Dette burde alle partier ha i partiprogrammet

Til stortingsvalget i 2021 må alle partier kunne svare velgerne på hvordan de mener vi skal oppnå mindre utslipp og mer natur.

Publisert 25. februar 2020

Oppdatert 19. november 2020

Som et lite land med åpen økonomi og rikdom skapt på fossil energi, må Norge gå foran med eksempelets makt. Vi har økonomisk styrke og ikke minst et samfunn preget av tillit, likhet og høyt kunnskapsnivå. Dette er det beste utgangspunktet for å ta på seg ledertrøya og vise at en sosialt rettferdig omstilling i et tempo som er i tråd med Parisavtalen er mulig.

En omstilling vil være i Norges egen interesse. Olje- og gassmarkedene vi er svært avhengige av, er i endring. Norge vil være tjent med å ha planer for hvordan vi skal posisjonere oss inn i en ny fremtid uten utslipp, der vi tar vare på naturen vi er så avhengig av for å overleve. Da trenger vi politikk som fremmer bærekraftig produksjon og forbruk, stimulerer sirkulær økonomi og tar ansvar for vår globale miljøpåvirkning.

WWFs forslag til innhold i partiprogram

Under finner du våre forslag til hva partiene bør ta inn i sine partiprogram. Vi har først noen forslag til hva som bør stå i den overordnede innledningen i programmene hvor de store linjene for partienes politikk gjerne står. Deretter har vi laget noen forslag til hva som bør stå i innledningene til de ulike temaene som ofte står i et program, og videre foreslår vi en rekke løfter som et parti bør forplikte seg til.

Overordnet innledning

 • Vår politikk skal basere seg på tanken om å overlate samfunnet til neste generasjon hvor dagens største miljøproblemer er løst.
 • Vi trenger en grønn omstart: Dersom den globale oppvarmingen og tapet av natur fortsetter i samme tempo som nå, vil det utgjøre en massiv trussel mot både naturen og menneskeheten.
 • Norge skal ha en helhetlig politikk som bidrar til at vi når 1,5-gradersmålet, målene i Parisavtalen fra 2015, og målene i FNs naturavtale som skal vedtas i Kina i 2021.
 • Norsk politikk skal bli klimapositiv og naturpositiv, og Norge skal aktiv være pådriver for dette i alle relevante internasjonale fora.

Klima og natur

Innledning

 • Den viktigste årsaken til den globale oppvarmingen er utslipp fra olje, kull og gass. Det er avgjørende at omstillingen fra fossil til fornybar energi skjer raskt og på en måte som er skånsom mot naturen.
 • Restaurering av natur er en sentral del av miljø- og klimapolitikken.
 • Det bør ikke være gratis å forurense eller ødelegge natur.
 • Naturen lagrer store mengder karbon. Mer natur er et effektivt og rimelig tiltak for å bekjempe klimaendringene, samtidig som man styrker det biologiske mangfoldet i Norge
 • Det er store og sårbare naturverdier i norske havområder som må beskyttes.
 • Offentlige innkjøp er et viktig virkemiddel som kan fremme bærekraftig produksjon og forbruk, og som vil bidra til at vi når våre miljømål.
 • Naturkrisen og klimakrisen påvirker hverandre negativt. Næringslivet vet stadig mer om klimarisiko, men vet for lite om hvordan naturtap og omstilling for å stanse tapet av natur vil påvirke dem og rammebetingelsene deres. Næringslivet og finansmarkedenes naturrisiko må derfor klarlegges og utredes bedre.
 • Plast i naturen er et stort miljøproblem.
 • Norsk produsentansvarsordning og vår satsing på ettersortering og infrastruktur kan og bør bli en viktig del av en større global satsing mot plastforurensing.

Klima

Løfter

Vi vil:

 • Innføre et tallfestet, detaljert og helhetlig klimagassutslippsbudsjett i statsbudsjettet.
 • Innføre en klimalov for kommunene som fastsetter kommunenes ansvar for å nå klimamålene.
 • Sikre at inntekter fra klimakvoter går til tiltak som reduser utslipp og bidrar til rettferdig omstilling.
 • Sikre at i alle offentlige beslutninger som gir klimautslipp, skal klimavirkningen vurderes og tillegges vekt i beslutningsgrunnlaget.
 • Bruke offentlige innkjøp som verktøy for å nå natur- og klimamål.

