Ti ulver drept på tre dager

Lisensjakta på ulv innenfor ulvesonen startet 1. januar. På de tre første dagene ble det skutt tre ulver i Aurskogreviret og sju ulver i Kynnareviret.

Publisert 4. januar 2021

Samtidig har kvotene i begge revirene blitt utvidet inntil flere ganger, da det har vist seg å være flere individer i revirene enn først antatt.

Gjenstående kvote i Aurskogreviret er nå to ulver, og i Kynnareviret kan ytterligere tre ulver skytes.

– Loven pålegger Norge å sikre at ulvebestanden blir levedyktig på lang sikt. Likevel ser vi at staten ikke lever opp til sitt ansvar for å ta vare på ulven, og flytter grensene for hva som er akseptabel forvaltning av ulv stadig lengre hvert eneste år, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Grensene flyttes

WWF mener det er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen å tillate jakt i to revirer innenfor ulvesonen.

Grensene for hva som er akseptabel forvaltning flyttes år for år.

– Det begynte med uttak av flokker utenfor sonen i 2018, deretter åpnet regjeringen for uttak av enkeltflokker i sonen i 2019 og 2020, og nå i 2021 er det to flokker som kan skytes. Jakt på en kritisk truet art skal alltid være siste utvei som bare iverksettes dersom andre tiltak ikke hjelper. Denne forvaltningen bidrar til at ulvebestanden aldri vil klare å komme seg ut av kritisk truet nivå, sier Andaur.

Siden 1970 har verdens dyrebestander blitt redusert med gjennomsnittlig 68 prosent. I 2021 starter FNs tiår for restaurering av natur.

Naturtapet er helt nødvendig å reversere det omfattende naturtapet. Det gjelder også for Norge, for norsk natur og arter som lever her.

Rettslig avklaring nødvendig

Hvordan stater forholder seg til sitt nasjonale ansvar for å bevare natur og arter illustreres konkret i spørsmålet om den kritisk truede ulven.

WWF mener norsk ulveforvaltning er lovstridig og har saksøkt staten. Saken skal opp i Høyesterett i mars 2021.

– Vinterens lisensjakt er nok et grimt eksempel på hvorfor vi trenger en rettslig avklaring i Høyesterett rundt norsk rovdyrforvaltning, avslutter Karoline Andaur.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Kontaktperson

 • 26. mars 2021

  Dommen fra Høyesterett foreligger. WWF, ulven og naturen tapte. Høyesterett frifinner staten og har kommet fram til at tre vedtak om lisensfelling av 31 ulver var gyldige.

 • Januar 2021

  Høyesterettssaken berammes fra og med 3. til og med 9. mars.

 • 2. mars 2020

  Til tross for medhold på viktige punkter i Borgarting lagmannsrett, anker WWF dommen.

  – Vi anker fordi flere av våre anførsler enten ikke ble behandlet i dommen, eller vi tapte på dem. Dette er spørsmål av prinsipiell karakter som dermed er svært viktige for norsk naturs rettssikkerhet, nå og i framtida, sier Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

 • 29. januar 2020

  Borgarting lagmannsrett slår fast at fellingen av ulveflokkene Julussa og Osdalen i 2018 var ulovlig.

 • 2. til 6. desember 2019

  Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett. Det er satt av fire dager til behandling av anken.

 • 13. juni 2018

  WWF anker dommen (pdf) fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett.

 • 18. mai 2018

  Dommen fra Oslo tingrett er klar: WWF får ikke medhold i at norsk rovdyrforvaltning er lovstridig. WWF idømmes halvparten av saksomkostningene som staten og statens partshjelpere har hatt.

 • 24. april 2018

  Ulverettssaken starter i Oslo tingrett og varer i fire dager. WWF saksøkte Klima- og miljødepartementet for lovstridig rovdyrforvaltning.

 • 1. mars 2018

  Borgarting lagmannsrett avslår anken fra WWF Verdens naturfond om midlertidig stans i ulvejakten. Les kjennelsen (pdf)

 • 10. januar 2018

  WWF anker Oslo tingrett sin kjennelse.

 • 5. januar 2018

  Oslo tingrett avslår begjæringen fra WWF Verdens naturfond om midlertidig stans i ulvejakten. Det betyr at ulvejakten ikke vil bli stanset mens vi venter på at ulvesøksmålet skal komme opp for retten i april. Les kjennelsen (PDF)

 • 13. desember 2017

  WWF saksøker staten på nytt. Den nye stevningen er knyttet til departementets vedtak av 1. desember. Les stevningen (PDF)

 • 13. desember 2017

  WWF krever full stans i ulvejakten i hele region 4 og 5, det vil si jakten på både de 12 ulvene utenfor sonen og de to flokkene, frem til domstolen får behandlet søksmålet.

 • 1. desember 2017

  Klima- og miljødepartementet fatter nytt kvotevedtak (PDF) om jakt utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Departementet begrunnet det nye vedtaket med at saksbehandlingsfeilen fra det forrige vedtaket var rettet opp. Innholdet i dette nye vedtaket er imidlertid identisk med vedtaket som tingretten fant ugyldig 21. november. Departementet fatter også vedtak (PDF) om felling av to flokker – til sammen 16 ulver – i såkalte ynglende revir (det vil si områder hvor ulvene lever i flokker).

 • 21. november 2017

  WWF får medhold i Oslo tingrett i kravet om midlertidig stans i ulvejakten, fordi kvotevedtaket for denne jakten er ugyldig. Les kjennelsen (PDF)

 • 2. november 2017

  WWF stevner staten for ulovlig ulveforvaltning, og krever samtidig at den planlagte ulvejakten stanses frem til saken er avgjort i retten. Les stevningen (PDF)