Skal Norge slutte å lete etter olje?

I oljepolitikken er partiene tydelig delt i to. Flere sier ja til å stanse tildelingen av nye olje- og gass-lisenser, mens andre nekter dessverre å avslutte dette kapitlet i historien.

Det haster å endre kurs

FNs klimapanel IPCC slår alarm i sin nyeste rapport og varsler at dersom det ikke gjøres umiddelbare utslippskutt, vil det dramatisk endre livsvilkårene på planeten vår.

I sitt veikart for hvordan verden kan klare å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader viser det internasjonale energibyrået IEA at dette betyr at vi i praksis må slutte med leting etter og investering i olje og gass dersom vi skal ha sjanse til å lykkes.

Dersom vi i Norge ikke henger med i en slik omstilling, vil vi ifølge Klimaomstillingsutvalget kunne oppleve store økonomiske tap, da oljeinvesteringer i Norge raskt kan bli ulønnsomme når resten av verden går mot nullutslipp.

Derfor haster det å legge om kursen for en klimatrygg fremtid.

Vi spurte partiene om de vil stoppe tildeling av nye olje- og gasslisenser. Her er WWFs vurdering av svarene vi fikk:


Rødt

en panda
Sosialistisk Venstreparti en panda
Arbeiderpartiet en panda
MDG Tre panda
Senterpartiet giftmerke
Kristelig Folkeparti to pandaer
Venstre en panda
Høyre giftmerke
Fremskrittspartiet giftmerke

Tegnforklaring:

• 🐼🐼🐼 = Bra!
• 🐼🐼 = Riktig retning, dårlig tempo
• 🐼 = For tynt, må bli bedre
• ☠️ = På feil side

Partienes svar og WWFs vurdering:

Rødt

Rødts svar: «Ja! Rødt vil at ingen nye letetillatelser innvilges på norsk sokkel, heller ikke gjennom TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder). 23., 24. og 25. konsesjonsrundene skal trekkes tilbake. Bare igangsatte og vedtatte utbygginger skal gjennomføres, og alle andre uoppdagede ressurser, funn og funn i felt skal forbli urørte.

Rødt mener også at vi trenger en omstillingsplan som skal peke på felt som skal stenges, og prioritere stenging av felt i sårbare områder, med høyest energibehov ved utvinning og med marginal lønnsomhet. Equinor skal brukes for å kjøpe opp felt fra andre selskaper som da kan trappes ned. Mer langsiktige gasskontrakter bør reforhandles for en raskere nedtrapping av gassproduksjon.»

WWFs vurdering: Rødt er for å stoppe tildeling av nye lisenser. Forslaget deres er svært grundig, og inkluderer stopp i alle lisensområder, som for eksempel letelisenser i modne, såkalte TFO-områder, så vel som nye og umodne leteområder. De er også mot lisensiering av nye utbygninger, og ønsker en styrt avvikling av norsk sokkel hvor man stenger felt som er ulønnsomme eller ligger i sårbare områder.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Sosialistisk Venstreparti (SV)

SVs svar: «Ja. Verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi har råd til å brenne om vi skal nå 1,5-gradersmålet. Derfor vil SV blant annet si nei til ny leting eller utvinning av olje og gass, redusere olje- og gassproduksjonen, fjerne oljesubsidiene og verne sårbare og verdifulle havområder mot oljeboring.»

WWFs vurdering: SV sier nei til ny leting eller utvinning av olje og gass, vil redusere olje- og gassproduksjonen, fjerne oljesubsidiene og verne sårbare og verdifulle havområder mot oljeboring. Slik er de i tråd med WWF og IEAs anbefalinger for en oljepolitikk i tråd med 1,5 grader. De går også inn for å endre dagens gunstige petroleumsskatt, noe som vil bidra til å begrense ny olje og gassutbygging.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Arbeiderpartiet (Ap)

Arbeiderpartiets svar: «Arbeiderpartiet vil bidra til å bygge bro fra dagens til framtidens industri. Det betyr at vi skal ta innover oss de langsiktige endringene og etterspørselen etter fornybare løsninger fra de markedene som vi er helt avhengige av. IEAs veikart for hva som må til for å holde oss under 1,5C synliggjør en trend vi har sett over tid - verden og markedene der ute beveger seg langt raskere bort fra fossil enn vi forventet for bare få år siden. Den viktigste endringen skjer på etterspørselssiden.

Vi tror ikke på noen politisk vedtatt sluttdato for olje og gassvirksomheten i Norge, men vi tar samtidig innover oss at vi er nødt til å omstille industrien vår enda raskere for å kunne følge med i utviklingen. Vi må unngå å bli sittende igjen med investeringer vi senere ikke kan nyttiggjøre oss, såkalte «stranded assets».

Målene for industriens bidrag til utvikling av framtidas fornybare energinæringer skal være tydelige og ambisiøse. Det skal stilles klare krav om effektiv energiproduksjon med mål om null utslipp fra norsk sokkel. Utslippene skal halveres innen 2030 og ned til netto null i 2050 målt mot 2005.

Det er nødvendig for å sikre fremtidige jobber og verdiskaping. Arbeiderpartiet vil nyindustrialisere Norge for en fornybar framtid ved å løfte fram de næringene der etterspørselen øker, mens vi fortsatt har en olje- og gassnæring i Norge. Kunnskapen som er bygget opp gjennom petroleumsnæringen har mye å bidra med i utviklingen av de fornybare næringene.

Mange av klimaløsningene ligger nettopp i leverandørindustrien. Karbonfangst og –lagring, hydrogen, havvind, batteriteknologi, bioøkonomi og grønn skipsfart er industriens klimaløsninger og kan bli nye store næringer for Norge.»

