WWF krever fond for bevaring av norsk natur 

Norsk natur bygges ned bit for bit, og truer naturmangfoldet vi er helt avhengige av. Et nytt forslag fra WWF tar sikte på å stanse ødeleggelsene.  

Publisert 5. juni 2020

Tre som er falt på grønn skogbunn
Å la uberørt natur være i fred er et av de beste tiltakene for å nå FNs klimamål.

– Av alle truede arter i Norge er 75 prosent truet på grunn av utbygginger i naturen.  Likevel har ikke myndighetene gode nok systemer for å kontrollere det. Det er som et saktegående tog mot en naturkrise, og det er vi nødt til å gjøre noe med, sier generalsekretær i WWF  Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Hun viser til en stor rapport fra FNs naturpanel, som konkluderer med at en million av verdens arter står i fare for å bli utryddet. Dette kan gå ut over naturens evne til å skape de helt essensielle naturgodene som ren luft, rent vann, mat og medisiner. Utbygginger i naturen fremheves som hovedsynderen.

WWF foreslår nå at det opprettes et fond som skal dekke restaurering av norsk natur – det vil si å gjenopprette naturverdiene og økosystemene i natur som er blitt ødelagt av utbygging.  

– Vi er vant til å betale avgifter for klimabelastninger, for eksempel gjennom flyseteavgiften, bensinavgiften og CO2-avgifter. Når vi vet at tap av natur utgjør en like stor fare for livsgrunnlaget vårt som klimaendringer gjør, gir det ingen mening at naturbelastninger skal være gratis, sier Andaur. 

Videre tap av natur vil koste Norge dyrt

Forslaget fra WWF innebærer at utbyggere betaler en avgift på alle store utbygginger i naturen. Disse pengene går inn i et fond, som skal finansiere ulike former for restaurering av samme type natur innen samme kommune eller fylke.

Størrelsen på avgiften fastsettes ut fra hva det ville koste å restaurere like mye natur av samme type som utbyggingen berører. Målet er at det skal være null arealtap i fremtiden, og at det forhåpentligvis restaureres mer natur enn det ødelegges.

– På den måten kan vi sikre at prisen for å bygge ned naturen vår blir langt riktigere. En internasjonal rapport fra WWF har slått fast at Norges BNP kan komme til å minke med svimlende 80 milliarder kroner årlig ved videre ødeleggelser av naturen. Et fond for natur vil gjøre det mye mer attraktivt å utnytte allerede utbygde områder bedre, og mye mindre lønnsomt å bygge ut sjeldne naturtyper og natur som har stor betydning for miljøet, sier Andaur.

Norge mangler plan for å nå internasjonale forpliktelser

De senere årene har restaurering av natur for alvor havnet på dagsordenen. I en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning, skrevet på oppdrag fra WWF, kommer det frem at et av de beste tiltakene for å nå FNs klimamål er å la uberørt natur være i fred og restaurere natur som er blitt bygget ut.

– Naturen er en enorm bidragsyter til å bremse opp den globale oppvarmingen. Faktisk demmer naturlig karbonlagring opp for nær halvparten av de menneskeskapte CO2-utslippene. Dette står i fare hvis vi fortsetter å bryte ned naturen, sier Andaur.

Norge har både nasjonalt og internasjonalt forpliktet seg til å restaurere minst 15 prosent av den forringede norske naturen innen 2025. Men spørsmålet om hvor og hvordan dette skal skje, henger fortsatt i luften.

En plan for å restaurere våtmarker er allerede på plass, men fortsatt mangler en samlet strategi for det videre arbeidet. En av utfordringene er at myndighetene mangler overblikk over det totale omfanget av utbygginger i norsk natur, fordi utbyggingene sorterer under ulike forvaltningsinstanser.

– Dette er urovekkende. Med fristen som ligger kun fem år frem i tid, haster det nå med å komme i gang. Et fond for mer natur vil kunne være en pådriver for arbeidet, og dessuten et viktig virkemiddel for å få på plass de nødvendige ressursene til arbeidet, sier Andaur.