeleggende for naturmangfoldet som fossilt brensel er det for klimaet. WWFs rapport lansert den 15. juni 2021, “Bringing it down to Earth: Nature Risk and Agriculture”, viser hvordan matsystemene er de største driverne bak tap av natur og naturmangfold, samt hvilke strukturelle utfordringer som er årsaken.

Rapporten, som kan lastes ned lengre ned på siden, viser hvordan tap av natur kan medføre en rekke risikoer for næringsliv og finansaktører: fysisk, politisk, marked, omdømme, systemisk og finansiell risiko.

Her beskrives også de løsningene som finnes for å endre måten mat produseres og forbrukes på. Dessuten hva finansinstitusjoner kan gjøre for å forstå og redusere naturrisikoen, og samtidig bidra til å redusere presset på naturen.

Bringing it Down to Earth:

Nature Risk and Agriculture

WWF-rapport 2021

Denne rapporten er en praktisk “one-stop”-guide utviklet av WWF, for å hjelpe finansielle institusjoner forstå naturrisikoer knyttet til matsektorens påvirkning på og avhengighet av naturen. Rapporten ser på hva finansinstitusjonene kan gjøre for å håndtere risikoene og fremme løsningene.

Fant du det du lette etter?