WWFs 10 krav til regjeringens klimaplan

Regjeringen legger snart frem en plan for klimapolitikken frem til 2030. Her er WWFs ti krav til hva den må levere på, for å kunne sikre de nødvendige utslippskuttene.

Publisert 11. desember 2020

Klimastreikende barn
Regjeringens klimaplan må ta hastverket på alvor. Her er klimastreikende barn og unge i mai 2019.

Denne høsten skulle vi få den store planen for hvordan regjeringen skal sikre at vi når klimamålene vi har satt oss til 2030, i form av en Stortingsmelding. Dessverre er planen nå utsatt til over nyttår. WWF håper at regjeringen bruker den ekstra tiden godt og sørger for at vi får en klimapolitikk som er langt mer offensiv i å kutte utslipp enn det vi har hatt så langt.

Norge har hatt en klimapolitikk i snart 30 år. Lørdag 12. desember er Parisavtalen fem år gammel. Likevel hadde vi i 2019 ikke fått til mer enn 2,3 % lavere utslipp enn 1990. FN advarer nå om at tiden er snart i ferd med å renne ut, og vi ligger an til tre graders oppvarming i 2050. Men det er fortsatt håp, og vi kan gjennom offensive tiltak nå gjøre 2020-tallet til handlingens tiår, hvor vi snur trenden.

WWF mener klimameldingen må levere på følgende 10 punkter:

1. Ha tydelige målsetninger for klimakutt som lever opp til Norges internasjonale forpliktelser ovenfor Parisavtalen

Vi forventer at regjeringen legger frem en plan som viser hvordan vi skal kutte minst 55 prosent av de norske utslippene innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990, som er nivået vi har forpliktet oss til som en del av Parisavtalen.

2. Dekke helheten av Norges klimapåvirkning

Vi trenger en melding som omfatter alle utslippskilder, både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektorer, fra fastlandsindustrien, olje- og gassvirksomhet og luftfarten, som utgjør halvparten av Norges utslipp, til skipsfart, veitransport, industri til jordbruk, skogbruk og finans. Gjennom tydelige mål og tiltak for kutt vil regjeringen gi næringslivet klare rammer og en tydelig marsjordre, som kan styrke konkurranseevne samtidig som det kutter Norges utslipp.

3. Legge opp til at vi tar utslippskuttene hjemme

Med vår enorme velstand, teknologiske kapasitet, høye forbruk og store påvirkning på klimaet må vi i Norge feie for egen dør, og kutte egne utslipp. Stortingsmeldingen må derfor slå fast at Norges klimamål skal oppfylles gjennom tiltak her hjemme.

4. Sørge for mer natur for å få mindre utslipp

Over halvparten av menneskeskapte klimautslipp bindes opp i naturen hvert år. Derfor må klimameldingen også inneholde et mål og en strategi for å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur. Dette potensialet må kartlegges, og det må lages tydelige mekanismer for å restaurere, bevare, og bruke natur slik at de naturlige karbonlagrene styrkes i hele økosystemene, inkludert i jorda, der de største lagrene ligger.

5. Ha virkemidler som er sterke nok til å gi oss reelle utslippskutt

Klimameldingen må inneholde sterke nok virkemidler til å gi oss reelle utslippskutt i Norge innen 2030. Ett av de viktigste virkemidlene her er karbonprisen. WWF forventer en forpliktende opptrappingsplan for CO2-avgiften til 2000 kr/tonn i 2030.

6. Beregne klimaeffekten av politiske prioriteringer

De årlige budsjetter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå må kunne tallfeste klimaeffekt. I tillegg må klimaeffekten beregnes i alle prosjekter og prioriteringer som vil påvirke klimaet positivt eller negativt.

7. Skalere opp de gode og innovative løsningene for klima

Det finnes i dag flere gode pilotprosjekter og teknologier rundt om i landet. ENOVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Eksportkreditt må styrkes og koordineres slik at disse innovative klimaløsningene får tilstrekkelig drahjelp.

8. Sørge for at det bygges riktig infrastruktur og nok elektrisitet til det grønne skiftet

Dersom vi skal nå målene må vi sørge for at alle deler av forvaltningen trekker i retning av det grønne skiftet, samtidig som naturverdiene må ivaretas. Vi trenger da investeringer i infrastruktur som bidrar til å kutte utslipp og en fornybarpolitikk som gir oss tilstrekkelig elektrisitet på naturens premisser.

9. Fokusere på effektivisering og reduksjon av forbruk

Dersom vi skal nå utslippsmålene vil vi også være nødt til å redusere forbruket av varer og tjenester som gir høye utslipp. Tiltak for sirkulærøkonomi og energieffektivitet må derfor sees i sammenheng med klimakutt, ettersom dette kan bidra til å redusere utslipp så vel som naturfotavtrykk.

10. Samkjøre klimapolitikken med en omstilling av olje- og gassbransjen.

Produksjon av olje og gass utgjør 28 % av Norges utslipp og utslipp i utlandet som er flere ganger høyere enn Norges egne. Dette gjør den uforenelig med en verden som skal begrense global oppvarming til 1,5 grader. Utfasing av produksjon og omstilling av sektoren vil gi oss store kutt og en klimarobust økonomi.