Sjiraff ser mot horisonten og en by.

En global naturavtale i 2020

Vi mister dyr og natur som aldri før. Om vi skal snu utviklingen, trenger vi en internasjonal og forpliktende naturavtale – slik klimaet har med Parisavtalen.

Hvorfor trenger vi en global naturavtale?

Naturmangfoldet forsvinner

Verdens bestander av ville dyr har gjennomsnittlig sunket med 60 prosent siden 1970. Pilene peker feil vei også for viktige naturtyper og økosystemer, ifølge WWFs Living Planet Report for 2018.

Når naturen forstyrres eller ødelegges, kan konsekvensene bli store – ikke bare for de ville dyrene, men også for oss mennesker. Naturmangfoldet på jorda er avgjørende for å skaffe oss vann, mat, stabilt klima og en lang rekke ulike råvarer.

Truslene mot dette livsviktige mangfoldet er mange og store. Her er de fem viktigste:

  • Ødeleggelse og forringelse av artenes leveområder
  • Overhøsting
  • Fremmede og invaderende arter
  • Forurensning
  • Klimaendringer

Innsatsen er ikke tilstrekkelig

For å møte disse truslene må man beskytte arter og naturområder, og tilpasse uttaket av ressurser slik at man bare høster av naturens overskudd.

Over hele verden foregår det mye arbeid for å ta vare på naturmangfoldet og sørge for bærekraftig utnyttelse av ressursene. Men innsatsen har til nå ikke vært tilstrekkelig til å stanse tapet av natur.

For å styrke innsatsen har representanter for de fleste av verdens land nå blitt enige om å utforme en ny, global naturavtale. Målet er at naturavtalen skal bli minst like viktig for naturmangfoldet som Parisavtalen fra 2015 er blitt for klimaet. Den nye avtalen skal bygge videre på internasjonale konvensjoner som allerede er inngått, men stille sterkere krav til hvordan forpliktelser skal følges opp i praksis. Planen er at avtalen skal forhandles ferdig og underskrives på et eget naturtoppmøte i Kina i 2020.

Verden når ikke naturmålene

Allerede i 2009 inngikk verdens land en avtale om å ta vare på naturmangfoldet, under FNs naturtoppmøte i Aichi i Japan. Blant målene i Aichi-avtalen var å beskytte minst 17 prosent av verdens landområder og minst 10 prosent av verdens hav innen 2020. De fleste landene, inkludert Norge, kommer ikke til å nå dem innen fristen.

WWF mener dagens naturmål er bra, og at de bør videreføres i den nye avtalen. Men vi trenger også å få på plass verktøy som sikrer at verdens land faktisk leverer på det de har forpliktet seg til, og som sørger for at det tas miljøhensyn i alle deler av samfunnet.

Hvordan få en ny naturavtale på plass?

Ber Norge ta en lederrolle

WWF Verdens naturfond har bedt Norge ta en lederrolle i arbeidet med å få en global naturavtale på plass.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har tatt utfordringen: «Naturmangfoldet fortjener sin egen ambisiøse og forpliktende Parisavtale», skrev Elvestuen i oppkjøringen til FNs naturtoppmøte i Egypt i november 2018.

FNs naturtoppmøter avholdes annethvert år. I erklæringen fra naturtoppmøtet i Egypt ble ministerne enige om å arbeide for en ambisiøs «New Deal for Nature» som kan underskrives på neste naturtoppmøte i Kina i 2020.

Med klimaavtalen fra Paris som modell

Avtalen som skal vedtas i Kina vil gjelde for perioden fra 2020 og framover. Den vil trolig bygge på modellen fra Parisavtalen for klimaet.

Modellen fra Paris innebærer at man forhandler seg fram til noen overordnede, felles målsettinger for alle land. I tillegg vil de ulike landene levere inn nasjonale forpliktelser, som hvert land så vil stå inne for.

Vil ha økt oppmerksomhet og nye forpliktelser fra næringslivet

WWF mener det er vesentlig at den nye avtalen ikke bare setter mål for beskyttelse av viktige naturområder, men at den også må inneholde mål om hvordan matproduksjon, handel og forbruk kan endres slik at det blir mindre press på naturressursene.

Da Parisavtalen for klimaet ble vedtatt, og i årene etterpå, har mange store næringslivsaktører meldt seg på med egne ambisjoner om å kutte klimautslipp i tråd med ambisjonene i avtalen. Ett av målene med den nye naturavtalen vil være å få næringslivet på banen med tydelige forpliktelser om å beskytte natur og unngå overbeskatning av naturressurser.

Har du spørsmål om WWFs arbeid med en global naturavtale i 2020?