Gaupe sitter på en stein og ser mot kameraet

Skal vi verne langt mer av naturen vår?

Norge jobber for et globalt mål om 30 prosent vern av natur både på land og i havet – men er partiene villige til å følge opp her hjemme?

Hvorfor er det viktig?

Utbygginger og overutnyttelse av natur er en utfordring over hele verden - også her i landet.

Norge har gått sammen med andre land om å få på plass et mål om å verne 30 prosent av land- og havområder innen 2030, som en del av FNs naturavtale.

Forrige gang Norge inngikk en slik avtale, innfridde vi svært få av målene. Vern av naturområder er et effektivt verktøy for å beskytte viktige naturverdier.

Det gir oss et bedre forsvar mot klimaendringer og trygger fremtidens matfat. I dag er bare 1 prosent av havområdene, og kun 3,9 prosent av den produktive skogen, i Norge vernet.

Her er WWFs vurdering av svarene vi fikk:


Rødt

en panda
Sosialistisk Venstreparti en panda
Arbeiderpartiet to panda
MDG Tre panda
Senterpartiet giftmerke
Kristelig Folkeparti en panda
Venstre Tre panda
Høyre en panda
Fremskrittspartiet giftmerke

Tegnforklaring:

• 🐼🐼🐼 = Bra!
• 🐼🐼 = Riktig retning, dårlig tempo
• 🐼 = For tynt, må bli bedre
• ☠️ = På feil side

Partienes svar og WWFs vurdering:

Rødt (R)

Rødts svar: «Ja. Rødt vil sikre at den verdifulle naturen i Norge kartlegges innen 2030, slik at vi kjenner naturmangfoldet og hvilke verdier vi forvalter og vet hvor de viktige naturressursene finnes. Innen 2025 vil vi ha på plass nasjonale verneplaner som særlig ivaretar områder som i dag ikke er godt nok vernet, blant annet kulturlandskap, skog og kystområder. Videre ønsker vi også å verne minst 10% av den produktive skogen innen 2025. Vi mener at Naturmangfoldloven skal gjelde hele Norges økonomiske sone (200 nautiske mil), og vil lage en verneplan for å sikre minst at 30 prosent av maritime økosystemer innen denne sonen er vernet innen 2030.

Rødt ønsker også innføre en ny plan for nasjonalparker og andre verneområder som skal sikre et representativt vern av norsk natur. Disse skal tas vare på i tråd med formålet i vernebestemmelsene. Oppretting og forvaltning av verneområder må ikke hindre reindrift og annen tradisjonell samisk naturbruk. Vi vil også sikre at INON (Inngrepsfri natur i Norge) er et viktig kriterium for hvor det ikke skal bygges ut. Vern av INON skal være et mål i seg selv i forvaltningen.

Vi har også foreslått dette på Stortinget: Stortinget ber regjeringen sikre at det innen 2025 er utarbeidet nasjonale verneplaner som særlig ivaretar områder som i dag ikke er vernet i tilstrekkelig omfang og med god representativitet, blant annet kulturlandskap, skog, våtmark og kystområder.»

WWFs vurdering: Vi mener at Rødt har en svært god tilnærming til vern som virkemiddel for å ta vare på naturmangfold og bremse klimaendringene. Et representativt vern på rundt 30 prosent av vår natur, både på land og til havs, er et viktig tiltak. Utvidelse av naturmangfoldloven til å gjelde i alle våre havområder vil gjøre det mulig å beskytte de mest sårbare og verdifulle havområdene våre også. Tre pandaer.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Sosialistisk Venstreparti (SV)

SVs svar: «Ja. For å få til det vil vi blant annet verne gamle og spesielt artsrike skoger, øke satsingen på frivillig skogvern, forby nedbygging av myr, øke kartleggingen av norsk natur, stanse nye hyttefelt i urørt natur, verne iskantsonen og opprette et nettverk av marine verneområder i Arktis, utarbeide en ny nasjonalparkplan og verne bymarkene.»

WWFs vurdering: Ut fra svaret til SV her ligger de egentlig an til å få to pandaer av oss, fordi de verken nevner utvidelse av naturmangfoldloven (som trengs for å kunne verne havområdene) eller våre forpliktelser internasjonalt. Vi har sjekket opp med partiprogrammet til SV som har en veldig god tilnærming til vern som virkemiddel for å ta vare på naturmangfold og bremse klimaendringene. Her peker de på utvidelse av naturmangfoldloven og 30 prosent vern av norsk natur. Tre pandaer.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Arbeiderpartiet (Ap)

Arbeiderpartiets svar: «Ja, Arbeiderpartiet mener at vi må stanse tap av natur i tråd med målene i FNs naturavtale og at det i denne sammenheng er viktig å verne de viktigste og verdifulle naturområdene. Vi ser fram til at en ny naturavtale blir fremforhandlet i løpet av høsten 2021 og mener at ambisjonene i en ny avtale forplikter. Vi vil utarbeide en nasjonal plan for å opprettholde og restaurere natur i tråd med nye internasjonale forpliktelser og sikre at Norge når sine internasjonale forpliktelser under konvensjonen for biologisk mangfold . I tillegg mener vi det er helt avgjørende å utarbeide et nasjonalt mål og en strategi for å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur og landskap og satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen, blant annet bevare og forbedre naturlige karbonfangere og karbonlagre som skoger, myrer og våtmarker og utarbeide en ny plan for nasjonalparker og andre verneområder for å sikre representativt vern av norsk natur.

