Fem laks fiske gårder i havet i Hordaland, Norge.

Miljøvennlig og bærekraftig fiskeoppdrett

Tre milliarder mennesker er avhengige av fisk for å overleve. Oppdrettsnæringen er en viktig brikke for å skaffe mat til alle, men den forårsaker samtidig store miljøskader på naturen. Derfor jobber WWF med å gjøre næringen mer bærekraftig.

Derfor jobber WWF med fiskeoppdrett

Fisk på rømmen blandes med vill laksefisk

Rømt fisk fra oppdrettsanlegg kan formere seg med de ville laksestammene og svekke villaksens evne til å tåle de påkjenningene den møter i sitt naturlige miljø. Rømte oppdrettslaks bringer også med seg parasitter og sykdommer som spres til de ville laksestammene.

Lakselus smitter til villaks

Lakselus er det største problemet med oppdrett i Norge i dag. Lusa er den største dødsårsaken hos ung villaks som er på vei fra elvene og ut i havet. Dette problemet har store konsekvenser for våre ville laksestammer fordi lus fra rømte oppdrettslaks smitter over til laksen. I tillegg er det et fiskehelseproblem for laksen i merdene.

Forurensning og plastavfall fra oppdrettsindustrien

Oppdrettsindustrien produserer store mengder avfall hvert år som synker ned på havbunnen under merdene. Avfallet er hovedsakelig i form av avføring og fôr som ikke blir spist. Dette påvirker livet på bunnen negativt. Plastforsøpling er også et stort problem. Små plastdeler blåses ut med fôret gjennom fôrslangene, og når gamle merder hugges opp havner små biter av plast i havet.

WWF og villaksen

Den norske bestanden av atlanterhavslaks (Salmo salar) utgjør en stor andel av alle verdens bestander. Derfor regnes den som en ansvarsart for Norge gjennom Bern- og Bonn-konvensjonen. Det vil si at vi har et særskilt ansvar for å verne den.

Villaksen og annen vill laksefisk har en uvurderlig verdi for Norge gjennom sportsfiske og andre naturopplevelser.

Det er derfor spesielt viktig å sikre en god forvaltning av oppdrettsindustrien. Det vil si så liten negativ påvirkning på de ville laksestammene som mulig. Dette gjelder spesielt i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.

Slik kan du bidra

Oppdrettet ansvarlig grønt fiske merke ASC og sertifisert bærekraftig sjømat blått fiske merke MSC
 • Kjøp miljøvennlig sjømat i butikken:
  • Sertifiseringen ASC bekrefter at sjømaten er produsert under de strengeste miljøkravene vi har i dag. Se etter ASC-merket når du handler.
  • Bruk WWFs sjømatguide og se om fisken er miljøvennlig.
 • Still spørsmål til fiskens opphav når du kjøper sjømat i butikken eller på restauranten.
 • Bli havfadder. Støtt vårt arbeid for å redde verdens hav!

WWFs krav til oppdrettsnæringen

 1. Null lus
 2. Null rømming
 3. Null ressurser på avveie

Våre krav innebærer at null lus skal smitte villaks, null oppdrettsfisk skal rømme fra merder og at null skadelige ressurser fra oppdrettsanlegg skal få forsøple havet.

For å klare dette, jobber vi for at oppdrettsindustrien skal bli mer miljøvennlig og at problemene må løses før videre vekst i næringen kan tillates.

Dette krever at myndigheter og næringsliv jobber mer målrettet for å løse utfordringene vi står overfor.

Dette har skjedd

 • 2018

  I samarbeid med WWF setter Marine Harvest seg som mål å bli selvforsynt med rensefisk. Disse fisketypene spiser lus av oppdrettsfisken.

 • 2015

  WWF og Marine Harvest sendte inn felles innspill til statsbudsjettet. Resultatet ble økt bevilgning til kontroll av oppdrettsnæringen.

 • 2013

  Marine Harvest, verdens største lakseoppdretter, forplikter seg til å bli 100 prosent ASC-sertifisert innen 2020.

 • 2012

  Det første oppdrettsanlegget ble ASC-sertifisert. Det lå i Indonesia, og var et tilapia-anlegg.

 • 2012

  ASC-miljøstandard for laks ble tatt i bruk.

 • 2009

  ASC, Aquaculture Stewardship Council, ble stiftet. ASC er et uavhengig sertifiseringorgan som sertifiserer oppdrettsanlegg etter en åpen prosess og det er et godkjent sertifiseringsbyrå som utfører sertifiseringen.

 • 2008

  Partnerskap mellom WWF Verdens naturfond og Marine Harvest ble inngått, med formål om å redusere og minimere det økologiske fotavtrykket fra selskapets lakseoppdrett i Norge.

 • 2005

  Akvakulturloven ble vedtatt i Norge.

 • 2004

  Aquaculture Dialogues, en sertifiseringsordning for oppdrettsfisk, og forløperen til ASC, ble opprettet.

 • 2003

  WWF tok initiativ til å utvikle en bærekraftig standard for oppdrett av sjømat.

 • 14. juni 1985

  Den første oppdrettsloven ble vedtatt.

 • 1973

  Oppdrett av fisk i Norge ble konsesjonsbelagt. Dette var den første reguleringen av fiskeoppdrett i Norge.

Kontakt WWF: