WWF-rapport: Vi står midt i en global naturkrise

Siden 1970 har verdens dyrebestander blitt redusert med gjennomsnittlig 68 prosent. Det er ett av flere dramatiske funn i Living Planet Report 2020.

Publisert 10. september 2020

– Living Planet Report avdekker en enorm menneskelig påvirkning på planetens helse. Her dokumenteres en global naturkrise som blir verre og verre. Den dramatiske nedgangen av pattedyr, fugler, insekter, amfibier, reptiler og fisk har direkte påvirkning på vår matsikkerhet og levebrødet til milliarder av mennesker, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Årsakene til den enorme nedgangen er miljøødeleggelser som avskoging og jordbruk som driver rovdrift på naturen, forurensning, spredning av fremmede arter, klimaendringer, overfiske og ulovlig handel med ville dyr.

Virusutbrudd som covid-19 viser også en av de mange forbindelsene mellom natur og menneskenes helse.

Arealbruk - klimaendringer

Living Planet Report viser at hovedårsaken til naturtapet de siste tiårene har vært arealendringer. Uberørt natur er pløyd opp for jordbruk eller gjort om til beitemark, og mye av havene er overfisket. Dette fører til at leveområder forsvinner.

  • 75 prosent av jordas isfrie landoverflate er allerede betydelig endret.
  • De fleste havene er forurenset.
  • 85 prosent av våtmarksområdene i verden har gått tapt.
  • 84 prosent nedgang av dyrebestander i ferskvann.
  • Én million arter (500.000 dyr og planter og 500.000 insekter) står i fare for utryddelse.

Fremover er det ventet at klimaendringer blir en like kraftig pådriver til tap av naturen rundt oss. Klimaendringer alene gjør at en femtedel av artene står i fare for å utryddes i løpet av dette århundret.

– Vi mister natur i et tempo som ikke har skjedd på millioner av år. De økonomiske og politiske systemene i verden mangler fortsatt evne til å holde seg innenfor naturens tålegrenser. Økte temperaturer som følge av klimaendringer og måten vi bruker naturressursene våre på, presser nå naturen til det ytterste, sier Karoline Andaur.

Risikerer enorme verdier

Naturen er selve grunnlaget for eksistensen vår. Den gir oss vann, mat, medisiner, stabilt klima, opplevelser, gleder og en lang rekke ulike råvarer.

WWF har tidligere gitt ut rapporter sammen med andre organisasjoner som viser at de økonomiske konsekvensene av naturens tilbakegang vil koste verden minst 479 milliarder dollar i året. Det utgjør svimlende 10 tusen milliarder dollar når vi kommer til 2050.

Løsningene finnes

Vi vet stadig mer om hvordan vi kan stanse naturtapet. Living Planet Report viser at det er mulig å få mer natur, brødfø en voksende befolkning og redusere fremtidige pandemier. Forskningen i Living Planet Report viser at det blir nødvendig å se naturvern, produksjon og forbruk i sammenheng. En kombinasjon av naturvern og endret matproduksjon vil gi best resultat.

– Dette må få konsekvenser for matproduksjon og handel. Både enkeltmennesker, næringsliv og politikere må gjøre klar for store forandringer. Vi må redusere matavfall og vi må spise mer bærekraftig mat. Vi må ha mer natur. Alle må bidra, og de mektigste må gjøre mest, sier Karoline Andaur.

Vi trenger en ny naturavtale

– Det haster å stanse tapet av natur og å få på plass en ny global avtale for naturen, slik som vi har for klimaet. For å sikre at hele verden beveger seg i samme retning, trenger vi at det å ta vare på naturen er integrert i den økonomiske og politiske utviklingen. Dette må øverst på den politiske agendaen, både internasjonalt og her i Norge. Om vi skal lykkes med å ta vare på naturens helse, menneskets levevilkår og planetens framtid, trenger vi en naturavtale som er ambisiøs, forpliktende og kommer raskt på plass.

Karoline Andaur peker på at Norge må være en pådriver i arbeidet for naturavtalen:

– Norske myndigheter må jobbe for at avtalen skal inkludere redusert forbruk, strengere miljøhensyn, vern av mer natur og endringer i måten vi driver jord- og skogbruk som er til gode for både natur og mennesker.

Spørsmål om Living Planet Report 2020?