Dette burde alle partier ha i partiprogrammet

Til stortingsvalget i 2021 må alle partier kunne svare velgerne på hvordan de mener vi skal oppnå mindre utslipp og mer natur.

Publisert 25. februar 2020

Som et lite land med åpen økonomi og rikdom skapt på fossil energi, må Norge gå foran med eksempelets makt. Vi har økonomisk styrke og ikke minst et samfunn preget av tillit, likhet og høyt kunnskapsnivå. Dette er det beste utgangspunktet for å ta på seg ledertrøya og vise at en sosialt rettferdig omstilling i et tempo som er i tråd med Parisavtalen er mulig.

En omstilling vil være i Norges egen interesse. Olje- og gassmarkedene vi er svært avhengige av, er i endring. Norge vil være tjent med å ha planer for hvordan vi skal posisjonere oss inn i en ny fremtid uten utslipp, der vi tar vare på naturen vi er så avhengig av for å overleve. Da trenger vi politikk som fremmer bærekraftig produksjon og forbruk, stimulerer sirkulær økonomi og tar ansvar for vår globale miljøpåvirkning.

Miljø må prege hele programmet

Det er ikke lenger nok å ha et kapittel i partiprogrammet om klima og miljø. Skal vi klare å snu utviklingen må bærekraft være med i alle vurderinger, og ikke presenteres som et avgrenset tema med avgrensede løsninger.

Alle politikkområder må innebære at vi:

• Stabiliserer jordens klima til 1,5C

• Omstiller Norge til et nullutslippssamfunn i 2050

• Sikrer full sysselsetting innenfor rammen av et nullutslippssamfunn

• Øker norsk næringslivs konkurransekraft uten utslipp eller tap av natur

• Stanser tapet av natur.

Nedenfor finner du en rekke konkrete forslag til programposter som vil bidra til å oppnå disse målene:

Klimapolitikk

Norge skal ha en politikk som bidrar til at vi når målene i Parisavtalen.

Lage utslippsbudsjett som gjør det like lett å telle norske klimautslipp som penger i statsbudsjettet, og plasserer ansvar for gjennomføring av klimatiltak gjennom styringsverktøy som handlingsplaner og sektorvise utslippsbaner.

Innføre et grønnere skatteregime som gjør det dyrere å forurense og billigere å velge grønt, med en karbonpris som gjør at vi når 1,5-gradersmålet (1500 kr/tonn CO2).

Innføre en klimalov for kommunene som fastsetter kommunenes ansvar for å nå klimamålene.

Bidra til at EU når mål om å bli utslippsfri i 2050 ved å støtte ambisiøse mål og bidra med fornybar elektrisitet til det europeiske kraftmarkedet.

Bruke inntektene fra kvotesystemet til å gjennomføre klimatiltak som reduserer utslippene og bidrar til en rettferdig omstilling.

Vedta at klimapåvirkningen av alle større offentlige beslutninger skal vurderes.

Stanse utdeling av nye letelisenser på norsk sokkel og begrense eksisterende oljeutvinning slik at den er i tråd med 1,5 gradersmålet.

Endre oljeskatteregimet ved å fjerne friinntekten, den korte avskrivingstiden og de høye rentefradragene, samt avvikle leterefusjonsordningen.

Vedta at all offentlig virkemiddelbruk skal være i tråd med målene under Parisavtalen, at økonomiske virkemidler innstilles mer målrettet mot fasen for oppskalering og kommersialisering av ny teknologi og at norsk innovasjons- og eksportstøtte prioriteres til utslippsfrie løsninger.

Sette mål om å bygge ut 3GW havvind innen 2030 og innføre en auksjonsbasert anbudsmodell for utbygging av flytende havvind.

Naturpolitikk

Norge skal ha en politikk som bidrar til at vi når målene i den globale naturavtalen som skal vedtas i Kunming i oktober 2020.

I havet må særlig verdifulle og sårbare naturverdier vernes mot risikofylt virksomhet. Olje- og gassvirksomhet truer natur i særlig verdifulle og sårbare områder. I slike havområder må hensynet til naturverdiene veie tyngre enn olje- og gassvirksomhet.

Norge har forpliktet seg til å opprette et økologisk sammenhengende nasjonalt nettverk av godt forvaltede marine verneområder. Utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen er definerte, særlig verdifulle og sårbare områder de beste kandidatene for marint vern. De bør vurderes til marin vernestatus under naturmangfoldloven.

Vedta nasjonal plan for restaurering av natur i tråd med internasjonale forpliktelser, både når det gjelder økosystemer, naturtyper, og trekkveier for eksempelvis villrein.

Utrede og sette i verk en ny ordning for prissetting av naturinngrep og finansiering av restaurering av natur. Prisen på et større, varig naturinngrep må tilsvare kostnadene ved å bringe samme mengde forringet natur tilbake til en nær opprinnelig tilstand.

