Skjebnedag for 25 norske ulver

Oslo tingrett starter nå behandlingen av den midlertidige stansen i årets lisensjakt etter krav fra WWF, NOAH og Foreninger Våre Rovdyr (FVR).

Publisert 13. januar 2022

To ulver i vinterlandskap.

Kravet fra NOAH, WWF og FVR om at vinterens lisensjakt på 25 ulver innenfor sonen må stanses, ble før nyttår tatt midlertidig til følge. 13. og 14. januar behandlet Oslo tingrett behandlingen av jaktvedtaket som vi mener kan være ulovlig.

– Dette var en utrolig viktig avgjørelse for ulven, som er kritisk truet i norsk natur. Jakta skulle startet 1. januar og erfaringsmessig vet vi at de aller fleste ulvene som regel blir skutt i løpet av de første dagene. Derfor var det viktig for oss å stanse jakta før den startet, slik at tingretten får tid til en ordentlig gjennomgang av vedtaket,sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Det er ikke kjent når avgjørelsen foreligger.

De aller fleste ulvene blir som regel skutt de første dagene. Derfor var det viktig for oss å stanse jakta før den startet

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond

Kan være ulovlig

Det var rett før jul at Klima- og miljødepartementet vedtok at alle ulvene I de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås kunne felles, til sammen 25 ulver.

I juni i fjor kom tingretten fram til at et tilsvarende jaktvedtak på én flokk, Letjenna, var ulovlig.

Det var langt på vei de samme argumentene som lå til grunn for det vedtaket som nå er lagt til grunn for å skyte ut fire flokker nå i vinter.

Derfor mener vi at dette vedtaket potensielt er ulovlig, og la derfor ned krav om midlertidig forføyning sammen med NOAH og FVR.

Staten anket tingrettens dom fra i sommer, og saken kommer på nytt opp i rettsvesenetiI juni 2022. Målet vårt var å stanse vinterens jakt til det foreligger en rettskraftig dom I den rettssaken.

– Utfallet herfra kan være avgjørende for om departementets vedtak om felling av ulv innenfor sonen er lovlig. Til tross for at lovligheten rundt Letjenna-fellingen ikke er avklart, har staten lagt opp til at lisensjakta på ulv i mellomtiden kan fortsette med samme begrunnelse som før, bare i enda større omfang, sier Andaur.

Holdes på kritisk truet nivå

Vi opplever nå den største klima- og naturkrisen i menneskehetens historie. Her hjemme i Norge står hver femte dyreart for å dø ut, og den akutte situasjonen vi står overfor ble et sentralt tema under fjorårets valgkamp.

I Hurdalsplattformen hevdet regjeringen at «klima og natur skal være en ramme rundt all politikk».

– Men det er det lite som minner om, i all den tid regjeringen legger opp til å fortsette å holde en kritisk truet art nede på kritisk truet nivå også i fremtiden, sier Andaur.

 • 11. februar 2022

  Staten anket kjennelsen fra tingretten og fikk medhold i lagmannsretten. Dermed kan 28 ulver i ulvesonen skytes. Den opprinnelige kvoten på 25 ulver ble utvidet av Statsforvalteren i Innlandet.

 • 30. januar 2022

  Oslo tingrett gir WWF Verdens naturfond, NOAH - for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr medhold, og ulvejakten på 25 ulver som lever inne i ulvesonen stoppes.

 • 13. og 14 januar 2022

  Over to dager skal Oslo tingrett behandle den midlertidige forføyningen og jaktvedtaket.

 • 30. desember 2021

  WWF, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr får i Oslo tingrett medhold i kravet om midlertidig forføyning av jaktvedtaket.

 • 29. oktober 2021

  WWF klager på vedtaket fra rovviltnemndene 4 og 5, om å skyte 28 ulver i revirene Hornmoen, Mangen, Bograngen og grensereviret Rømskog. Disse ulveflokkene lever innenfor ulvesonen og medfører ingen fare for skade på beitedyr. WWF mener at dette jaktvedtaket er ulovlig.

 • 26. mars 2021

  Dommen fra Høyesterett foreligger. WWF, ulven og naturen tapte.

 • 2. mars 2020

  Til tross for medhold på viktige punkter i Borgarting lagmannsrett, anker WWF dommen til Høyesterett.

 • 29. januar 2020

  Borgarting lagmannsrett slår fast at fellingen av ulveflokkene Julussa og Osdalen i 2018 var ulovlig.

 • 2. til 6. desember 2019

  Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett. Det er satt av fire dager til behandling av anken.

 • 6. september 2019

  Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok at 17 ulver innenfor ulvesonen kan felles til vinteren. Vedtaket inkluderer alle dyrene i Letjenna-, Mangen- og Rømskog-reviret. WWF klager på vedtaket.

 • 20. august 2019

  Rovviltnemndene i region 4 og 5 - Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark - vedtok jakt på 12 ulver utenfor ulvesonen.

 • 1. oktober 2018

  Lisensjakten på ulv utenfor ulvesonen starter 1. oktober, og regjeringen har bestemt at alle ulver utenfor ulvesonen kan skytes.

