Enorme skogsområder rasert på få år

Den globale avskogingen fortsetter i et alarmerende tempo, ifølge en fersk WWF-rapport. Det medfører en høy risiko for nye pandemier, og setter både planeten, dyr og mennesker i fare.

Publisert 13. januar 2021

Dronebilde av regnskog, hvor store felter er hugget ned.
Den brasilianske delen av Amazonas er et av skogområdene i verden som er hardest rammet av avskoging.

– Koronapandemien bør være en øyeåpner. Hvis vi ikke tar vare på verdens skoger, har vi ingen sjanse til å løse verken klimakrisen eller naturkrisen, og vi øker risikoen for nye pandemier, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Selv om mange av verdens land, inkludert Norge, har satt inn en massiv innsats for å stanse ødeleggelsen av skogområdene, fortsetter den globale avskogingen i en alarmerende fart.

Den ferske WWF-rapporten Deforestation Fronts viser at mesteparten er konsentrert i 24 områder, såkalte avskogingsfronter. Mellom 2004 og 2017 har vi mistet mer enn 43 millioner hektar skog i disse områdene, et areal nesten på størrelse med Sverige.

Avskogingen betyr ødeleggelse av dyrenes leveområder, som igjen er en av de viktigste årsakene til at arter utryddes i et historisk høyt tempo. Utslippene fra ødeleggelse av skog er den nest største kilden til klimagasser globalt.

Rammer mennesker og dyr

I tillegg er ødeleggelse av arters leveområder den største underliggende risikofaktoren for utbrudd av nye smittsomme sykdommer som kan utvikle seg til pandemier.

– Når vi hugger ned og stykker opp regnskogen, må dyrene flokke seg sammen på mindre områder, og de kommer oftere i kontakt med mennesker. Det øker risikoen for smitte fra dyr til mennesker, sier Andaur.

De 24 avskogingsfrontene som beskrives i rapporten, befinner seg i 29 land i Asia, Latin-Amerika og Afrika. Avskogingen i disse områdene står for 52 prosent av den totale avskogingen i tropiske og subtropiske områder i perioden som er analysert.

– Dette rammer ikke bare dyr, men også mennesker som mister sine leveområder og livsgrunnlag, sier Andaur.

«Parisavtale» for naturen

Kommersiell, storskala landbruk er den viktigste årsaken til avskoging globalt. Andre årsaker er bygging av veier og annen infrastruktur, småskala jordbruk og gruvedrift.

Årsakene varierer fra område til område, og det finnes dermed ingen enkel løsning. Problemet må håndteres på mange ulike fronter.

WWF mener koronapandemien bør åpne for omfattende og radikale endringer i vårt forhold til naturen, som må føre til løsninger for å stanse avskoging og tap av natur.

I 2021 skal verdens ledere forhandle fram en ny avtale om naturmangfold – en «Parisavtale» for naturen. Denne avtalen må bli ambisiøs og forpliktende, og føre til konkret handling for å stanse årsakene til tap av natur.

– Vi trenger mer natur, ikke mindre. Vi må restaurere natur, verne viktige naturområder og bruke naturen på en mer bærekraftig måte. Bare slik vil vi kunne fortsette å leve av, og i harmoni med, naturen, sier Andaur.

Amazonas nær vippepunktet

Den brasilianske delen av Amazonas er en av verdens største områder med tropiske skoger. Denne skogen er utrolig viktig for menneskene som lever der, og for mulighetene til å drive landbruk (utenfor skogsområdene) i store deler av regionen. Skogene lagrer masse karbon, og er hjem for et enormt antall arter, blant annet jaguar og amazonastapir.

Dessverre har menneskers ødeleggelse av skogen ført til at den brasilianske delen av Amazonas nær et vippepunkt.

Under president Bolsonaro har ødeleggelsen av regnskog økt, som følge av blant annet svekket lovgivning og mindre støtte til å håndheve lovverket.

WWF arbeider for at jordbruket skal ta mye mer naturhensyn, i tillegg til mer bærekraftig skogbruk. Blant annet arbeider WWF med lokale organisasjoner og lokalsamfunn for å styrke deres innsats for å ta vare på skogene i sine leveområder.

For å stanse avskogingen må du også dempe etterspørselen etter produkter som bidrar til ødeleggelse av skogen. Kina er en av verdens største importører av soya, kjøtt og papirprodukter fra Brasil.

WWF Verdens naturfond jobber for å påvirke Kinas råvarehandel til å bli avskogingsfri. Dersom Kina stiller krav til at varer som blir importert ikke skal ha skadet regnskog i løpet av produksjonen, kan det bidra til at enorme markeder endrer seg i bærekraftig retning. Det vil ha stor effekt på avskogingen.

Avskoging i Australia truer mer enn 700 arter

Skogene i Øst-Australia er hjem for et stort naturmangfold, og anses som en global hotspot for arter.

Men nesten halvparten av skogene har blitt ødelagt, og åpne skogtyper dominert av for eksempel akasie-trær og visse eukalyptus-trær har blitt redusert så mye at de er sterkt eller kritisk truet av utryddelse. Over 700 arter planter og dyr, inkludert den velkjente koalaen, er truet av at skogen ødelegges.

Skogen ødelegges hovedsakelig ved flatehogst og omgjøring til beiteområder, og i tillegg øker forekomsten av branner som følge av klimaendringer. Dette går også ut over unike regnskoger, som enkelte steder har eksistert i mange millioner år.

Kontaktperson