Jente i eng som blåser på en løvetann

Nominerte naturopplevelser

Her finner du noen eksempler på naturopplevelser folk allerede har nominert til rødlisten for naturopplevelser.

Badeperlen som skal bli motorveg

Nominert av Lars Verket, Kristiansand.

Hvorfor er denne naturopplevelsen viktig?

Vågsbygdmarka utenfor Kristiansand har utrolige kvaliteter, og ikke bare som badevann. Her er det fint å gå tur, løpe, sykle, fiske eller plukke ramsløk, og her er det flotte plasser å ligge i telt. Dette handler om folkehelse og naturopplevelser: I framtiden er det dette vi kommer til å etterlyse, dette vi kommer til å trenge: Plasser i nærheten av der vi bor, hvor vi kan slappe av og finne roen.

Hvorfor er denne naturopplevelsen truet?

Dessverre går det ikke mange år før det blir firefelts motorveg gjennom Vågsbygdmarka. Det er utrolig rart å tenke på at folk bare vil asfaltere det, istedenfor å ha det som det er.

Torskefiske på Skagerakkysten

Nominert av NJFF Telemark og NJFF Vestfold.

Hvorfor er denne naturopplevelsen viktig?

Torskefiske på Skagerakkysten er en fantastisk naturopplevelse i kystnære områder. Det har vært svært mange som har fisket sin egen torsk både til hverdagsmiddag eller festmiddag. Fisket har foregått både som sommerfiske med utgangspunkt i ferie- og hytteliv eller som høst-og vinterfiske langs svabergene eller på fjordisen. Torskefiske er en fantastisk friluftsopplevelse og en god arena for å rekruttere nye sportsfiskere.

Hvorfor er denne naturopplevelsen truet?

Det er nok dessverre flere ting som gjør at torskefiske er truet på Skagerakkysten. Høyere sjøtemperatur og økt predasjon på yngel/ungfisk fra bl.a ulike sjøfugler og sel kan være noe av årsakene. Overfiske og bortfall av næringsgrunnlaget ved blant annet lysfiske etter sild i fjordene på Telemarkskysten er andre faktorer som høyst sannsynlig spiller inn.

Rikt kulturlandskap og blomstereng ved havet

Nominert av Hans Støvern.

Bildet er fra Stø i Vesterålen, og viser opplevelsen av gammel kystnatur med kulturhistoriske verdier og et rikt biologisk mangfold.

Hvorfor er denne naturopplevelsen viktig?

Opplevelsen av natur og kulturhistorie i kombinasjon gir en følelse av tilhørighet og sameksistens med og i naturen. Dette landskapet, og opplevelsen det gir, bryter ned barrieren mellom mennesker og natur og setter deg i sentrum av naturen. Naturopplevelsen gir også et viktig innblikk i hvordan folk levde før, og hva som tidligere var et tradisjonelt liv langs kysten vår.

Hvorfor er denne naturopplevelsen truet?

Naturopplevelsen er truet av arealendringer, endringer i jordbruket, endret livsstil og fiskeoppdrettsindustrien. Intensivering av jordbruket og storstilt fiskeoppdrett fører til radikale landskapsendringer, tap av naturtyper og biologisk mangfold. Noe som igjen vil medføre at opplevelsen blir radikalt forandret om ikke den tradisjonsrike opprettholdelsen av kulturlandskapet fortsetter, og at havet utenfor fortsatt er fri for store oppdrettsmerder.

Padling i urørt elv

Nominert av Silje Skorve Paulsen og Dag Sandvik.

Foto: Kevin Hemelsoet. Redigering: Silje Paulsen. Tekst: Dag Sandvik. Padlarar: Nicole Dubé og Sebastian Henning Musikk: Dexter Britain I samarbeid med storesteg.no

Hvorfor er denne naturopplevelsen viktig?

Kvit og brusande ekstase. Roleg og kveilande i turkise virvlar som trollbind alle vesen elva har i sin famn. Glatte sva med rennande vatn er ein leikepark. Dei djupe juva som er grave ut av elver i fri rørsle vil gje den som kan ferdast her kraft til å undrast over korleis slik venleik er danna. Å gje seg hen til vatnet gjer ein audmjuk til naturen. Å sjå landskapet frå elva gjer ein takksam for alt me har att av urørt natur. Kan ein få noko djupare forståing for krafta i vatnet enn flytande med elva gjennom eit landskap som er forma av vatnet gjennom årtusen. Kva betre måte å vert kjend med vassdragsnaturen enn å leike side om side med byksande fisk. Å padle elv gjev nokre av dei rikaste opplevingane ein kan ha som menneske i naturen. Ein vert glad, frisk, sprek, ettertenksam og hugheil i møte med alt elva er og gjev.

Hvorfor er denne naturopplevelsen truet?

Om lag 70 prosent av Noregs største vassdrag er allereie berørt av kraftutbygging. Fleire nye utbyggingar er i gang, ikkje berre i Noreg men rundt heile kloden. I nær framtid vert det umogleg å padle i urørt natur på den Kvite Nil i Uganda og i Ottavassdraget i Noreg sin fjellheim. Over alt i verda vert elver strupa att av kraftverk, og me mister takfast desse opplevingane som kviler på ein type natur som har knela under dei siste 150 åra med menneskeleg verksemd.

Naturen i nærheten

Nominert av Sindre Thoresen Lønnes, Tanja Tokerud, Elisabet Bolstad.

Blåbærtur i nærskogen

Sindre Thoresen Lønnes skriver i sin nominasjon: «Det er en av de aller viktigste naturopplevelsene vi har. Markagrensa og nærskoger over hele landet trues av utbygging. Vi må verne om de nære naturopplevelsene.»

Turer i skogen

Skogen gir terapi til liv og sjel, skriver Tanja Tokerud i sin nominasjon. Hun setter også pris på muligheten til å høste av naturen gjennom bærplukking og jakt, og opplevelsen av fantastisk dyreliv. Men skogsturene til Tanja blir ikke det samme når skogen hogges ned…

De små skogene

Elisabet Bolstad har nominert de små skogene, engene og naturområdene i nærmiljøet. I sin nominasjon skriver hun: «De områdene som barn, unge, voksne og eldre bruker for å hente seg inn i hverdagen. Det er dit vi går når vi trenger en liten pause fra jobb, hjem, forpliktelser. Når vi har litt tid til overs i hverdagen. Der vi kan la barna leke på egenhånd, hundene lufte seg. Ta en liten tenkepause, samle litt energi.»

Om kampanjen

Kampanjen #verdtåbevare er startet av WWF Verdens Naturfond og Norsk Friluftsliv.WWF Verdens naturfond er en av verdens største og mest respekterte, uavhengige miljøorganisasjoner med over fem millioner støttespillere.

Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lokale lag og foreninger.