Etablere en tilskuddsordning for fleralderskogbruk som stimulerer til økt bruk av ulike driftsformer og treslag.

Vedta et mål om å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur og landskaper, og sette i verk en tverrdepartemental strategi for å sette målet ut i livet.

Vedta at naturmangfoldloven skal gjelde ut til 200 nautiske mil.

Vedta ny plan for nasjonalparker og andre verneområder for å sikre representativt vern av norsk natur.

Vedta en strategi for å sikre 10% vern av den produktive skogen innen 2025, og sette av en årlig skogvernmilliard for å komme dit.

Sikre levedyktige bestander av de store rovdyrene i Norge.

Overgripende satsinger

Sette et overgripende mål for miljøpolitikken om å overlate et samfunn til neste generasjon der de store miljøproblemene er løst, uten å forårsake økte miljø- og helseproblemer utenfor Norges grenser – og iverksette nødvendig kunnskapsutvikling og strategiarbeid for å nå dette målet.

Offentlige innkjøp må brukes strategisk for å fremme bærekraftig produksjon og forbruk, hva enten miljøvirkningene inntreffer i Norge eller i andre land.

Offentlig direkte og indirekte eierskap skal forvaltes slik at de er i tråd med Parisavtalen og den nye globale naturavtalen som skal vedtas i Kunming i oktober 2020.

Gjøre en gjennomgang av naturrisiko for norske næringer, herunder risikoen for fysiske endringer, omstillingsrisiko og erstatningsrisiko.

Utenrikspolitikk

Det er en vital norsk interesse å begrense klimaendringer og naturtap i global målestokk. Arbeidet for en grønn, bærekraftig og rettferdig global omstilling må være en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk.

Norge må ta globalt lederskap for å utvikle kunnskap om og forebygge den risikoen mot sikkerhet og økonomi som oppstår når økosystemtjenester svikter.

Norge må øke satsingen på klima- og naturdiplomati, både bi- og multilateralt. Norske utenriksstasjoner må arbeide systematisk og strategisk for å styrke natur- og klimavennlig omstilling i landene de arbeider i, enten virkemidlene er diplomati, handelssamarbeid eller bistand.

Alle partnerskaps-, handels- og investeringsavtaler mellom Norge og andre land må bringes i overensstemmelse med målene i internasjonale avtaler om natur og klima.

Norge må ta globalt lederskap for å vedta en ambisiøs internasjonal avtale mot plastforsøpling som forplikter alle land til nullutslipp av plast til havet, og sørge for at Norge går foran som verdensledende på reduksjon av utslipp av plast til havet.

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet må bidra til å realisere FNs bærekraftmål.

Bistand

Norsk bistand må bidra til å bygge opp økonomier som forsynes av fornybar energi, med utslippsfrie transportsystemer og bærekraftig forvaltning av naturressursene.

Norsk utviklingsstøtte skal kanalisere finansielle investeringer og insentiver til prosjekt- og infrastrukturutvikling som bidrar til å beskytte, gjenopprette og ansvarlig forvalte naturen.

Bistandspolitikken skal systematisk integrere naturmangfold og klima. Investeringer og planer må være klimasmarte, det vil si at de både må være robuste mot klimaendringer som kommer, og at de må være tilpasset det langsiktige målet om et samfunn uten klimagassutslipp og med økt opptak av karbon i naturlige systemer.

Norsk bistand må øke støtten til klimatilpasning i tråd med Parisavtalens målsetning om å balansere finansiering mellom tilpasnings- og utslippsreduserende tiltak, med fokus på å øke støtten til de minst utviklede og små, lite utviklede øystater.

La «Hav for utvikling» bli et stort satsingsområde for Norge som et globalt bistandsprogram for helhetlig havforvaltning, og arbeide for en internasjonal standardrapportering på det nasjonale forvaltningsarbeidet.

Utviklingsprogrammet Olje for Utvikling må omdefineres slik at det bidrar til å analysere og begrense de nye oljelandenes klimarisiko, eller det må avvikles.

Norge skal være en pådriver for naturbaserte løsninger som fremmer bærekraftsmålene, og øke bevilgningene til bistand for bærekraftig naturforvaltning. Herunder skal innsatsen økes for å bekjempe marin forsøpling, styrke arbeidet mot naturkriminalitet – som handel med truede arter – og utvikle resultatbasert finansiering for å stanse nedbygging av våtmarker i utviklingsland.

Norge skal øke innsatsen for å fremme kunnskapen om og kjennskapen til globale naturtrusler, gjennom økt støtte til internasjonale kunnskapsprosesser om natur – som FNs naturpanel – og bistand til kompetanse, kapasitet og kartlegging av naturmangfold.