Natur

Løfter

Vi vil:

 • Utrede en ordning for at utbygging av natur sikrer restaurering av samme type og mengde natur og finansiering av denne restaureringen.
 • Etablere en nasjonal plan for restaurering av natur i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.
 • Etablere en tverrdepartemental strategi for å øke den naturlige karbonlagringen i Norge betydelig.
 • Foreta en naturrisiko-vurdering av norske næringer
 • Opprette marine verneområder i totalt 30 prosent av norsk økonomisk sone innen 2030.
 • Utrede SVO-områder i henhold til marin verneplan før det vurderes å igangsettes ny aktivitet i slike områder.
 • I SVO skal hensynet til naturen veie tyngre enn menneskelig aktivitet som kan gi negativ påvirkning på naturverdier i slike områder.
 • Endre Naturmangfoldloven slik at loven blir gjeldende i hele norsk økonomisk sone og i fiskerivernsonene ved Svalbard og Jan Mayen.
 • Etablere en tilskuddsordning for fleralderskogbruk som stimulerer til økt bruk av ulike driftsformer og treslag.
 • Verne 10% av den produktive skogen innen 2025.
 • Vedta ny plan for nasjonalparker og andre verneområder for å sikre representativt vern av norsk natur.
 • Innføre produsentansvar for all plast på det norske markedet
 • Jobbe frem en enhetlig nasjonal plan for hvordan man skal sikre en effektiv infrastruktur for innsamling, sortering og materialgjenvinning av avfall, særlig plastavfall, i Norge.
 • Sikre levedyktige bestander av de store rovdyrene i Norge.

Energi og industri

Innledning

 • Norske skatteregler gjør at staten tar mye av den økonomiske risikoen ved investeringer i olje og gass. Dersom prosjektene viser seg å gå med tap, vil også staten tape – kanskje mer enn oljeselskapene selv. Oljeskatteregimet må endres fordi vi i dag subsidierer en næring som trenger å tilpasse seg den globale omstillingen for å kunne være konkurransedyktig i fremtiden.
 • Norge skal de neste årene bli en ledende nasjon innen havvind

Løfter

Vi vil:

 • Stanse utdeling av nye letelisenser på norsk sokkel
 • Avskaffe TFO-ordningen og de nummererte utlysningsrundene.
 • Begrense eksisterende oljeutvinning slik at den er i tråd med 1,5 gradersmålet.
 • Fjerne friinntekten i oljeskattesystemet
 • Redusere statens omstillingsrisiko ved å fjerne særfradragene i oljeskatteregimet.
 • Avskaffe den korte avskrivningstiden og høye rentefradrag i oljeskattesystemet
 • Avvikle leterefusjonsordningen
 • Omstillingsavgift på produsert olje og gass for å redusere omstillingsrisiko og finansiere nye grønne investeringer på norsk sokkel
 • Bygge ut 3GW flytende havvind innen 2025
 • Innføre en auksjonsbasert anbudsmodell for utbygging av havvind

Utenrikspolitikk

Innledning

 • Klimaendringene og tap av natur truer global sikkerhet og økonomisk stabilitet.
 • Det er en sentral norsk interesse å begrense klimaendringer og naturtap globalt.
 • Norge må øke satsingen på klima- og naturdiplomati og fremme gode miljøvennlige løsninger.

Løfter

Vi vil:

 • Sette arbeidet for en grønn, bærekraftig og rettferdig global omstilling som en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk.
 • Løfte naturkrisen i Sikkerhetsrådet og gjøre den til en sikkerhetspolitisk prioritering.
 • Sikre at norske utenriksstasjoner arbeider for å styrke rettferdig natur- og klimavennlig omstilling i landene de arbeider i.
 • sikre avtaler mellom Norge og andre land skal være i tråd med målene i internasjonale avtaler om natur og klima.
 • At Norge skal ta lederskap i arbeidet med å få på plass en internasjonal avtale mot plastforsøpling med et mål om nullutslipp av plast til naturen.
 • Arbeide for at norske næringsinteresser i utlandet bidrar til å realisere FNs bærekraftsmål.

Bistand

Innledning

 • Natur- og klimahensyn skal være førende for Norges bistandspolitikk.
 • En viktig del av det grønne bistandsarbeidet er å øke kunnskapen om de globale naturtruslene og hva som forårsaker dem.

Løfter

Vi vil:

 • At norsk bistand skal bidra til grønn omstilling og utslippsfrie samfunn.
 • At norsk bistand skal bidra til at land både beskytter og restaurerer natur, og samtidig forvalter sine naturressurser på en miljømessig bærekraftig måte.
 • Sørge for at norsk bistand bidrar betydelig til klimatilpasning og øker støtten til de minst utviklede og små øystatene.
 • Sørge for at «Hav for utvikling» som et globalt bistandsprogram blir et satsingsområde for Norge.
 • Reformere utviklingsprogrammet “Olje for Utvikling” til å omhandle fornybar energi og klimatilpasning.
 • At norsk bistand skal bekjempe marin forsøpling.
 • At norsk bistand skal styrke arbeidet mot miljøkriminalitet, spesielt handel med truede arter.
 • At norsk bistand skal bidra til å stanse nedbygging av våtmarker.
 • Sørge for at norsk bistand bidrar med kompetanse, kapasitet og kartlegging av naturmangfold.