Høringsinnspill om endringer i konsesjonssystemet for vindkraft

Publisert 13. oktober 2020

I juni kom regjeringen med stortingsmeldingen Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen (Meld. St. 28 (2019–2020)). Meldingen har tatt tak i flere av kravene vi har stilt for å ivareta natur i tidligere innspill, som lovhjemmel for tidlig avslag, krav om strammere tidsfrister i konsesjonsprosessen og klimaregnskap. Det er også positivt at meldingen legger opp til sterkere vektlegging av natur. WWF mener imidlertid at det er behov for en konkretisering av hvordan mange av forslagene i meldingen skal følges opp.

For å sikre en konsesjonsprosess som ivaretar hensynet til naturmiljø i tilstrekkelig grad, er det også behov for flere tiltak enn det som foreslås i meldingen. For eksempel mener vi at det er miljømyndighetene som bør ha ansvar for å bestemme om et inngrep har akseptable miljøkonsekvenser, og for utarbeidelse av utredningskrav for miljø og klima, konsekvensutredninger og kartlegging. Vi mener også at vindkraft bør styres helt vekk fra verdifull inngrepsfri natur, og natur som er leveområder eller trekkområder for ansvarsarter, truede og prioriterte arter.

WWF deltar på stortingets høring om meldingen. Sammen med seks andre miljø- og friluftsorganisasjoner har vi sendt inn et felles høringssvar. Vi har også sendt inn et eget høringssvar, der vi understreker ti tiltak som regjeringen må inkludere i meldingen.

Les fellesinnspillet fra WWF, Naturvernforbundet, Den norske turistforening, Sabima, Norsk ornitologisk forening, Norges fisker- og jegerforbund, Natur og Ungdom og Norsk friluftsliv her.

Les WWFs innspill her.