Sort bakgrunn med en rød sirkel. I sirkelen er det et fiskehode.

Styr unna - dette bør du ikke kjøpe

Fisk og sjømat som finnes på denne lista bør du ikke kjøpe. Dette er sjømat som enten overfiskes, høstes på en måte som ødelegger leveområder eller har store mangler i hvordan fiskeriene forvaltes.

Fisk

Breiflabb

Breiflabbfisket i Nordsjøen tar en stor del umoden fisk, og det er en trussel mot neste generasjons breiflabber.

Vi vet lite om breiflabb-bestanden. Ettersom kunnskapen er såpass mangelfull, anbefaler vi at du styrer unna denne i fiskedisken.

Sertifiseringsmerket til ASC-sertifisert mat og MSC-sertifisert mat.
Slik ser sertifiseringsmerkene til ASC- og MSC-sertifisert mat ut.

Hai og skate

Svært mange hai- og skatearter er utrydningstruet. Det er hovedsaklig på grunn av overfiske. Det foregår et stort lovlig og ulovlig fiske verden over, og mange av artene tas som bifangst når det fiskes etter andre arter.

I Norge er haiartene pigghå, brugde, håbrann og silkehai totalfredet fra direkte fiske. Pigghå er også fredet fra fritidsfiske.

Det er store kunnskapsmangler for de fleste hai- og skatearter i Norge.

Styr unna hai og skate i butikken.

Kveite (fisket sør for Stadt)

Kveita er ikke truet av utryddelse i norske farvann, men bestanden sør for Stadt antas å være svak.

Siden kveita er stedbunden, vokser langsomt og er sent kjønnsmoden, er den veldig følsom for overfiske.

Du bør unngå kveite som er fisket i den svake bestanden sør for Stadt.

Oppdrettskveite og kveite fisket nord for Stadt er et greit valg, men du bør ikke spise det for ofte. Du finner disse på vår gule "greit valg"-liste.

Torsk

Kysttorsken er betydelig overfisket. Denne bør du styre unna. Skrei og torsk fra Norskehavet og Barentshavet er derimot MSC-sertifisert og bærekraftig fisket. Den kan finner du på vår grønne liste, og kan spise med god samvittighet.

Torsk fra Nordsjøen og Skagerrak
er også betydelig overfisket. Denne bør du styre unna. Skrei og torsk fra Norskehavet og Barentshavet er derimot MSC-sertifisert og bærekraftig fisket. Den kan finner du på vår grønne liste, og kan spise med god samvittighet.

Steinbit

Fisket etter steinbit er uregulert, og det mangler mye kunnskap om steinbit i norske farvann.

Steinbit fiskes mest som bifangst. En del av denne bifangsten skjer ved bunntråling, som skader havbunnen og også gir bifangst av andre mer truede fiskearter.

Steinbitartene er sårbare for overfiske fordi gjenoppbygging av artene tar lang tid.

Fordi fisket er uregulert og vi mangler kunnskap om bestandens status, bør du unngå å spise steinbit før mer kunnskap er på plass.

Tunfisk i sushi

Mange av tunfiskartene som er vanlige i sushi er utrydningstruet og overutnyttet. At tunfisken brukes i sushi gir den en svært høy pris, og det gjør igjen at den er spesielt utsatt for ulovlig, uregulert og urapportert fiske.

Bifangst er et enormt problem i fisket etter tunfisk. Truede arter som havskilpadde, albatross, hai og rokke fanges dessverre ofte i jakten på den verdifulle tunfisken.

Det finnes MSC-merket (Marine Stewardship Council) tunfisk, så spør etter denne når du kjøper sushi. Slik kan du påvirke forhandlerne til å ta den inn. Utover dette bør du styre unna all tunfisk som brukes i sushi.

Uer

Vi har tre typer uer i norske farvann, og én av dem er truet av utryddelse her.

  • Lusuer. Dette er den lille ueren man gjerne får når man fisker på grunt vann nært land.
  • Vanlig uer. Denne finner du ofte i fiskedisken. Den er sterkt utrydningstruet. Det tillates i dag et for stort fiske på vanlig uer, til tross for forskernes anbefaling om at alt fiske bør stanses.
  • Snabeluer. Denne finner du også ofte i fiskedisken. Tilstanden er bedre her, og på bedringens vei, etter 20 års målrettet arbeid for å få bestanden opp igjen.

Vanlig uer er en av våre mest truede fiskearter, og det er ofte umulig å få informasjon om hva slags uerart det er som ligger i fiskedisken. Derfor anbefaler vi at du styrer unna all uer.

Ål

Den europeiske ålen som finnes i norske farvann er utrydningstruet og på svært lavt bestandsnivå.

Utbygging av elver og vassdrag fører til at ålen sliter med å komme seg til og fra havet. Bestanden er sårbar og på et historisk lavmål i mange områder.

Etter syv års fiskeforbud, er det nå åpnet for forsøksfiske med en kvote på totalt 20 tonn.

Vi anbefaler at du styrer unna europeisk ål i fiskedisken.

Annen sjømat

Norsk hummer

Hummerbestanden i Norge er på et historisk lavt nivå. Urapportert og ulovlig fiske gir store problemer for den norske hummerbestanden.

Det har vært en relativt jevn nedgang i antall hummer fra slutten av 1940-tallet. Dette skyldes i hovedsak overfiske og dårlig forvaltning over lang tid. Ulovlig fiske er den største trusselen mot bestanden.

Styr unna norsk hummer i fiskedisken - ta heller reker eller kongekrabbe hvis du vil ha skalldyr i fiskedisken.

Scampi / tropiske reker (usertifisert)

Oppdrett av tropiske reker (også kalt scampi, kongereker eller tigerreker) er mange steder med på å utrydde mangroveskog og forurense miljøet. I mangroveskogene lever millioner av arter, som krokodiller, korallfisk og til og med tigre.

Oppdrettsanleggene kan forurense miljøet rundt seg med kjemikalier, antibiotika og næringssalter.

Det foregår overfiske av ville tropiske reker, og fisket knuser ofte korallrev. Truede arter som havskilpadder, hvaler, sjøfugler, hai, krabbe og sjøku blir dessverre også ofte fanget i reketrålen.

Styr unna alle tropiske reker som ikke er ASC- eller MSC-sertifisert.

Reker som er ASC- eller MSC-sertifisert finner du på vår grønne liste, og disse er et miljømessig godt valg.