Stortinget fjerner buffersone rundt genetisk viktig ulv

I dag har Stortinget vedtatt at buffersonen som rovviltnemndene etablerte for å skjerme Elgå-hannen fra lisensjakt, skal oppheves fra og med 15. desember 2020. Det betyr at den genetisk viktige ulven nå risikerer å bli skutt under den pågående lisensjakten.

Publisert 7. desember 2020

Ulv i vinterlandskap
Bildet er tatt i Langedrag naturpark og forestiller ikke den omtalte ulven.

– Dette er totalt uforståelig. Vi er nå vitne til at noen av landets største partier går inn for å overkjøre rovviltnemndene og la den genetisk viktige Elgå-ulven risikere å bli skutt – og det i et område hvor det ikke engang er fare for skade på sau, sier WWFs generalsekretær Karoline Andaur.

Den såkalte Elgå-hannen er en innvandrende ulv fra den finsk-russiske bestanden som har slått seg ned i Deisjøreviret, innenfor ulvesonen. De to ulvene i dette reviret benytter seg også av et lite område utenfor ulvesonen, men her går det ikke sau på utmark, ettersom området er prioritert for jerv, bjørn og gaupe.

– Det virker som stortingspolitikerne gir blanke i rovdyrforliket de selv har vedtatt. Med dette skaper stortingspolitikerne en vilkårlig og uforutsigbar rovdyrforvaltning. Stortingsvedtaket er nok et bevis på hvor viktig det blir med en rettslig avklaring i Høyesterett, sier Andaur.

Ikke en utvidelse av ulvesonen

Den midlertidige buffersonen er på ingen måte en utvidelse av ulvesonen. Rovviltnemndene har selv vedtatt å skjerme enkelte områder utenfor ulvesona fra lisensfelling, fordi Elgå-ulven er så viktig for den sør-skandinaviske bestanden. Hvis denne ulven felles, vil det kunne medføre at vi på sikt trenger langt flere ulv i Norge for å sikre levedyktigheten i bestanden.

WWF er ikke alltid enig med rovviltnemndene, men vi forholder oss til gjeldende forvaltningspraksis. Klima- og miljødepartementet er riktig instans for klager på vedtak som er gjort av rovviltnemndene.

Senterpartiet har til nå vært tydelige på at vedtak fattet av rovviltnemndene ikke skal overprøves, i lokaldemokratiets navn. Med dette forslaget har Senterpartiet imidlertid gjort helomvending.

Overkjører rovviltnemndene

– Mens regjeringen har opprettholdt nemndenes vedtak, har Senterpartiet fremmet et forslag for Stortinget som fullstendig overkjører rovviltnemndene. Det å lytte til rovviltnemndene kun når de er enige med Senterpartiet, er en måte å drive forvaltning på som er respektløs, udemokratisk og som kun bidrar til å drive opp konflikten, sier Karoline Andaur.

WWF mener rovviltnemndenes buffersone var i tråd med lovverket, og også i tråd med avtalen Norge har med Sverige om å ivareta genetisk viktige individer for å sikre en mer levedyktig bestand av ulv i Skandinavia. Uten tilførsel av nye, friske gener som denne ulven har, vil vi måtte ha nesten fire ganger så mye ulv i Skandinavia som det vi har i dag for å sikre bestandens overlevelse.