Naturrisiko - Norge trenger en offentlig utredning

Tap av natur er en trussel mot norsk næringsliv og naturen vi alle er avhengige av.

Publisert 16. mars 2020

Avskoging, overfiske, tap av matjord og bortfall av pollinering er eksempler på naturgoder som er i fare, naturgoder som er viktige for vår velferd og økonomi.

FNs naturpanel har dokumentert at mennesker har forandret tre firedeler av landjorda og to tredeler av havet på vesentlige måter. En million arter står i fare for å utryddes i løpet av de neste tiårene, og bestandene av ville pattedyr er redusert med over 80 prosent.

Naturmangfold og økosystemer trues også i Norge, og mye av det vi forbruker eller bruker som råstoff i næringslivet er avhengig av naturressurser fra andre deler av verden.

Derfor har WWF Verdens naturfond bedt regjeringen om å sette i verk en offentlig utredning som avdekker risikobildet, med særlig vekt på viktige norske næringer.

Økonomien er direkte avhengig av naturen

World Economic Forum (PDF) har beregnet at over halve verdensøkonomien er moderat eller svært avhengig av naturen og de godene vi får fra den. Tap av natur går ut over de fleste deler av næringslivet, gjennom direkte påvirkning på virksomhet, råvaretilgang eller markeder.

Naturens rolle i økonomien vår fortjener langt større oppmerksomhet. Naturen yter tjenester for 120-145 tusen milliarder dollar årlig i form av pollinering, flomvern, ferskvann med mer.

Rapporten Global Futures (PDF) viser hvordan menneskelig påvirkning vil gå ut over naturgoder som verdensøkonomien er avhengig av. Hvis utviklingen fortsetter som i dag, vil effekten være betydelige reduksjon av globalt BNP (0,67% per år fram mot 2050).

Ifølge rapporten vil Norge være ett av landene som økonomisk vil tape mest på de naturendringene som kommer. Fiskebestandene i norske havområder vil rammes hardt.

… og indirekte avhengig av naturen

Det er viktig å minne om at det i Norge ikke bare er bønder og fiskere som står overfor stor risiko. For eksempel vil både oppdrettsnæringen og kraftfôravhengig landbruk merke virkningene, den dagen hensynet til å stanse avskoging får konsekvenser i form av redusert soyaproduksjon.

Flere finansaktører har allerede begynt å anse soyaproduksjon som en potensiell “stranded asset”. Omtrent som dyr produksjon av olje og gass kan bli ulønnsom når fornybar energi overtar større markedsandeler, vil også en omstilling i retning mer naturvennlig virksomhet få konsekvenser for produsenter og investorer.

Andre eksempler kan finnes blant de mange næringer som er helt avhengig av råvarer i sine produkter, som sjokoladeprodusenter eller butikker som selger klær laget av ressurskrevende bomull.

Norsk økonomi er en åpen og sårbar økonomi, som raskt preges av endringer på verdensmarkedet. Når for store ressursuttak andre steder på jorda må begrenses, vil det påvirke norske virksomheter som benytter disse ressursene.

Næringsspesifikk naturrisko

En utredning av norsk naturrisiko må ta for seg spesifikke næringer og deres betingelser.

Felles for dem alle er det at naturrisiko, i likhet med klimarisiko, omfatter:

  • Den fysiske risikoen - endringer i naturforhold, som bortfall av pollinering eller tap av produktivt areal.
  • Omstillingsrisikoen - endringer i politikk og markeder knyttet til overgang til en bærekraftig, kretsløpsbasert økonomi.
  • Ansvarsrisikoen - mulige erstatningskrav ved tap eller skade.

Kategoriene vil være ulike for ulike næringer, avhengig av hvordan de bruker natur og naturressurser.

Derfor er det viktig at en offentlig utredning tar for seg utvalgte norske næringer og kartlegger naturrisikoen for hver av disse.

Spørsmål om WWFs forslag til norsk offentlig utredning om naturrisiko?