Ny landsdekkende undersøkelse: Massiv støtte til sterk naturvernlov | WWF Norway

Ny landsdekkende undersøkelse: Massiv støtte til sterk naturvernlovPosted on 05 December 2008   |  
Norges sommerfulger er tallrike. Men mange av dem er dessverre truet.
© Andreas Tveteraas
De rødgrønnes naturvernpolitikk ligger langt etter folkeviljen. En fersk undersøkelse som Visendi A/S har utført for WWF viser at at 73 prosent av voksne nordmenn vil ha automatisk vern av truede arter, selv om det fører til sterkere restriksjoner på utbygging. Dette betyr en langt strengere naturvernlovgiving enn vi har i dag.

Undersøkelsen er basert på et landsrepresentativt utvalg av 1022 personer. Det er klart flertall for automatisk vern av truede arter i alle regioner og alders- og inntektsgrupper. Bare vel fire prosent svarte "vet ikke", og kvinner er klart mer positive til strengt vern enn menn. Respondentene i Hedmark og Oppland er klart mindre positive til slikt vern enn landsgjennomsnittet, mens nordlendingene er mest positive. (1)

- Det er utrolig at de rødgrønne fortsatt ikke har grepet sjansen til å levere en så stor vinnersak ved å ta et løft for naturvernet, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF.

- Undersøkelsen viser at et massivt flertall vil at truede arter i Norge skal ha automatisk vern. Men Stoltenberg og Solheim på full fart inn i valgkampen med syltynne naturvernresultater å vise til. De Rødgrønne har allerede forspilt sin mulighet til å holde Soria Moria-løftet om stans i artstapet innen 2010. Når de fortsatt krangler om hvor sterk naturmangfoldloven bør bli, er de fullstendig i utakt med folkeviljen, sier Hansson.

- De rødgrønne må legge fram en sterk naturmangfoldlov nå. Alt annet vil være bortimot et banesår for SVs miljøprofil, og AP vil ha forspilt sjansen til å gjenoppstå som ansvarlig naturvernparti. SP virker fortsatt mer opptatt av grunneiernes økonomiske interesser enn av å bevare norsk natur. Naturmangfoldloven vil vise om SP beholder det stempelet, sier Hansson.

Riksrevisjsonen og Direktoratet for naturforvalting har dokumentert at Norge i mange tiår kontinuerlig har tapt natur, og at tapsraten nå øker. En naturmangfoldlov som faktisk forbyr utryddelse av arter og verdifull natur er det avgjørende redskapet. Naturmangfoldloven må erstatte dagens svært svake naturvernlov, som bl.a. tillater utryddelse av arter og naturtyper, mener WWF.

Nærmere opplysninger/kommentarer:
Rasmus Hansson, 90 68 63 13, rhansson@wwf.no


(1.) Oppsummering av undersøkelsen:
Utført av Visendi a/s på oppdrag for WWF, basert på et landsrepresentativt utvalg av 1022 personer og gjennomført i uke 47. Respondentene er fra 16 til 83 år.

Spørsmålet som ble stilt var:

"Norske kulturminner er i dag automatisk vernet mot ødeleggelse. Men slik er det ikke med truede arter i norsk natur - det er ikke ulovlig å ødelegge levestedene til slike arter slik at de dør ut. En ny lov med strengere vern av naturmangfoldet i Norge skal snart vedtas. På en skala fra 1 til 6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig, hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:

Truede arter i norsk natur bør få automatisk vern - selv om dette skulle føre til sterkere restriksjoner på utbygging i naturområder."

Hovedfunn:
  • 73 prosent av de spurte sier seg enig i utsagnet, blant disse er 37 prosent helt enig, mens bare 5,3 prosent svarer "helt uenig"
  • 4,2 prosent svarer "vet ikke" - det tyder på at de aller fleste har klare oppfatninger om saken.
  • Kjønn: Det er signifikant forskjell mellom kvinner og menn, med henholdsvis 78,3 og 67,7 prosent enige. Av mennene er 8,2 prosent helt uenige, mot bare 2,1 prosent av kvinnene.
  • Alder: Det er bare små variasjoner mellom aldersgruppene.
  • Geografi: Respondentenme i Hedmark og Oppland er med 60,5 prosent enige klart mindre positive til automatisk vern av truede arter enn gjennomsnittet. Av nordlendingene sier 76,1 prosent seg enige i utsagnet, hele 44,6 prosent helt enige.
  • Utdannelse: De med høyest utdannelse (doktorgrad eller spesialistutdannelse) har i størst grad tatt stilling - her er det 0 prosent vet ikke, men fordelingen på enig/uenig viser ikke signifikant avvik fra gjennomsnittet.
  • De med grunnskole eller videregående er noe mindre enige i automatisk vern enn gjennomsnittet (64,8
  • prosent enige mot 29,1 prosent uenige.)
  • Inntekt: Det er meget klart flertall for automatisk vern i alle inntektskategorier.
Norges sommerfulger er tallrike. Men mange av dem er dessverre truet.
© Andreas Tveteraas Enlarge
Skoglandskap fra Trillemarka.
© Andreas B. SCHEI / WWF Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus