Pangolin ser på kamera fra fangenskap i bur.

Ulovlig jakt og handel med truede dyr

Krypskyting kan utrydde noen av verdens mest ikoniske arter. Ulovlig handel med dyredeler er milliardindustri, og dyr forsvinner rekordraskt over hele verden.

Derfor jobber WWF for å stanse krypskyting

Dyr som forsvinner, kommer aldri tilbake

Tiger, neshorn, elefant, havskilpadde og pangolin er noen av mange sårbare arter som hvert år rammes av krypskyting og ulovlig handel. Flere arter er allerede borte – som den tasmanske tigeren og den vingeløse fuglen dodo, som levde på Mauritius.

Etterspørselen etter dyredeler som souvenirer, pyntegjenstander og unyttig medisin gir grobunn for en ulovlig handel som er organisert kriminalitet i milliardklassen.

Trussel mot natur og mennesker

Tungt bevæpnede, kriminelle gjenger står i økende grad bak krypskytingen. Det utgjør en alvorlig trussel mot lokalbefolkning, viltvoktere og selvsagt for dyrene som bandene jakter på.

Når dyrene forsvinner fra sine naturlige leveområder, påvirker det også hele økosystemet rundt. Alt henger sammen med alt i naturen. Når en art blir borte, blir hele den naturlige balansen endret.

Slik kan du bidra:

 1. Støtt WWFs arbeid - bli fadder!
 2. Ikke vær turisten som bidrar til ulovlig jakt. Sjekk at du ikke kjøper souvenirer som inneholder deler fra truede dyr, som elfenben.

Hva gjør WWF?

Styrker internasjonalt samarbeid

Krypskyting organiseres på tvers av landegrenser av kriminelle gjenger. WWF jobber derfor med å styrke internasjonalt samarbeid om skjerpet lovverk, håndhevelse av lovene og grensekontroller.

WWF samarbeider med organisasjoner som CITES (den internasjonale konvensjonen som regulerer lovlig handel med truede dyre- og plantearter), TRAFFIC (et samarbeid mellom WWF og Verdens naturvernunion - IUCN, for å bekjempe miljøkriminalitet), FN og myndigheter i en rekke land.

Elfenben smykker og amuletter selges over disken i Bangkok, Thailand.
I Thailand selges det elfenbenssmykker- og amuletter over disk. Kjøperne er gjerne turister fra andre land, som trolig ikke vet at det er ulovlig å ta med elfenben ut av landet. 

Stanser etterspørselen etter dyredeler

Mange mennesker tror at enkelte dyredeler, som horn fra neshorn og tigerpoter, har medisinsk nytteverdi. Det er feil, men denne utbredte misforståelsen fører til økt etterspørsel etter og jakt på truede dyr.

Kina kunngjorde i slutten av oktober, at de opphever forbudet mot deler av tiger og neshorn i tradisjonell kinesisk medisin. WWF frykter at dette kan føre til økt krypskyting av disse truede dyreartene. – Dette er tragisk. Vi tror dette vedtaket øker risikoen for at tigre og neshorn blir utryddet, sier WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell.

WWF jobber for å reversere denne avgjørelsen. Vi forsøker å dempe etterspørselen og samarbeider med myndigheter, medier og turistnæringer for å spre riktig informasjon og knuse mytene om at dyredeler har medisinsk nytte for mennesker.

Turister som kjøper souvenirer av for eksempel elfenben, bidrar også i stort omfang til økt etterspørsel. Derfor jobber WWF med å spre budskapet om at folk ikke bør ta med seg slike minner hjem.

Samarbeider om naturvern med lokalsamfunn

Det er avgjørende at lokalsamfunn drar nytte av naturen i sine nærområder på en måte som kommer mennesker og natur til gode i det lange løp.

WWF jobber tett med lokalbefolkninger – blant annet for å sikre at de får stabile inntekter fra turisme og tilgang på mat og inntekter fra regulert og lovlig jakt. Det bidrar til å sikre levedyktige dyrebestander og hindre at fattige bønder blir rekruttert av krypskyttere.

Ikke minst bidrar WWF til opplæring av lokale viltvoktere, og til å skaffe dem utstyr som er nødvendig i arbeidet for å ta vare på de ville dyrene – alt fra overvåkningskameraer til støvler og loggbøker hvor de kan notere observasjoner fra patruljer.

WWFs viktigste seire i kampen mot ulovlig handel

Dyreliv og natur i Namibia

WWF Verdens naturfond i Norge støtter et namibisk naturvernprogram som startet tidlig i 1990-årene.

Programmet bidrar til å bedre leveforholdene til lokalsamfunnene som er involvert, samtidig som dyreliv og natur blir beskyttet gjennom bærekraftig forvaltning av naturressursene.

I Namibia finnes nå elefanter i 48 av de lokalt styrte naturvernområdene og i statlige nasjonalparker. Løver lever side om side med lokalbefolkning i 24 naturvernområder.

Arter som tidligere var lokalt utryddet i Zambezi-regionen, som elgantilope (eland), sjiraff og blå gnu, trives etter å ha blitt reintrodusert.

Tigeren er på vei tilbake

WWF har lenge jobbet for å redde tigeren, og var en drivende kraft bak det store tigertoppmøtet i St. Petersburg i 2010. Der ble de da 13 landene som hadde tigerbestander enige om at bestandene skal dobles innen 2022, som er Tigerens år i den kinesiske kalenderen.

Og heldigvis: Antall tigere som lever i det fri øker! Da den verdensomspennende tigertellingen ble klar i 2016, viste resultatet minst 3.890 individer som lever i det fri! Dette var en markant økning siden forrige tigertelling i 2010, da minsteantallet var 3.200.

Nylig kom også nyheten om at det finnes om lag 235 tigere som lever i det fri i Nepal. Det er nesten en dobling av bestanden siden 2009, da den telte 121 dyr.

Dette har skjedd:

 • November 2019

  Kina bestemmer seg for å utsette reguleringer som ville ha åpnet for bruk av tiger- og neshorndeler i tradisjonell kinesisk medisin. De utsetter også innenriks handel med antikviteter av tigerdeler og horn fra neshorn.

 • Oktober 2018

  Kina kunngjør at de opphever forbudet mot deler av tiger og neshorn i tradisjonell kinesisk medisin. WWF frykter at dette kan føre til økt krypskyting av disse truede artene.

 • April 2018

  Det er ett år siden et neshorn sist ble drept i Nepal - et resultat av møysommelig naturvernarbeid fra både myndigheter og WWF.

 • Mars 2018

  Verdens siste mannlige stumpneshorn, Sudan, dør. Nå er det bare to hunner igjen.

 • Februar 2018

  Hong Kong, som regnes som verdens største elfenbenmarked, annonserer at salget av elfenben skal stanses innen utgangen av 2021.

 • 31. desember 2017

  Kina stenger sitt nasjonale marked for handel med elfenben.

 • April 2017

  WWF finansierer hunden Azarro som kan snuse seg fram til spor etter ulovlig handel med elfenben.

 • Februar 2017

  WWF lanserer ny opplæringsguide til viltvoktere.

 • September 2016

  På ti år har 100.000 elefanter blitt borte. Hovedgrunnen er ulovlig jakt.

 • November 2010

  WWF blir en av drivkreftene bak målet om å doble antall tigere i verden, på The Tiger Summit i St. Petersburg, Russland

Har du spørsmål om WWFs arbeid mot ulovlig jakt og handel med truede dyrearter?