Nok en ulveflokk skal skytes

Klima - og miljødepartementet åpner for felling av hele Letjenna-flokken innenfor ulvesona i Hedmark til tross for at at disse seks ulvene ikke utgjør fare for skade.

Publisert 31. desember 2019

To ulver

Ingen respekt for at terskelen skal være høy innenfor ulvesona.

– Dette vedtaket er uakseptabelt. Hvis ikke en flokk innenfor ulvesonen som ikke utgjør noe farepotensial skal få leve i fred, hva står da igjen av statens ansvar for å beskytte en kritisk truet art?, spør Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Letjenna er en etablert flokk som ikke har gjort noe skade på beitedyr. Til tross for dette har Klima- og miljødepartementet bestemt at alle individene i flokken skal skytes.

Vi lever i en tid hvor det skjer et omfattende tap av natur. Hvordan stater forholder seg til sitt nasjonale ansvar for å bevare natur og arter illustreres konkret i spørsmålet om den kritisk truede ulven. WWF mener norsk ulveforvaltning er lovstridig og har saksøkt staten. Dom i saken er ventet fra lagmannsretten i slutten av januar 2020.

– Vi kan ikke ha en forvaltning som endrer reglene for hva som utgjør riktig vurderingsgrunnlag fra år til år. Dette vedtaket viser med all tydelighet hvor viktig det er å få en rettslig gjennomgang av hvordan vi forvalter kritiske truede arter i Norge, slik som ulven. Departementet flytter grensene for hva som er akseptabel forvaltning fra år til år, og bryter med det både norsk lovverk og våre internasjonale forpliktelser, sier Andaur.

Klima- og miljødepartementet har tidligere uttalt at den differensierte forvaltningen, med høy terskel for uttak innenfor ulvesona, og lav terskel for uttak utenfor sona, er et vesentlig grep for å gi forutsigbarhet og øke tilliten til forvaltningen. Dette vedtaket bidrar ikke til dette, snarere tvert imot.

– WWF mener det er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen å legge opp til felling av hele familiegrupper innenfor ulvesona. Ulven er oppført som kritisk truet av utryddelse på den norske rødlista for arter. Felling kan derfor bare unntaksvis tillates dersom både grunnvilkårene og tilleggsvilkårene for slik felling er oppfylt. Det er de ikke i dette tilfellet, sier Andaur.

Totalt finnes det omtrent 65 helnorske ulver. I tillegg lever rundt 40 ulver på begge sider av svenskegrensen. Det er ikke gjennomført noen vitenskapelig utredning i Norge av hvor mange ulv vi må ha for at ulvebestanden skal være levedyktig innenfor Norges grense.

– Så lenge vi ikke vet hvor mange ulv vi trenger for at den ikke skal utryddes, kan vi heller ikke tillate at ulven jaktes på slik det gjøres i dag. Jakten på en kritisk truet art skal alltid være siste utvei som kun iverksettes dersom andre tiltak ikke hjelper. Det skal ikke være hovedregelen, slik det har blitt i dagens forvaltning, sier Andaur.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.