Arbeiderpartiet mener at kommunene har en nøkkelrolle i arealforvaltningen. Derfor vil vi styrke hensynet til natur og klima plan- og bygningsloven.»

WWFs vurdering: Arbeiderpartiet svarer godt og har en fornuftig tilnærming til vern i svaret sitt, men det er ikke forpliktende nok til å få tre pandaer. De har ikke nevnt utvidelse av naturmangfoldloven til havs, som er nødvendig for å kunne opprette verneområder, verken i svaret sitt eller i partiprogrammet. De kunne også poengtert behovet for nettopp 30 prosent vern. Derfor blir det to og ikke tre pandaer.

Konklusjon: 🐼🐼

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

MDGs svar: «Ja. I vedtatt program går vi inn for å verne minst 30 prosent av Norges havområder (inkludert den økonomiske sonen og kontinentalsokkelen) etter et tverrsektorielt regelverk, i samsvar med anbefalte internasjonale mål. Vi foreslo det samme i behandlingen av den nye stortingsmeldingen om marint vern, jf Innst 557 S (2020-2021).»

WWFs vurdering: I MDG sitt svar nevner de kun vern til havs, men ikke på land. Derfor har vi også lagt partiprogrammet til grunn for å kunne gi tre pandaer. Samlet får de toppscore i vår vurdering.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Senterpartiet (Sp)

Senterpartiets svar: «Det virker svært lite aktuelt, og Sp er skeptisk til denne typen prosentmål i vernesammenheng. Vern skal være strengt vitenskapelig begrunnet. Senterpartiet mener også at framtidige vernevedtak må ha god forankring i lokalsamfunn og blant grunneiere/næringsdrivende. Når det gjelder vern til havs, må dette vurderes fra område til område.»

WWFs vurdering: Vern av natur er et av de aller viktigste verktøyene for å ta vare på viktige naturverdier og sette oss i stand til å bremse klimaendringene. Prosentvise mål for vern er en viktig del av det internasjonale avtaleverket, og må selvsagt forplikte Norge like sterkt som andre land. Vi minner Senterpartiet om at mange verneformer ikke er til hinder for skånsom bruk etter felles spilleregler, og håper partiet justerer kursen. Inntil videre blir det giftmerke fra oss.

Konklusjon: ☠️

Kristelig Folkeparti (KrF)

KrFs svar: «KrF vil arbeide for marint vern innen 2030 i tråd med FNs bærekraftsmål. Norge har et særlig ansvar for tilstrekkelig verneomfang i arktiske områder. På land har vi ikke tallfestet prosenten utover skogvernmålet som er vedtatt av Stortinget. I tillegg legges det en rekke viktige restriksjoner på arealer.»

WWFs vurdering: Kristelig folkeparti er svake på dette spørsmålet. De har fått pluss for å satse på verneområder i Arktis. De er på riktig side, men vi forventer at KrF blir langt mer ambisiøs i etablering av vern av natur. Én panda.

Konklusjon: 🐼

Venstre (V)

Venstres svar: «Ja, Venstre mener vi må verne mer natur enn vi gjør i dag, både på land og til havs. Norge skal ha en nullvisjon for tap av naturmangfold og vi vil verne minst 30 prosent av all norsk natur. Vi vil etablere flere nasjonalparker, utvide vernet av våtmarksområder og andre sårbare naturtyper og verne ti prosent av skogen i løpet av ti år. Vi vil styrke vernet til havs med langt flere og større marine verneområder og utvide naturmangfoldloven til å gjelde i hele Norges økonomiske sone.»

WWFs vurdering: Venstre har virkelig forstått viktigheten av naturvern og ønsker å utvide naturmangfoldloven (slik at vi kan verne havområdene våre). De får full pott, altså tre pandaer, fra oss.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Høyre (H)

Høyres svar: «Nei, men Høyre støtter det globale målet på 30 prosent bevaring/vern av sjø og land. Høyre støtter Stortingets vedtatte mål på 10 prosent vern av norsk skog.»

WWFs vurdering: Vi synes dette er et merkelig svar fra Høyre. De støtter et globalt mål om 30 prosent vern av land- og havområder, men vil ikke det samme i Norge. Her må Høyre bli langt bedre og se viktigheten av vern også i eget land. Derfor får de bare èn panda.

Konklusjon: 🐼

Fremskrittspartiet (FrP)

FrPs svar: «Fremskrittspartiet er opptatt å ivareta natur både på land og til havs. Prinsippet om 'vern gjennom bruk' skal legges til grunn. Vi mener at det i hovedsak er offentlig eide naturområder som bør vernes, eller ved frivillig avståelse av grunn fra private.»

WWFs vurdering: Vern gjennom bruk-prinsippet har Norge holdt på med i altfor lang tid, og det er mange eksempler på at det er en politikk som ikke fungerer. Vi må heller endre til bruk gjennom vern. Ut fra svaret til FrP, har de ingen konkrete mål for vern eller gode verktøy for å oppnå et representativt vern i norsk natur. Om naturen er i privat eller offentlig eie, bør i utgangspunktet ikke spille noen rolle når en vurderer verneområder. Giftmerke.

Konklusjon: ☠️

Kontakt WWF:

Fant du det du lette etter?