Klimakur - dette mener WWF

Klimakur er et viktig bidrag for at Norge skal kunne nå klimamålene. WWF Verdens naturfond har i dag gitt vårt høringssvar.

Publisert 30. april 2020

Klimakur og utredningen av tiltak og virkemidler med tilhørende beregninger er et viktig, nødvendig og varmt velkomment bidrag for at Norge skal klare å nå klimamålene innen 2030.

WWF Verdens naturfond påpeker likevel at beregningen og konklusjonene om tiltak for naturlig karbonlagring er mangelfulle.

Klimakur-utredningen omfatter bare en tredjedel av de naturlige karbonlagrene på fastland i Norge. Dette viser den ferske rapporten Karbonlagring i norske økosystemer (PDF) som Norsk institutt for naturforskning har laget på oppdrag fra WWF. Anslagsvis 68 prosent av de norske naturlige karbonlagrene er ikke behandlet i Klimakur.

I vårt høringssvar understreker vi også koronakrisens betydningen for at tiltakene må komme raskt i gang, og at krisen gir økt mulighet for omstilling og bygging av nye grønne industrier i Norge.

Les hele høringssvaret fra WWF (PDF).

Vi støtter og foreslår ytterligere tiltak som:

  • En klimalov for kommunene.
  • En forpliktende opptrappingsplan for CO2-avgiften.
  • Krav om utsortering og materialgjenvinning av plast i avfallsforskriften for kommuner og enkelte virksomheter.
  • Fullverdige produsentansvarsordninger for alle produsenter og importører av plast i Norge.
  • En grundig vurdering av forventet klimaeffekt for de foreslåtte tiltakene for naturlig karbonlagring, samt av tiltakenes virkning på naturmangfold og andre naturgoder.
  • En styrking av klimaloven, blant annet med et mål for nasjonale utslipp om minst 53% klimagasskutt til 2030.
  • En utredning tilsvarende Klimakur 2030 for kvotepliktig sektor.
  • En planlagt nedtrapping av norsk olje- og gassproduksjon.
  • Endring av oljeskatteregimet, og at det vedtas en plan for norsk olje- og gassproduksjon innenfor rammene av 1,5-gradersmålet.
  • At Norge skal rapportere på klimagassutslipp knyttet til import av varer og tjenester.