WWFs 10 krav til regjeringens energimelding

Energimeldingen må bidra til å avslutte oljealderen med stil, legge om til naturvennlig grønn energi og arbeidsplasser som vil være her også i nullutslippssamfunnet.

Publisert 26. mai 2021

Energimeldingen er regjeringens forslag til en langsiktig plan for bruk og produksjon av energi i Norge. Den vil ha sto betydning for fremtidens energisystem og det grønne skiftet.

Det Internasjonale Energibyrået la nylig frem sin rapport om at verden ikke trenger ny fossil energi. Dette har endret situasjonen dramatisk. Det haster for Norge å avslutte oljealderen med stil, legge om til grønn energi og arbeidsplasser som vil være her også i nullutslippssamfunnet.

Vi står i en klimakrise - derfor må energimeldingen være helthetlig. Den må ta høyde for at vi skal lykkes i å fase ut olje og gass, omstille økonomien og ha nok kraft til å bygge opp nye næringer.

Vi står i en naturkrise - derfor må den grønne omstillingen ta hensyn til naturen. Vi må velge de energikildene som gir lavest naturavtrykk, plassere dem der de gjør minst skade, og bruke avbøtende tiltak.

Langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser må formes slik at Norge når våre bærekraftsmål, våre utslippsmål og elektrifiserer samfunnet.

WWF mener energimeldingen må levere på følgende 10 punkter:

Avslutte olje og gassalderen med stil

1. Ingen ny olje og gass - stopp all leting

For at verden skal nå klimamålene er det ikke rom for nye investeringer i olje og gass, i følge det Internasjonale energibyrået (IEA) . Dette treffer Norges oljeavhengige økonomi. Vi må umiddelbart slutte å lete etter mer olje og gass, og vi må gjennomføre en rettferdig omstilling der vi bruker oljebransjens kompetanse og teknologi på nye, klimavennlige områder.

2. Grønn omstilling fremfor elektrifisering av oljeplattformer med landstrøm

Vi trenger mye elektrisitet til å erstatte fossil energi for å nå klimamålene. Men fornybar energi har også en naturkostnad og vi må bruke fornybar energi som en verdifull ressurs. Derfor må vi bruke våre fornybare ressurser til omstilling og nye grønne næringer fremfor å forlenge oljealderen i Norge.

3. Omstillingsavgift - for en rettferdig grønn omstilling

Staten bruker i dag milliarder på å finansiere ny oljeproduksjon som raskt går ut på dato. Vi bør heller sørge for at inntekter fra oljeindustrien brukes til omstilling til løsninger som har livets rett i nullutslippssamfunnet. En omstillingsavgift som legges på hvert produserte fat olje og gass fra norsk sokkel og som går til nullutslippsløsninger vil bidra til at vi får finansiert oppbygningen av nye grønne arbeidsplasser.

En fremtidsrettet og grønn økonomi

4. Sirkulærøkonomi - ikke utvinning av havbunnsmineraler

Norske havområder kan ikke åpnes for utvinning av mineraler. Vi vet alt for lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen, og vi risikerer å ødelegge den sårbare naturen - med store negative konsekvenser for fiskeri og andre næringer. Norge må heller støtte et globalt midlertidig forbud mot havbunnsmineraler og satse på gjenvinning, gjenbruk og teknologiske nyvinninger som kan dekke mineralbehovet,
slik at det grønne skiftet ikke går på bekostning av naturen.

5. Flytende havvind

Flytende havvind har potensialet til å bli en milliardnæring i Norge, som kan gi arbeidsplasser, verdiskapning og ren energi med lavt naturfotavtrykk dersom vi utformer skikkelige naturkriterier i konsesjonene. Men vi bør komme i gang nå, for det vokser frem sterk internasjonal konkurranse. Energimeldingen må sette tydelige målsetninger, naturkriterier og finansieringsmekanismer for utbygging. Naturmangfoldloven må gjelde hele den økonomiske sonen.

6. Grønt hydrogen

Energimeldingen må sørge for at vi skaper langsiktige arbeidsplasser i det grønne skiftet. Derfor bør den prioritere satsning på grønt hydrogen produsert fra fornybar energi, som vil være nødvendig for å kutte utslipp i en rekke områder innenfor industri og transport. Ifølge IEA vil blått hydrogen (produsert fra gass, med karbonfangst og lagring) bli utkonkurrert av grønt hydrogen.

Et kraftsystem for mindre utslipp og mer natur

7. Bygge ut natursmart kraftinfrastruktur

Det er viktig at vi i Norge bygger ut nok kraft og infrastruktur til at vi kan elektrifisere samfunnet og nå utslippsmålene. Energimeldingen må ta sikte på at vi skal produsere nok kraft til å fase ut ALL fossil energi, men må integrere naturhensyn for en helhetlig plan som gir oss mer natur og mindre utslipp.

8. Vindkraft må kun bygges ut dersom det kan gjøres på naturens premisser

Energimeldingen må sørge for at vi ikke bygger ut vindkraft på bekostning av naturen. Vindkraftutbygging må skje i områder der man helt kan unngå urørt natur, viktige leveområder eller trekkområder for truede arter. Tap av naturlig karbonlagring må minimeres, og urbefolkningens syn må tillegges sterk vekt.

9. Legge til rette for å utnytte potensialet for naturvennlig fornybar energi

Det vil være behov for investeringer i mer fornybar energi i det grønne skiftet, og for å møte kraftbehovet må vi prioritere utbygging av de enkeltprosjektene som har minst naturkonsekvenser fra sol, vann, vind og geotermisk varme.

10. Energieffektivisering

Den mest økonomiske og naturvennlige kraftproduksjonen er kraften vi ikke bruker. Derfor bør energimeldingen legge opp til at potensialet som finnes i næringsliv og husholdninger utnyttes, så vi når Stortingets mål om 10TWh energisparing så snart som mulig og senest i 2030, samt utrede potensialet for ytterligere sparing.

Spørsmål? Kontakt