WWF Verdens naturfonds styre 2017-2019 | WWF Norway

WWF Verdens naturfonds styre 2017-2019Styret i WWF Verdens naturfond består av ni medlemmer.
Styremedlemmene velges av rådet, med unntak av de ansattes representant og ansattes vararepresentant, som velges av sekretariatets allmøte.

Styremedlemmene er:
 • Frode Hvattum (leder)
 • Caroline Knudsen (nestleder)
 • Bjørn K. Haugland
 • Caroline Teien Blystad
 • Christian Steel
 • Nina Frisak
 • Petter Gulli
 • Petter Karal
 • Ragnhild Elisabeth Waagaard (ansattes representant, vara Eirik Lindebjerg)
   
Les mer om styrets medlemmer.

Les WWF-Norges vedtekter.

Endring i organisasjonsform:

På WWFs ekstraordinære landsmøte, 8. april 2014, ble det vedtatt vedtektsendringer som medfører en endring av stiftelsens organisasjonsform. Styret la fram et forslag om en mer nyttig, hensiktsmessig og effektiv modell for styring av organisasjonen. Den nye organisasjonsformen til WWF vil bestå av styret, som stiftelsens øverste organ, supplert med et råd. Dette er mer i samsvar med stiftelsesloven og er også mer i tråd med hvordan øvrige stiftelser innen frivillig sektor i Norge er organisert; et styre, en valgkomité og et tilsynsråd.