Sel ligger på stranden med et fiskegarn rundt halsen

Skal vi få ned plastforsøplingen gjennom en avgift på plast?

En avgift på ny plast vil begrense bruk av unødvendig plast, fremme produktutvikling, bidra til økt ombruk og resirkulering. Vi har spurt partiene hva de mener om en avgift. Konklusjonen er at det burde være mulig å få fortgang i en utredning og innføring av en plastavgift i Norge.

Hvorfor er det viktig?

Plast har sammensatte negative konsekvenser på miljøet, fra produksjon av plast med enorme utslipp av klimagassutslipp, til mikroplast i plankton som finner veien inn i næringskjeden til ulike arter. Kostnaden av den negative miljøpåvirkningen er enorm, men blir ikke tatt høyde for i prisingen av ny plast.

En avgift på ny plast vil motivere til endringer i materialsammensetning og produktutforming slik at produktene blir egnet for ombruk og resirkulering. Det vil også kunne bidra til å begrense unødvendig bruk av plast og å øke andelen resirkulert materiale.

Nå har vi testet hva de politiske partiene mener om forslaget om å innføre en plastavgift. Vår konklusjon er at til tross for at partiene er delt i saken, er det også mye enighet. WWF forventer at nytt storting behandler forslag om plastavgift så raskt som mulig.

Her er WWFs vurdering av svarene vi fikk:


Rødt

to panda
Sosialistisk Venstreparti en panda
Arbeiderpartiet Tre panda
MDG Tre panda
Senterpartiet en panda
Kristelig Folkeparti to panda
Venstre Tre panda
Høyre giftmerke
Fremskrittspartiet to panda

Tegnforklaring:

• 🐼🐼🐼 = Bra!
• 🐼🐼 = Riktig retning, dårlig tempo
• 🐼 = For tynt, må bli bedre
• ☠️ = På feil side

Partienes svar og WWFs vurdering:

Rødt (R)

Svar: Ja. Rødt vil innføre forbud mot unødvendig engangsplast og sørge for at Norge oppnår 70% materialgjenvinning innen 2025. Samtidig må vi redusere bruk av plastemballasje og prioritere bruk av andre materialer og ombruksløsninger. Vi ønsker i tillegg å utvide produsentansvarsordningen for plastemballasje, ved å erstatte dagens flate avgift på flasker og bokser med krav om en gradert miljøavgift som premierer resirkulert materiale. Vi vil også øke pantesatsen på drikkevareemballasje, innføre pant på flere typer emballasje og jobbe for et felles, nordisk pantesystem.

WWFs vurdering: Rødt svarer ja, og trekker frem ulike virkemidler som totalt sett kan være svært virkningsfulle, som utvidelse av produsentansvaret, innføring av pant på flere typer emballasje og å jobbe for et felles nordisk pantesystem. Rødt ønsker også innføre panteordning for flere typer emballasje, og jobbe for forbud mot unødvendig engangsplast. Utvidelse av panteordningen til flere typer emballasje er et steg i riktig retning, men det mangler på tiltak som kan rette seg mot all plast, og ikke bare emballasje. Alt i alt får Rødt derfor 2 pandaer fra oss i WWF, dette med bakgrunn i forslag om flere tiltak og imøtekommelse av å se på en ny materialavgift på plast, men vi savner et mer helhetlig fokus på all plast i omløp.

Konklusjon: 🐼🐼

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Svar: Ja. Vi vil innføre en avgift på plast og andre ikke-fornybare innsatsfaktorer. Vi vil jobbe for en rettslig bindende internasjonale avtale og en nasjonal plan for null utslipp av plast i naturen og opprydding av forsøpling i hele Norge. Vi vil stille strengere miljøkrav til produsentene og forby bruken av løst gummigranulat.

