Bredt opprop om voksende naturopprør

Tre veteraner innen naturforskning og -vern krever full stans av det pågående naturtapet. Oppropet får tilslutning fra WWF og de fire andre største naturvernorganisasjonene i Norge.

Publisert 18. august 2021

En ung jente er ute i skogen med en voksen og plukker bær.
Fremtidige generasjoner, fattige land og artene som dør ut er de som rammest hardest av naturtapet, skriver artikkelforfatterne. Ingen av dem har stemmerett ved årets stortingsvalg. Derfor må vi gi dem det.

Oppropet som er publisert i Aftenposten er skrevet av naturvernveteran Dag Hareide og biologene Anne Sverdrup-Thygeson og Dag O. Hessen, og underskrevet av organisasjonene Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Sabima og WWF Verdens naturfond.

Oppropet viser til harde fakta om massedød blant bestander av ville dyr og planter, ødeleggelse av landskap og en fare for at én million arter kan dø ut.

Befolkningen etterspør tiltak mot naturtap

En fersk undersøkelse gjort av Opinion for WWF, viser at tre av fire nordmenn sier de er bekymret for naturtap – like mange som er bekymret for klimakrisen.

70 prosent av de spurte mener norske politikere må gjøre mye mer enn i dag for å stoppe ødeleggelse av natur.

– Dette står i kontrast til hvor lite dette spørsmålet er framme i valgkampen. Mange steder i landet er naturopprør i gang, sier Dag Hareide.

Underskriverne understreker at den klart viktigste årsaken til naturtapet er at menneskene breier seg. Vi mennesker har sterkt endret tre firedeler av landjordas areal med fysiske inngrep, og i prosessen invadert utallige andre arters leveområder.

Det er i hovedsak tre grupper som rammes hardest av naturtapet, påpeker de. Fremtidige generasjoner, fattige land og artene som utryddes.

– Ingen av disse har stemmerett i stortingsvalget. Vi kan stemme for dem.

Stort sprik i partienes naturpolitikk

Oppropet ber politikerne ta ansvar for å lage en nasjonal plan for arealnøytralitet.

En slik plan bør innebære at det ikke skal gjøres mer inngrep i naturen, og hvis det skjer så må det kompenseres for ved at ødelagt natur restaureres. Naturtap er like akutt og alvorlig som klimakrisen, heter det i oppropet, som viser til at de to krisene er henger tett sammen:

– Når vi ødelegger natur og reduserer artsmangfoldet, klarer ikke havet, jordsmonnet og naturskogen å ta opp like mye klimagasser. Samtidig vil økte klimagasser gi mer naturtap, heter det i teksten.

Kravet i oppropet samsvarer med WWFs mål at det skal være null arealtap i fremtiden, og at det forhåpentligvis restaureres mer natur enn det ødelegges.

  • Se WWFs forslag til naturavgift for å hindre nedbygging her.

Oppropet viser også til at det er store forskjeller i naturpolitikken blant partiene som stiller til valg. I en rangering av partier utført av Naturvernforbundet, deles de inn i tre grupper: Best på natur er SV, MDG, Rødt og Venstre. I midten er KrF og Arbeiderpartiet. Dårligst er Senterpartiet, Høyre og Frp.

Kontaktperson: