Stor motstand mot ny oljeleting

Det er flere som vil stanse ny oljeleting, enn som ønsker å fortsette den, ifølge en spørreundersøkelse gjort av Opinion for WWF Verdens naturfond.

Publisert 17. august 2021

I undersøkelsen, som ble utført før sommeren og dermed også før den nye og alarmerende rapporten fra FNs klimapanel, oppgir et flertall av de spurte at de er svært eller ganske enig i at Norge bør slutte å lete etter ny olje av hensyn til klimaet.

– Det er nylig gjort flere undersøkelser om befolkningens holdning til ny oljeleting, og resultatene av målingene varierer. Opinions undersøkelse tyder på stor skepsis til ny oljeleting når spørsmålet knyttes direkte til klima. Vi tror stadig flere kommer til å se disse spørsmålene i sammenheng i tiden framover. Det gjør både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået IEA, som ber verden slutte å lete etter mer fossil energi, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Både FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået IEA har i ferske rapporter slått fast at verden ikke har plass til nye fossile ressurser i klimaregnskapet, og advarer mot å lete etter og utvikle nye felt. Spørsmålet om Norge skal stanse ny leting etter olje har følgelig blitt et av de mest omdiskuterte temaene i valgkampen.

Fjord i Norge

WWFs partitest

Som en hjelp til deg som skal stemme, har WWF spurt partiene om deres politikk på seks områder som er viktige for klima og natur.

Les mer på wwf.no/valg

40 prosent vil ha stans, 35 prosent vil lete mer

I spørreundersøkelsen fra Opinion og WWF svarer 40 prosent av de spurte at de er svært eller ganske enige i at Norge bør slutte å lete etter nye oljefelt for å begrense klimaendringene. Det er vesentlig flere enn de 35 prosentene som er svært eller ganske uenige. 22 prosent svarer «vet ikke».

Spørsmålet er del av en større undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra WWF Verdens naturfond, hvor et representativt utvalg i befolkningen ble spurt om sitt forhold til naturen, naturtapet og klimaendringene.

Tydelig todeling blant partiene

WWF har også utført en partitest hvor de politiske partiene har svart på om de vil stoppe tildeling av nye olje og gass-lisenser, for å kartlegge hvor de ulike partiene står i saken i forkant av stortingsvalget. Resultatene av partitesten viser tydelig at partiene er delt i to:

  • SV, V, MDG og Rødt sier tydelig nei til tildeling oljelisenser som åpner for leting i nye områder, mens KrF vil begrense tildeling kun til såkalt modne områder, hvor det allerede er startet produksjon og leting.
  • H, FrP og Sp sier klart nei til å stanse tildeling av nye oljelisenser, mens Arbeiderpartiet svarer utydelig og ser ut til å posisjonere seg for et kompromiss.

Norge er storeksportør av utslipp

Olje og gass gjør Norge til verdens sjuende største eksportør av utslipp. Norsk olje og gass fører til utslipp der den forbrennes som tilsvarer 500 millioner tonn CO2, det er ti ganger så mye som de totale norske utslippene innenlands.

Skuffet over styringspartiene

– Aldri før har vi sett at så mange vil at Norge skal stoppe leting etter nye oljefelt. Samtidig ser vi at alle de store partiene holder på gamle standpunkter. Vår undersøkelse tyder på at når man knytter spørsmålet om ny oljeleting til behovet for å ta vare på klimaet, ligger et flertall av befolkningen foran de såkalte styringspartiene, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

– Det er skuffende at de store partiene henger etter istedenfor å lede an. Det er også verdt å merke seg at denne undersøkelsen ble gjort før innholdet i FNs nye alarmerende klimarapport ble kjent, legger hun til.

Olje og gass gjør Norge til verdens sjuende største eksportør av utslipp. Utslippene norsk olje og gass fører til der den forbrennes tilsvarer 500 millioner tonn CO2. Det er ti ganger så mye som de totale norske utslippene innenlands.

– Mer produksjon av olje og gass kommer til å være katastrofalt for klima og natur, spesielt i Arktis. Det vil også kunne forsinke omstilling i resten av økonomien og påføre stor økonomisk risiko hvis norsk økonomi forblir oljeavhengig mens resten av verden går mot null utslipp. Både av økonomiske og klimamessige hensyn trenger vi en planlagt utfasing, der stans i nye letelisenser er et viktig første tiltak, sier Karoline Andaur.

WWFs partitest

WWF har spurt partiene om deres politikk på seks områder som er viktige for klima og natur.

På spørsmålet om partiene vil stoppe nye oljelisenser ser resultatet slik ut:

  • Toppscore – 🐼🐼🐼: Rødt, SV, MDG og Venstre.
  • Riktig retning, dårlig tempo – 🐼🐼: KrF
  • For tynt, må bli bedre – 🐼: Ap
  • På feil side – ☠️: Frp, H og Sp

wwf.no/valg2021 kan du lese nøyaktig hva de ulike partiene har svart, og WWFs vurdering av hvert.

Om spørreundersøkelsen

Støtten til stans i leting etter nye oljefelt varierer betydelig med alder. Mest enig i påstanden er aldersgruppen 30-39 år. Der er 48 prosent ganske eller svært enig.

Minst enig er aldersgruppen 40-49 år. Der er 44 prosent ganske eller svært uenig.

Det er relativt liten forskjell på de under 30 og de over 60. I begge disse aldersgruppene er det klare flertall som er enig i at Norge bør slutte å lete etter nye oljefelt. 

Store flertall i den samme undersøkelsen oppgir at de er bekymret for klimaendringene og for endringer klimautslippene kan medføre, som havforsuring, vannknapphet, tap av naturmangfold og flom og skred.

Undersøkelsen viser også at flere enn tre av fire er bekymret for tap av natur, og mener politikerne bør gjøre mer for å stanse naturtapet.

Opinion gjennomførte undersøkelsen i et representativt utvalg av befolkningen før sommeren 2021.