Plastsmarte byer og kommuner i Norge

WWF har tatt initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk blant norske byer og kommuner som vil bli "plastsmarte".

Å være plastsmart handler om å bruke plast kun der det er nødvendig og skaper størst nytte – igjen og igjen. Det trengs for å begrense og kontrollere tilfanget av plastavfall som i dag risikerer å forsøple naturen og havet.

Nettverket er etablert i samarbeid med Samfunnsbedriftene, Tromsø og Oslo kommune og Deloitte AS.

Er din kommune interessert i å være med? Ta kontakt her.

Hvorfor er det viktig?

Plast på avveie er et av verdens raskest voksende miljøproblem, og Norge henger etter. Mer enn 8400 tonn plast havner utenfor systemet i Norge hvert år. Det tilsvarer nærmere to kilo plastavfall per person. Dette er seks ganger høyere enn i Sverige og Danmark, og dobbelt så mye som i Italia. Norge er også langt nede på lista over land i Europa når det gjelder resirkulering av plast. 

Vi mangler en fullstendig oversikt over plastbruk i Norge. Det anslås at norske husholdninger kaster 108 000 tonn plastemballasje i året, og av dette samler norske kommuner inn om lag 35 prosent. Det er imidlertid ikke mer enn 21 prosent av denne plastemballasjen som materialgjenvinnes. Dersom Norge skal nå målet om gjenvinning av halvparten av all plastemballasje innen 2025, må kommunene samle inn langt mer enn i dag.

En av utfordringene er at det i dag er stor variasjon av metoder, kostnader og volum tilknyttet plastinnsamling i norske kommuner.

Målsetninger

Hensikten med initiativet er å etablere et nasjonalt nettverk mellom norske byer og kommuner, slik at vi kan samarbeide om å sikre plastsmarte løsninger og langsiktige tiltak som vil bidra til å redusere mengden unødvendig plast i omløp, sikre lengst mulig levetid for nødvendige plastprodukter og hindre at plast havner på avveie ved å sørge for lønnsomme gjenvinnings- og avfallssystemer.

  • Norske byer og kommuner forplikter seg til å arbeide for å kartlegge plaststrømmene og begrense plastforsøplingen. Dette bistår nettverket med.​ 
  • Norske byer og kommuner forplikter seg til å etablere, dele og videreutvikle ​handlingsplaner som fører til renere, plastsmarte byer og kommuner. ​
  • Gjennom initiativet skal norske byer og kommuner utvikle løsninger som effektivt bidrar til å stanse plastforsøpling, redusere bruken av unødvendig engangsplast og sikre at plast, der det er mulig, inngår i en bærekraftig sirkulær økonomi gjennom blant annet offentlige innkjøp.​
  • Øke kompetansen i byer og kommuner om deres handlingsrom og rolle i håndtering av plast, gjennom hele verdikjeden. Tilgjengeliggjøre informasjon og tilrettelegge for deling av best-practice og standarder mellom byer og kommuner.​

Selv om plastforsøpling er et enormt globalt problem, er vi nødt til å jobbe lokalt for å etablere gode systemer, holdninger og kunnskap langs hele verdikjeden; fra politiske beslutningstakere, til produsenter og forbrukere. WWF jobber derfor for at norske byer og kommuner også skal forplikte seg til konkrete planer for å begrense og kontrollere egen plastbruk.

I 2020 har WWF tatt initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk blant norske byer og kommuner. Målet er å sikre samarbeid, kompetanseutveksling og synergier der plastsmarte løsninger og langsiktige tiltak vil bidra til å redusere mengden unødvendig plast i omløp, sikre lengst mulig levetid for nødvendige plastprodukter og hindre at plast havner på avveie ved å sørge for lønnsomme gjenvinning- og avfallssystemer.

Nettverket vil få tilgang på innsikt, kunnskap og erfaringer fra det globale initiativet Plastic Smart Cities som ble lansert i 2019, og som Oslo kommune allerede er en del av.

Norge har både mulighet til, og et ansvar for å løse plastproblemet nasjonalt og bidra til å bekjempe det globalt. Vi har tro på at dette vil skje gjennom samarbeid og felles innsats.

Initiativet "plastsmarte byer i Norge" er et samarbeid mellom WWF, Tromsø, Oslo, Bergen, Samfunnsbedriftene og Deloitte AS.

WWF jobber for at:

  • Ingen plast skal havne på avveie i naturen.
  • Plast skal bare brukes der den beviselig er det best egnede materialet.
  • Plasten man bruker i produksjon, skal kunne samles inn og resirkuleres i størst mulig grad.
  • Det skal være enkelt å skille brukt plast fra annet avfall og levere den til materialgjenvinning.
  • Brukt plast skal kunne brukes til å lage nye, lignende plastprodukter uten at kvaliteten forringes i vesentlig grad.
  • Samfunnet må stimuleres til gjenbruksløsninger, ikke bruk og kast. Dette gjelder både for plast og andre typer materialer.

Fant du det du lette etter?