Skal vi drive risikabel gruvedrift på havbunnen?

Dette handler en av de største truslene mot havet som du kanskje ikke har hørt om. Fire av partiene imponerer oss, mens resten preges av manglende kunnskaper og bevissthet.

Hva er havbunnsmineraler?

I dypet av norske havområder finnes det store mengder mineraler, som kobber, nikkel og kobolt. Det pågår nå en prosess for å åpne for utvinning av disse havbunnsmineralene.

Havforskere omtaler det som brutal gruvedrift over enorme områder som kan få store negative konsekvenser for både klima, livet i havet og fiskeriene.

WWF mener mineraler og metaller til det grønne skiftet må hentes fra forbruksreduksjon og bedre gjenbruk på land, ikke fra havdypet hvor gruvedrift kan gjøre uopprettelig skade på naturen. Derfor må åpningsprosessen stanses.

Vi vet alt for lite om konsekvensene av slik gruvedrift, og vi risikerer å ødelegge den unike naturen i havet, og store negative konsekvenser for fiskeri og andre næringer. Den risikoen kan vi ikke ta.

Her er WWFs vurdering av partienes svar:


Rødt to panda
SV Tre panda
Ap en panda
MDG en panda

SP

en panda
KrF en panda

Venstre

en panda

Høyre

en panda

Fremskrittspartiet

en panda

Tegnforklaring:

• 🐼🐼🐼 = Bra!
• 🐼🐼 = Riktig retning, dårlig tempo
• 🐼 = For tynt, må bli bedre
• ☠️ = På feil side

Partienes svar og WWFs vurdering:

Rødt

Rødts svar: «Ja. Vi er helt enige i disse vurderingene og mener det er utrolig viktig å ha en føre-var-holdning også til våre marine økosystemer.»

WWFs vurdering: Rødt vil si nei til utvinning av havbunnsmineraler og har en føre var-tilnærming. Dette er bra og kunne gitt tre pandaer. Årsaken til at de får kun to fra oss er at dette svaret ikke helt er i samsvar med partiprogrammet deres, som sier at de ønsker testprosjekter for mineralutvinning på havbunnen.

Konklusjon: 🐼🐼

Sosialistisk Venstreparti (SV)

SVs svar: «Ja. Vi sier nei til all gruvedrift på havbunnen før økosystemene og miljøkonsekvensene er grundig kartlagt. Flere av områdene som er aktuelle for gruvedrift kan ha like mye liv som en tropisk regnskog, med opptil tusen arter på én kvadratmeter. Gruvedrift her vil gjøre uopprettelig skade. Derfor vil SV heller satse på gjenbruk av mineraler og legge til rette for urban gruvedrift for eksempel på el-avfallet vårt.»

WWFs vurdering: SV har en tilnærming til mineralutvinning på havbunnen som WWF er helt enige i. I tillegg til det svaret de har gitt i vår partitest, går partiet inn for et midlertidig forbud mot utvinning av havbunnsmineraler og får dermed full pott.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Arbeiderpartiet (Ap)

Arbeiderpartiets svar: «Arbeiderpartiet mener at vi skal legge til rette for utvikling av nye næringer på sokkelen basert på føre-var prinsippet. Kunnskap om det biologiske mangfoldet i sjø skal legges til grunn før en aktivitet kan tillates. Vi mener det er viktig at vi har riktig verktøy som bidrar til å forvalte havet i et langsiktig og bærekraftig perspektiv i tillegg til økt kunnskap. Gjennom forvaltningsplanene for de norske havområdene skal det gjøres helhetlige avveininger om bruk og bevaring basert på kunnskap om økologiske funksjoner, verdi og sårbarhet i ulike områder sammen med kunnskap om nåværende og fremtidig verdiskaping. Gjennom et oppdatert kunnskapsgrunnlag kan det vurderes hvilken aktivitet som kan drives hvor og når særlig i de sårbare og verdifulle områdene (SVO). Det må utvikles klare kjøreregler for å sikre en bærekraftig forvaltning og all aktivitet på sokkelen må ikke forringe eller gå på bekostning av det biologiske mangfoldet og høsting av overskuddet på artene som fiskeriene er så avhengige av.»

WWFs vurdering: Ap sier noen fornuftig ting om utvinning av havbunnsmineraler i sitt svar, men er ikke konkrete nok til å få mer enn én panda. De må si tydelig nei til havbunnsmineraler til vi har mer kunnskap om dyphavsområdene våre. Dessuten er de positive til utvinning av havbunnsmineraler i sitt partiprogram, som gjør denne ene pandaen meget svak.