WWFs vurdering: Sosialistisk Venstreparti ønsker ikke bare avgift på plast, men også andre ikke-fornybare innsatsfaktorer. Dette viser at SV ser tiltak rettet mot plast i sammenheng mot andre tiltak mot negativ miljøpåvirkning. SV evner å se avgiften i sammenheng med å jobbe for en rettslig forpliktende internasjonal avtale mot plastforsøpling, og generelt strengere miljøkrav til produsentene. 

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Arbeiderpartiet (Ap)

Svar: Ja. Arbeiderpartiet mener at i arbeidet med strategi for sirkulær økonomi er det særlig viktig at det legges til rette for tiltak og virkemidler som kan øke materialgjenvinning av plast og redusere mengden plast i restavfallet. Derfor har vi foreslått at det bør innføres et utvidet produsentansvar får å redusere bruk av plast og hindre plast på avveie og at det må iverksettes tiltak som avgift på fossil plast, innføre en ordning med produsentansvar og sporing av plast og gjenvinne halvparten av plastemballasjen i Norge innen 2025.

WWFs vurdering: Arbeiderpartiet er for en plastavgift. Avgiften ses i sammenheng med utvidet produsentansvar, mål om sirkulær økonomi og sporing av plast. Sporing vil være avgjørende for gjennomføringen av utvidet produsentansvar, og det gis anvisning på et høyt ambisjonsnivå. AP får derfor 3 pandaer fra oss.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

MDGs svar: Ja. I vedtatt program går vi inn for å «utrede og innføre et avgiftssystem på plast som gjør resirkulert plast konkurransedyktig i forhold til ny fossil plast, reduserer bruk av unødvendig plast og kan finansiere et avfalls- og resirkuleringssystem som gir null plastavfall og høy gjenvinningsgrad». I alternativt statsbudsjett for 2021 foreslår vi en avgift på 10 kroner for hvert tonn med fossil plastemballasje og 5 kroner pr tonn for resirkulert plast.

WWFs vurdering: Miljøpartiet De Grønne er for en plastavgift, og gir et konkret forslag til avgift per tonn. Avgiften ses i sammenheng med finansieringen av et avfalls- og resirkuleringssystem som gir null plastavfall og høy gjenvinningsgrad. MDG evner å rette effektive tiltak mot ulike stadier av plastens livssyklus. MDG får 3 pandaer fra oss.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Senterpartiet (SP)

SPs svar: Senterpartiet arbeider aktivt for å stanse plastforsøpling, men spørsmålet om avgifter i denne sammenhengen bør utredes nærmere før vi kan ta stilling til det. Det er nødvendig med et bredt spekter av tiltak fra holdningsendring og forbrukeransvar til samarbeid mellom nasjoner for å få bukt med dette problemet. Senterpartiet har vært tilhengere av en omlegging av grunnavgiften på engangsemballasje til å bli en insentivavgift basert på materialbruk som graderes etter ikke-fornybart innhold. Dette ville bidratt til at ordinære plastflasker ble faset ut til fordel for plastflasker laget av fornybare materialer.

WWFs vurdering: Senterpartiets svar var et av de vanskeligste spørsmålene å bedømme i vår test. Senterpartiet er ikke for eller imot en plastavgift. Sp ønsker seg en utredning, og er åpen for å vurdere grunnavgiften på engangsemballasje, spesifikt for drikkevarer. Vi tolker det som at SP derfor er positiv til å endre den eksisterende avgiften for drikkevareemballasje, men holder utenfor andre plastfraksjoner. Vi mener Sp formulerer seg vagt, og at partiet ikke presenterer tilstrekkelig konkrete tiltak rettet mot plast som problem. SP får derfor én panda fra oss, med et ønske om at de støtter en utredning og derfor innføring av en materialavgift på plast.

Konklusjon: 🐼

Kristelig Folkeparti (KrF)

KrFs svar: KrF har vore med på å innføre avgift på plastposar, etter det har bransjen sjølv innført ei avgift som har erstatta den statlege. I programmet for neste stortingsperiode vil vi ha ei embalasjeavgift, og vi meiner at ein må bruke både regulering og avgifter for å fase ut all unødvendig eingangsplast.