WWFs vurdering: Arbeiderpartiet har vært det vanskeligste partiet å bedømme. Partiet svarer hverken ja eller nei på spørsmålet om å stanse tildeling av nye lisenser, men argumenterer mot en sluttdato for olje og gass, som er et annet tema.

Samtidig lover partiet å øke tempoet i omstillingen, viser til IEA-rapporten om 1.5 grader, som nettopp advarer mot ny oljeleting, og lover å unngå såkalte stranded assets, altså oljeinvesteringer man ikke kan gjøre seg nytte av.

WWF tolker det utydelige svaret som et tegn på at partiet posisjonerer seg for et mulig kompromiss i spørsmålet om nye olje- og gasslisenser. Det er mer enn man kan si om de tre partiene som har fått giftmerke i testen. Under tvil belønnes partiet derfor med én panda – «for tynt, må bli bedre». Men det ligger ingenting i Arbeiderpartiets svar som tilsier at partiet er noe trygt valg for den som vil stanse ny oljeleting.

Konklusjon: 🐼

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

MDGs svar: «Ja. Stans i tildeling av nye olje- og gasslisenser er det eneste ufravikelige kravet vi stiller for å støtte eller delta i en regjering. Verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan brenne hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader.»

WWFs vurdering: MDG sier nei til tildeling av nye lisenser på grunnlag av at det allerede produseres nok olje og gass til å langt overgå 1,5 gradersmålet. MDG stiller dette som det eneste ufravikelige kravet til enhver regjeringsforhandling.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Senterpartiet (Sp)

Sps svar: «Nei»

WWFs vurdering: Sp ønsker ikke å stoppe tildeling av nye olje og gass-lisenser. Partiet sier kontant nei, og legger ikke frem andre tiltak som kan være med på å sikre at vi i Norge omstiller oss i tråd med 1,5 graders-veikartet til IEA.

Konklusjon: ☠️

Kristelig Folkeparti (KrF)

KrFs svar: «KrF vil begrense tildelinga av nye olje- og gasslisensar. Vi vil ikkje ha nye opningsrunder i umodne områder der klimarisikoen er høgast og funn er langt frå eksisterande infrastruktur, men er opne for forlenginingar tilknytt eksisterande lisensar i tråd med IEA sin rapport om lågutsleppscenarioet.»

WWFs vurdering: KrF går ikke inn for full stopp i nye lisenser, men ønsker en løsning hvor de begrenser tildeling av lisenser til modne områder. Dette er positivt, da det sender et klart signal om at næringen må omstilles, samtidig som det reduserer utslipp og sparer sårbar natur. Men om vi skal komme i mål må lisenstildeling også i modne områder ta slutt, ettersom disse holder store deler av uoppdagede reserver og inneholder mye sårbar natur.

Konklusjon: 🐼🐼

Venstre (V)

Venstres svar: «Ja, Venstre mener verden har allerede funnet mer fossil energi enn klimaet tåler at vi utvinner. Derfor må vi slutte å lete etter mer olje og gass og ikke tildele nye lisenser på norsk sokkel. Norge må også være en internasjonal pådriver for vern av arktiske områder fra petroleumsaktivitet.»

WWFs vurdering: Venstre kommer med en tydelig posisjon som er i tråd med både vitenskapens og WWFs anbefalinger for hvordan vi kan omstille og fase ut oljesektoren i tråd med 1,5 gradersmålet. Det er positivt at de også tydeliggjør Norges viktige rolle i internasjonalt samarbeid for å beskytte sårbare arktiske områder.

Konklusjon: 🐼🐼🐼

Høyre (H)

Høyres svar: «Nei, Høyre ønsker en fremtidsrettet oljenæring og en aktiv letepolitikk som bidrar til at oljenæringen gradvis kan omstille seg. Oljenæring besitter en unik kompetanse som skaper grobunn for nye innovasjoner og fornybar energi, noe som igjen vil gi penger til statskassen og bevare viktige arbeidsplasser. Høyre vil omstille, ikke avvikle næringen.»

WWFs vurdering: Høyre sier nei til WWFs forslag, og svarer at de heller ønsker å videreutvikle oljenæringen, på tross av at verden står ovenfor en storstilt snuoperasjon for å nå 1,5 gradersmålet. Selv om det er positivt at de også trekker frem behov for omstilling, vil dette være vanskelig dersom hoveddelen av penger og arbeidskraft låses til nye olje- og gassprosjekter. I tillegg til økte utslipp, kan dette også medføre stor finansiell risiko for Norge når stadig flere land iverksetter sine ambisiøse klimaplaner.

Konklusjon: ☠️

Fremskrittspartiet (Frp)

FrPs svar: «Olje- og gassnæringen er Norges viktigste næring for å sikre vår velferd. Fremskrittspartiet vil bidra til å sikre videre aktivitet på norsk sokkel, og utvikle denne næringen videre. Vi mener at norsk olje og gass er en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Naturgassen som gått til Europa og erstatter kull fører til reduserte utslipp. Vi mener også at kompetansen i olje- og gassnæringen er helt avgjørende også for å utvikle nye næringer, også innen fornybar energi.»

WWF vurdering: Frp svarer at de ikke vil stoppe nye lisenser, men at de ønsker å videreutvikle næringen. Dette går direkte mot anbefalingen til det internasjonale energibyrået. Fortsatt produksjon av olje og gass vil være katastrofalt for klima og natur, spesielt i Arktis. Det vil også kunne forsinke omstilling i resten av økonomien og påføre stor økonomisk risiko dersom Norsk økonomi forblir oljeavhengig mens resten av verden går mot null utslipp.

Konklusjon: ☠️

Fant du det du lette etter?