Konklusjon: 🐼

Miljøpartiet De Grønne

MDGs svar: «Ja. I vedtatt program går vi inn for å "ikke åpne områder for utvinning av havbunnsmineraler med mindre det foreligger fullgode avklaringer av effekter på naturmangfoldet». I behandlingen av stortingsmeldingen om helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene (Innst 382 S (2019-2020)) foreslo vi å be regjeringen innføre et moratorium mot gruvedrift på havbunnen fram til 2030.»

WWFs vurdering: MDG gir et tydelig svar på at partiet vil si nei til mineralutvinning på havbunnen. De får full pott.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Senterpartiet (Sp)

Senterpartiets svar: «Nei, det virker lite aktuelt.»

WWFs vurdering: Sp gir et veldig kort svar på spørsmålet. Et ubetinget ja til mineralutvinning på havbunnen, gir ingen pandaer fra oss, men et giftmerke.

Konklusjon: ☠️

Kristelig folkeparti (KrF)

KrFs svar: «Vi har vært med og åpnet for dette i løpet av perioden. Men det må være et strenge krav som sikrer at ikke verdifulle leveområder blir ødelagt eller forringa. Verden trenger mineral, også i sammenheng med det grønne skiftet, og prosjekt med minst belastning må være de som vinner frem.»

WWFs vurdering: KrF er positive til å få tak i mineralene, men stiller samtidig strenge krav til at natur ikke skal bli ødelagt. Det vil ta mange tiår til en vil ha nok kunnskap til å kunne sette de riktige kravene til miljøhensyn, så derfor burde de si nei på nåværende tidspunkt. Derfor bare én panda.

Konklusjon: 🐼

Venstre (V)

Venstres svar: «Venstre mener at vi har ennå ikke full oversikt over mulige konsekvenser av mineralutvinning på havbunnen og vil derfor ikke lyse ut konsesjoner uten at all risiko er nøye kartlagt og forsvarlig håndtert. Venstre vil stille krav om at utslipp skal være minimale hvis områder åpnes.»

WWFs vurdering: Venstre stiller strenge krav, men svarer ikke ja eller nei på spørsmålet vårt. Basert på kravene til mineralutvinning som Venstre beskriver i svaret, vil de ikke kunne si ja siden vi har så liten kunnskap om de aktuelle områdene nå. De får to pandaer basert på sine strenge krav.

Konklusjon: 🐼🐼

Høyre (H)

Høyres svar: «Nei, Høyre er positive til å satse på mineralutvinning på havbunnen. Høyre vil omstille næringer og bidra til at nye næringer kan vokse, deriblant mineralutvinning. Høyre vil styrke forskningen på mineralutvinning på havbunnen slik at mineralene kan utvinnes på en bærekraftig og økonomisk måte.»

WWFs vurdering: Høyre burde være langt mer bekymret for store ødeleggelser av havbunnen enn det de gir uttrykk for i sitt svar. Ingen tvil om at de ikke får noen pandaer her, men giftmerke.

Konklusjon: ☠️

Fremskrittspartiet (FrP)

FrPs svar: «Fremskrittspartiet mener at Norge skal ta i bruk sine naturressurser, herunder mineraler på havbunnen. Vi mener at dette har potensial til å bli en innbringende næring som kan skape verdier og arbeidsplasser. Mineraler vil også ha en svært viktig plass i det grønne skiftet. FrP ønsker derfor en økt satsing på utvinning av mineraler og kartlegging av mineralforekomster på havbunnen. Samtidig mener vi at det er viktig å sikre at utvinning av mineraler på havbunnen ikke ødelegger for eksempel for den norske sjømatnæringen. Derfor vil vi legge vekt på innovasjon og forskning som fremmer sameksistens av næringene.»

WWFs vurdering: FrP burde være langt mer opptatt av at framtidige næringer skjer på naturens premisser. Det hjelper ikke med mineraler til det grønne skitet, dersom utvinningen av disse mineralene slipper ut store mengder klimagasser, svekker havets evne til å ta opp Co2 og ødelegger viktige leveområder til liv i havet. Vi må ha kunnskapen på plass først, så kan en eventuelt vurderer mineralutvinning. Giftmerke.

Konklusjon: ☠️

Vi risikerer å ødelegge den unike naturen i havet, med store negative konsekvenser for fiskeri og andre næringer.

Spørsmål? Kontakt:

Fant du det du lette etter?