WWFs vurdering: Kristelig Folkeparti er for å bruke reguleringer og avgifter for å fase ut all unødvendig engangsplast. De ønsker å innføre en emballasjeavgift for å unngå unødvendig avfall og legge til rette for alternativ resirkulerbar emballasje som ikke er plast. Vi ønsker oss en materialavgift på all plast på markedet, ikke kun emballasje. Å starte med en materialavgift på plastemballasje er dog et veldig godt grep, fordi det er denne plaststrømmen vi har mest kontroll over gjennom produsentansvarsordningen, og KrF får derfor 2 pandaer fra oss.

Konklusjon: 🐼🐼 

Venstre (V)

Venstres svar: Ja, Venstre mener vi må stimulere til mer gjenvinning. Det skal vi både gjøre ved å innføre en avgift på jomfruelig plast for å gjøre resirkulert plast mer lønnsomt, i tillegg til å stille krav til at plastprodukter er gjenvinnbare. Venstre vil også gradvis øke kravene til andelen resirkulert materiale i ulike produktkategorier.

WWFs vurdering: Venstre er for en plastavgift. Avgiften ses i sammenheng med å stille krav til produsenter om at produkter utformes med tanke på muligheter for ombruk og gjenvinning. Venstre vil også gradvis øke kravene til andel resirkulert materiale i andre produktkategorier. Dette mener vi er et helhetlig svar fra Venstre, og vi gir gladelig 3 pandaer til partiet.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Høyre (H)

Høyres svar: Nei, Høyre ønsker ikke å innføre en plastavgift. Derimot har Høyre i regjering innført forbud mot flere engangsartikler av plast, og dette trer i kraft 3. juli i år. Fremover vil vi støtte etableringen av flere gjenvinningsanlegg for plast i Norge og endre grunnavgiften på drikkevareemballasje til en materialavgift som avtar med økende andel fossilfri plast i emballasjen.

WWFs vurdering: Høyre er imot en plastavgift, og er med det eneste partiet i vår test som er eksplisitt imot. Høyre ønsker endring i avgiften på drikkevareemballasje, det er et steg i riktig retning, men vi i WWF savner handlekraft hos Høyre rettet mot all plast. WWF heiet frem engangsplastforbudet, og vi er glade for at dette tredde i kraft 3.juli. Engangsplastforbudet var en gjennomføring av EUs krav, og Høyre bør foreslå flere effektive virkemidler for å takle det voksende plastproblemet. Med sitt eksplisitte nei til både avgift og en eventuell utredning, får derfor Høyre et giftmerke fra oss i denne testen. Vi håper at Høyre snur og blir åpne for en utredning av en slik avgift.

Konklusjon:

Fremskrittspartiet (FrP)

FrPs svar: Fremskrittspartiet er bekymret for de store mengdene plast som havner i naturen, plastforsøplingen er økende, og plast på avveie er vår tids største miljøutfordring. Selv om man får gode systemer for rydding og avfallshåndtering her i landet, så er Norge avhengig av at andre land også bidrar til gode ordninger for avfallshåndtering. Derfor er det viktig at det utarbeides forpliktende internasjonale avtaler som hindrer plastforsøpling. Fremskrittspartiet er positive til tiltak for å stimulere til at plast kan gjenvinnes og til av avgifter flyttes tidlig i verdikjeden for å begrense bruken.

WWFs vurdering: Fremskrittspartiet er for en plastavgift som rettes tidlig i verdikjeden for å begrense bruken. FrP ser plastavgiften i sammenheng med utarbeidingen av en rettslig forpliktende internasjonal avtale mot plastforsøpling. Det mangler enda på ytterlige konkrete nasjonale tiltak mot plast. Vi gir FrP 2 pandaer.

Konklusjon: 🐼🐼

Kontaktperson

Fant du det du lette etter?