Plastsmarte byer og kommuner i Norge

WWF har tatt initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk blant norske byer og kommuner som vil bli "plastsmarte".

Å være plastsmart handler om å bruke plast kun der det er nødvendig og skaper størst nytte – igjen og igjen. Det trengs for å begrense og kontrollere tilfanget av plastavfall som i dag risikerer å forsøple naturen og havet.

Gjennom året vil nettverket samles for å utvikle og utveksle verktøy som sikrer at vi blir plastsmarte. Se kalender nederst på siden.

Nettverket er etablert i samarbeid med Samfunnsbedriftene, Tromsø og Oslo kommune og Deloitte AS.

Er din kommune interessert i å være med? Ta kontakt her.

Hvorfor er det viktig?

Plast på avveie er et av verdens raskest voksende miljøproblem, og Norge henger etter. Mer enn 8400 tonn plast havner utenfor systemet i Norge hvert år. Det tilsvarer nærmere to kilo plastavfall per person. Dette er seks ganger høyere enn i Sverige og Danmark, og dobbelt så mye som i Italia. Norge er også langt nede på lista over land i Europa når det gjelder resirkulering av plast. 

Vi mangler en fullstendig oversikt over plastbruk i Norge. Det anslås at norske husholdninger kaster 108 000 tonn plastemballasje i året, og av dette samler norske kommuner inn om lag 35 prosent. Det er imidlertid ikke mer enn 21 prosent av denne plastemballasjen som materialgjenvinnes. Dersom Norge skal nå målet om gjenvinning av halvparten av all plastemballasje innen 2025, må kommunene samle inn langt mer enn i dag.

En av utfordringene er at det i dag er stor variasjon av metoder, kostnader og volum tilknyttet plastinnsamling i norske kommuner.

NORSKE BYER OG KOMMUNER SPILLER EN VIKTIG ROLLE I KAMPEN MOT PLASTAVFALL PÅ AVVEIE

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSMINISTER NIKOLAI ASTRUP (H)

Målsetninger

Hensikten med initiativet er å etablere et nasjonalt nettverk mellom norske byer og kommuner for å sikre plastsmarte løsninger og redusere mengden unødvendig plast i omløp, sikre lengst mulig levetid for nødvendige plastprodukter og hindre at plast havner på avveie ved å sørge for lønnsomme gjenvinnings- og avfallssystemer.

 • Kartlegging: Norske byer og kommuner forplikter seg til å arbeide for å kartlegge plaststrømmene og begrense plastforsøplingen. Dette bistår nettverket med, gjennom innsamling av data fra en gruppe kommuner som vil delta i et pilotprosjekt med Deloitte i 2021. Er din kommune interessert i å bli med på pilotprosjektet – ta kontakt her.
 • Handlingsplaner: Norske byer og kommuner forplikter seg til å etablere, dele og videreutvikle ​handlingsplanermed tiltak som fører til renere, plastsmarte byer og kommuner. ​ ​Nettverket bistår kommuner som har handlingsplan fra før, så vel som kommuner som har behov for å komme i gang.
 • Innovasjon: Gjennom initiativet skal norske byer og kommuner utvikle løsninger som effektivt bidrar til å stanse plastforsøpling, redusere bruken av unødvendig engangsplast og sikre at plast, der det er mulig, inngår i en bærekraftig sirkulærøkonomi gjennom blant annet offentlige innkjøp.​
 • Kompetanseheving: Øke kompetanseni byer og kommuner om deres handlingsrom og rolle i håndtering av plast, gjennom hele verdikjeden. Nettverket vil tilgjengeliggjøre informasjon og tilrettelegge for deling av best practice og standarder mellom byer og kommuner - både i Norge og globalt.​

Selv om plastforsøpling er et enormt globalt problem, er vi nødt til å jobbe lokalt for å etablere gode systemer, holdninger og kunnskap langs hele verdikjeden; fra politiske beslutningstakere, til produsenter og forbrukere. WWF jobber derfor for at norske byer og kommuner også skal forplikte seg til konkrete planer for å begrense og kontrollere egen plastbruk.

Nettverket vil få tilgang på innsikt, kunnskap og erfaringer fra det globale initiativet Plastic Smart Cities som ble lansert i 2019, og som Oslo kommune allerede er en del av.

Norge har både mulighet til, og et ansvar for å løse plastproblemet nasjonalt og bidra til å bekjempe det globalt. Vi har tro på at dette vil skje gjennom samarbeid og felles innsats.

Nettverket har samlet en referansegruppe bestående av:

 • Avfall Norge
 • Bir
 • Oslo REG
 • Norner
 • SHMIL
 • Remiks

WWF jobber for at:

 • Ingen plast skal havne på avveie i naturen.
 • Plast skal bare brukes der den beviselig er det best egnede materialet.
 • Plasten man bruker i produksjon, skal kunne samles inn og resirkuleres i størst mulig grad.
 • Det skal være enkelt å skille brukt plast fra annet avfall og levere den til materialgjenvinning.
 • Brukt plast skal kunne brukes til å lage nye, lignende plastprodukter uten at kvaliteten forringes i vesentlig grad.
 • Samfunnet må stimuleres til gjenbruksløsninger, ikke bruk og kast. Dette gjelder både for plast og andre typer materialer.

Fant du det du lette etter?