Vern av unik skog i Barentsregionen

De intakte taigaskogene, eller boreal skog, er de siste villskogene i Europa. Denne skogen huser et mangfold av flora og fauna og spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer, men den trues av skogdrift.

Hvorfor jobber WWF i Barentsregionen?

Regionene Murmansk og Arkhangelsk har enorme områder med boreal skog som er hjem til en rekke utrydningstruede arter, blant annet skogsvillrein.

Mange innbyggere i skoglandsbyer bruker aktivt skogprodukter uten tømmer. De driver med jakt, fiske, innsamling av sopp, bær og medisinske planter.

Samtidig er det stort press fra skogsindustrien, som er en av de viktigste næringene i regionen og hogger ned store arealer med skog.

Derfor er det helt nødvendig å skape nye verneområder og å lage avtaler med lokale skogsdriftfirmaer om å skjerme de mest verdifulle områdene som ligger utenfor verneområder mot flatehogst.

Boreal skog (taiga)

 • Det boreale barskogbeltet strekker seg rundt den nordlige halvkule.
  • Fra Norge, via Sverige og Finland, gjennom Russland og over til Alaska og Canada.
 • Består i hovedsak av lerk, gran og furu.
 • Jordas største karbonlager i skog.
  • Regulerer klimaet ved å rense luften, og minske konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren.
 • Huser et rikt dyre- og planteliv.

Hvordan jobber vi?

Dannelse av naturlige skogøkosystemer har bygget seg opp i disse områdene over årtusener, og etter hogst vil det ikke være mulig å gjenopprette dem.

WWF jobber derfor med å etablere nye verneområder i urskog.

Samtidig er vi i dialog med aktører innen skogsindustri for å sikre at enkelte områder utenfor disse verneområdene blir skjermet for flatehogst.

Dette er ekstra viktig i de områdene hvor den utrydningstruede skogsvillreinen holder til.

Bilde av skogsvillrein i snøkledd russisk skog.
Skogsvillreinen er viktig både for økosystemene og for menneskene som bor der. De siste årene har antall skogsvillrein gått kraftig ned og vernede områder er et viktig tiltak for å beskytte dyrene.

Gode resultater så langt

Prosjektet er treårig og begynte i 2019 og ferdigstilles i 2021. Dette er det vi har fått til så langt:

 • WWF har forberedt alle bakgrunnsdokumenter for etablering av verneområder i Kalevalsky, Kutsa og Ponoy.
 • WWF har forberedt alle bakgrunnsdokumenter om National Forest Heritage status av taigaskog I den vestlige delen av Belomoro- Kuloyskoe vidda og i skogen i Middle Timan.
 • WWF har oppnådd en prinsipiell enighet med to skogsdriftfirmaer om vern av enkelte skogsarealer innen deres skogsdriftområder.
 • WWF har oppnådd en avtale om å utvikle et økologisk nettverk som dekker skogsvillreins leveområder innen Intact Forest Landscapes (urørte skogsområder) og i buffersonene til disse områdene.
 • WWF har utviklet metoder for etablering av økologiske nettverk. Metodene er godkjent og brukt av FSC-sertifiserte skogsdriftfirmaer (bærekraftig skogbruk).
 • Onega Sawmill forplikter seg til å ta hensyn til villreins leveområder og migrasjonsruter I sitt GIS-system før de starter skogsdrift.
 • WWF har laget forslag til vern av naturreservatene Soyansky and Primorsky, og og har en avtale med lokale myndighetene og gruveselskaper om det.
Kartet viser hvor områdene i Russland hvor det skal vernes skog gjennom prosjektet.
De røde områdene på kartet viser hvor prosjektområdene for vern av boreal skog er.

Lurer du på noe om WWFs arbeid i Barentsområdet?

Fant du det du lette etter?