 • 27. september 2018

  WWFs klage blir ikke tatt til følge, og regjeringen opprettholder rovviltnemndenes kvotevedtak for lisensfelling av 26 ulv utenfor ulvesonen når lisensjakten starter 1. oktober. Les vedtaket (PDF)

 • 31. juli 2018

  WWF klager på jaktvedtak for minst 29 ulver. Les klagen (PDF)

 • 19. juni 2018

  Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtar kvote for lisensfelling av ulv. Det kan felles 12 ulver utenfor ulvesonen. I tillegg kan alle individene, inntil 17 ulv innenfor sonen, i flokkene Slettås, Hobøl og Mangen felles. Les vedtaket (PDF)

 • 13. juni 2018

  WWF anker dommen fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett. Les anken (PDF)

 • 18. mai 2018

  Dommen fra Oslo tingrett er klar: WWF får ikke medhold i at norsk rovdyrforvaltning er lovstridig. WWF idømmes halvparten av saksomkostningene som staten og statens partshjelpere har hatt. Les dommen (Lovdata)

 • 24. april 2018

  Ulverettssaken starter i Oslo tingrett og varer i fire dager. WWF saksøkte Klima- og miljødepartementet for lovstridig rovdyrforvaltning.

 • 1. mars 2018

  Borgarting lagmannsrett avslår anken fra WWF Verdens naturfond om midlertidig stans i ulvejakten. Les kjennelsen (PDF)

 • 10. januar 2018

  WWF anker Oslo tingrett sin kjennelse. Les anken (PDF)

 • 5. januar 2018

  Oslo tingrett avslår begjæringen fra WWF Verdens naturfond om midlertidig stans i ulvejakten. Det betyr at ulvejakten ikke vil bli stanset mens vi venter på at ulvesøksmålet skal komme opp for retten i april. Les kjennelsen (PDF)

 • 13. desember 2017

  WWF saksøker staten på nytt. Den nye stevningen er knyttet til departementets vedtak av 1. desember. Les stevningen (PDF)

 • 13. desember 2017

  WWF krever full stans i ulvejakten i hele region 4 og 5, det vil si jakten på både de 12 ulvene utenfor sonen og de to flokkene, frem til domstolen får behandlet søksmålet.

 • 1. desember 2017

  Klima- og miljødepartementet fatter nytt kvotevedtak (PDF) om jakt utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Departementet begrunnet det nye vedtaket med at saksbehandlingsfeilen fra det forrige vedtaket var rettet opp. Innholdet i dette nye vedtaket er imidlertid identisk med vedtaket som tingretten fant ugyldig 21. november. Departementet fatter også vedtak (PDF) om felling av to flokker – til sammen 16 ulver – i såkalte ynglende revir (det vil si områder hvor ulvene lever i flokker).

 • 21. november 2017

  WWF får medhold i Oslo tingrett i kravet om stans i ulvejakten, fordi kvotevedtaket for denne jakten er ugyldig. Les kjennelsen (PDF)

 • 2. november 2017

  WWF stevner staten for ulovlig ulveforvaltning, og krever samtidig at den planlagte ulvejakten stanses frem til saken er avgjort i retten. Les stevningen (PDF)

 • 29. september 2017

  WWFs advokater i Arntzen de Besche ber klima- og miljøminister Vidar Helgesen stanse den planlagte ulvejakten fra 1. oktober 2017, ettersom den er i strid med lovverket. Les anmodningen (PDF)

 • Juli 2017

  WWF har sammen med Foreningen Våre Rovdyr påklaget vedtakene om jakt på til sammen 36 ulver i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark). Også andre miljøorganisasjoner har gjort det samme. Les klagen på vedtak i etablerte revir (PDF) og utenfor etablerte revir (PDF)

 • Juni 2017

  I forslaget til revidert budsjett la regjeringen fram forslag om ekstra midler til ulvekommuner, midler som skal brukes til konfliktdempende tiltak. Dette er helt i tråd med WWFs forslag om det samme.

 • 27. februar 2017

  Regjeringen foreslår å endre naturmangfoldloven for å gjøre det lettere å skyte ulv. I en felles høringsuttalelse fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Zoologisk Forening og SABIMA, advarer organisasjonene på det sterkeste mot en slik endring. Les høringsuttalelsen (PDF)

 • 27. januar 2017

  WWF foreslår at det innføres en støtteordning for kommuner i ulvesonen, øremerket til utvikling av lokalt næringsliv basert på bærekraftig og skånsom bruk av naturressurser, for eksempel opplevelsesbasert turisme i skog. Les forslaget (PDF)

 • 20. desember 2016

  Jakten på de fire ulvefamiliene i Letjenna, Slettås, Kynna og Osdalen blir avlyst. Etter at WWF ba klima- og miljøminister Helgesen om å få fram en uavhengig juridisk vurdering, ble det nemlig klart at ulvene måtte få leve. Les vedtaket (PDF)

 • November 2016

  Miljødirektoratet anbefaler at det skal kunne skytes 41 ulver i lisensjakta til vinteren. Samtidig er direktoratet usikre på om jakt på ulv innenfor ulvesonen er lovlig, fordi ulvene ikke har gjort skade på beitedyr. Oppmerksomheten om det norske ulvevedtaket er stor i internasjonale medier som The Guardian, Stern Magazin, Le Monde, La Stampa, Yahoo News i Japan og Al-Jazeera.

 • Oktober 2016

  WWF sender brev til Norskog og kritiserer deres ønske om at flere ulver må skytes. Les brevet (PDF)

 • September 2016

  Høyesterett avsa dom i saken om ulovlig ulvejakt. Straffene ble skjerpet og Økokrim vant fram med sin forståelse av at ulovlig jakt på ulv er alvorlig miljøkriminalitet. Les dommen (PDF)

 • 1971

  Ulven fredes i Norge

 • 1845

  Stortinget vedtar å utrydde ulven i Norge.