Miljøvennlige investeringer i Kenya, Tanzania og Mosambik

Øst-Afrika har store og rike naturressurser på land og til havs. Om regionen skal få til bærekraftig utvikling, er det viktig at investorer ikke plasserer penger i selskaper som bidrar til å ødelegge natur.

Derfor jobber WWF med finans i Øst-Afrika

Investeringer påvirker naturen

Landene i Øst-Afrika er rike på naturresurser av ulike slag: Store skoger med variert planteliv hvor det også lever en rekke unike dyrearter, et omfattende nettverk av ferskvannskilder, og enorme havområder med verdifulle fiskebestander.

Det finnes også uutnyttede olje-, gass og mineralressurser i regionen.

Kenya, Tanzania og Mosambik har opplevd sterk økonomisk vekst de senere årene, koblet med en økning i befolkningstall. Dette har ført til stadig mer aktivitet innenfor landbruk, infrastruktur (for eksempel hus- og veibygging), og økt interesse for å utvikle fossil energi-sektoren. Dessverre har utviklingen også forårsaket store inngrep i viktig og uerstattelig natur. Resultat: Tap av mangfold og naturgoder som er viktige for svært mange mennesker.

Parallelt med dette, har den afrikanske finanssektoren vokst – og ses nå på som en av de viktigste driverne av økonomisk vekst og utvikling fremover. Om dette skal skje på bærekraftig vis, må sektoren plassere penger så miljøvennlig som mulig.

Investeringer påvirker klimaet

Dagens investeringer – i Øst-Afrika og ellers i verden – bidrar til at den globale temperaturøkningen kommer til å overstige 1,5 grader, noe som vil få katastrofale følger for dyr, natur og mennesker.

Derfor haster det at alle investorer endrer sine investeringspraksiser, slik at trenden snur og verden kan nå målet i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til godt under 2 grader, samtidig som vi ivaretar naturen.

I praksis betyr det å la være å investere i selskaper som for eksempel produserer strøm med kullkraft, leter etter olje og gass, eller overfisker i havet.

Alt dette påvirker mennesker

På mange måter står Øst-Afrika ved en korsvei: Per i dag ligger ukontrollert vekst og ikke-miljøvennlige finansstrømmer an til å undergrave en bærekraftig utvikling for regionen og alle menneskene som lever der. Om landene derimot tar de riktige valgene nå, vil det kunne sikre sunn og langvarig utvikling for alle, både økonomisk, sosialt og miljømessig.

For tap av natur betyr tap av viktige goder som naturen gir oss:
Rent vann, ren luft, mat, en mengde råvarer, og ikke minst et stabilt klima. Mennesker kan rett og slett ikke klare seg uten natur.

Afrika bidrar minimalt til globale klimagassutslipp, men blir kanskje hardest rammet av klimaendringene. Både dyr, natur og millioner av mennesker er truet. De opplever allerede endringer som er forårsaket av global temperaturstigning.

Flere og mer intense tørkeperioder, ustabile nedbørsmønstre og kraftigere stormer lager store ødeleggelser. Resultatet er tap av naturmangfold, problemer med tilgangen på vann, mindre matsikkerhet og økt migrasjon blant både mennesker og dyr.

Dette gjør WWF

WWFs arbeid med bærekraftig finans i Øst-Afrika har som mål å bistå og støtte lokalt sivilsamfunn i deres påvirkningsarbeid for å

  • skape mer innsyn og gjennomsiktighet i finansstrømmer som kan knyttes til miljøødeleggelser i Øst-Afrika
  • sikre at standarder for miljø, samfunnshensyn og god ledelsespraksis (ESG - Environment Social Governance) blir iverksatt på nasjonalt nivå og etterlevd av investorer
  • sørge for at eventuell utvikling av olje, gass og gruvedrift blir regulert med utgangspunkt i miljøhensyn.

Gode resultater så langt

  • I oktober 2019 kom Kenyas første grønne obligasjonslån - 41,45 millioner dollar til bygging av miljøvennlige studentboliger. Måneden etter signerte presidenten i landet en ny lov som gir skattefritak for grønne obligasjoner. WWF-Kenya spilte en viktig rolle i å oppnå dette, med støtte fra WWF-programmet for bærekraftig finans i Øst-Afrika. WWF-Kenya deltok blant annet i styringskommiteen for landets nye strategi for grønn økonomi, som ble lansert i 2017. WWF bidro også til utviklingen av studier som viste fordelene ved grønne finansieringsmekanismer og skattefritak på grønne obligasjoner.
  • I juni 2018 stanset en kenyansk domstol (The National Environmental Tribunal) planene om å bygge landets første kulldrevne kraftverk nær kystbyen Lamu, som står på UNESCOs verdensarvliste. Et slikt kraftverk ville ha økt landets utslipp av klimagasser med 700 prosent. Dommerne konkluderte med at myndighetene ikke hadde gjort en god nok vurdering av miljøhensynene i byggeprosjektet. Med støtte fra WWF-programmet for bærekraftig finans i Øst-Afrika, organiserte WWF-Kenya flere møter med lokale organisasjoner for å hjelpe dem med strategi og formelle innspill til prosessen rundt kraftverket.

Har du spørsmål om WWFs arbeid med miljøvennlig finans i Øst-Afrika?

Fant du det du lette etter?