Ingen avklaring om vindkraft og natur i Stortinget

Etter Stortingets behandling av vindkraftmeldingen er det fortsatt uklart hvordan et nytt konsesjonssystem skal sikre viktige naturverdier.

Publisert 26. november 2020

– Nå er det opp til regjeringen å komme med de løsningene naturen trenger, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Stortingets energi- og miljøkomité har nå levert sin innstilling til stortingsmeldingen om vindkraft på land.

Flertallet går inn for å flytte beslutningsmyndighet i vindkraftsaker fra staten til kommunene, men det er fortsatt åpent hvordan et nytt system vil sikre naturverdiene.

– Den viktigste kritikken mot dagens konsesjonssystem for vindkraft er at det har sviktet naturen. Derfor er det skuffende at Stortinget nå velger å overlate ansvaret for å sette tydelige grenser for naturinngrep til regjeringen, sier Karoline Andaur.

– Dagens system har sviktet naturen

I en fersk rapport som Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har laget for WWF kommer det fram at det store flertallet av vindkraftverkene i Norge er bygd på steder der de kommer i konflikt med viktige naturverdier. Det gjelder både urørt natur, truede arter og spesielt viktige landskaper og naturtyper.

– Vi trenger fornybar energi for å få ned klimautslippene. Men vi må slutte å legge anleggene i den mest verdifulle naturen vi har. Dessverre brukte ikke Stortinget anledningen til å slå dette fast. Men politikerne har likevel sendt signaler som gir grunn til å ha høye forventninger til de løsningene regjeringen skal utvikle, sier Andaur.

Vil skjerpe krav til naturundersøkelser

Selv om hun savner tydelige betingelser for urørt og verdifull natur, finner Andaur likevel flere lyspunkter i Stortingets merknader til vindkraftmeldingen.

– For det første sender Stortinget en viktig beskjed om at naturkunnskapen som ligger til grunn for beslutningene må være god. Regjeringen får beskjed om å vurdere å gi Statsforvalteren – tidligere kjent som Fylkesmannen – i oppdrag å drive tilsyn og kontroll med aktørene som driver naturkartlegging. Dette er et godt initiativ som kan få konsekvenser også for saker som gjelder andre ting enn vindkraft, som for eksempel nye veger eller andre store byggesaker. Det er mange eksempler på at store beslutninger blir tatt på grunnlag av alt for dårlig naturkartlegging, sier Andaur.

Ber om vindkraft der det er industri eller utbygging fra før

Et annet signal fra Stortinget handler om å legge til rette for å bygge vindkraft der det er industri fra før.

– Vi må slutte å bygge vindkraft i urørt natur, men da må vi til gjengjeld tåle å se den i områder som allerede er betydelig påvirket. Derfor er det bra at Stortinget peker på industriområder som et mulig alternativ, sier Andaur.

Hun er også fornøyd med at det blir kortere frist fra et prosjekt er endelig godkjent til anlegget må være i drift.

Vindmøller i åker
Vindmøller i allerede utbygd område.