Sjiraff ser mot horisonten og en by.

En global naturavtale i 2020

Tap av natur verden rundt truer vår tilgang til alt fra rent vann og ren luft til mat og medisiner. I 2020 skal verden forhandle frem en ny «Parisavtale» for naturen, og den må bli både effektiv og forpliktende.

Vi trenger mer natur – ikke mindre

I mai i år fikk vi en av de mest slående rapportene om planetens tilstand vi noen gang har sett. FNs naturpanel, den litt mindre kjente tvillingsøsteren til klimapanelet, slo fast at naturen nå er mer truet enn noensinne. Én million arter verden rundt står i fare for å bli utryddet. Vi har allerede mistet 82 % av verdens ville pattedyr målt i vekt. Og betydelige andeler av våre korallrev, insekter, amfibier og marine pattedyr kloden rundt står i fare.

Alt på grunn av menneskelige aktiviteter, som arealbruk, avskoging, overhøsting og forurensing.

Naturen er avhengig av at hver eneste byggekloss, enten det er en mikroskopisk bakterie eller et fullvoksent pattedyr, fungerer som den skal og utfyller sin funksjon. Det er denne balansen som gjør at naturen kan skaffe oss helt det vi trenger for å leve, som rent drikkevann, ren luft, mat, materialer og medisiner.

Tapet av natur betyr at vi ikke lenger kan ta disse godene for gitt, heller ikke her i den rike delen av verden. Grunnmuren vi har bygget samfunnet vårt på, begynner å slå sprekker. Vi trenger mer natur – ikke mindre.

Derfor må vi gå sammen og finne løsninger på tvers av landegrensene. Naturtoppmøtet i 2020 er muligheten til å sikre forpliktende og effektivt internasjonalt samarbeid for naturen.

Hva er en naturavtale?

FNs naturtoppmøter foregår annethvert år. Da det ble avholdt i Aichi i Japan i 2010 inngikk verdens land en avtale med 20 målsetninger som skulle bidra til å ta vare på naturmangfoldet. Blant målene var å beskytte minst 17 prosent av verdens landområder og minst 10 prosent av verdens hav innen 2020.

Disse målene er vi dessverre ikke i nærheten av å nå innen fristen. Utfordringen ved Aichi-avtalen var nemlig at de gode målsetningene som ble satt, ikke ble fulgt av konkrete virkemidler og sterke forpliktelser, som er helt nødvendig for å levere resultater.

Endringene må bli gjennomgripende – vi er nødt til å begynne å utnytte naturressursene på en mer bærekraftig måte, og tilpasse bruken til den omfattende kunnskapen vi nå har. Da må innsatsen opp flere hakk.

Det er nå enighet om at det skal forhandles frem en ny naturavtale i Kunming i Kina i 2020. Mange har tatt til orde for at vi kan bygge på modellen fra Parisavtalen for klima, som innebærer at vi vil ha noen felles, overordnede målsetninger for alle land som underskriver, i tillegg til at de ulike landene kan levere inn nasjonale forpliktelser de selv står inne for.

Parisavtalen har bevist at verdenssamfunnet kan gå sammen for å løse store, globale miljøutfordringer. Nå trenger vi at verdenssamfunnet tar naturutfordringene på samme alvor, og en global, forpliktende og effektiv naturavtale er første steg på veien.

Hvordan få en ny naturavtale på plass?

Ber Norge ta en lederrolle

Det er få land i verden som drar til Kunming i 2020 med de samme forutsetningen som Norge har.

Derfor har WWF Verdens naturfond bedt Norge ta en lederrolle i arbeidet med å få en global naturavtale på plass.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har tatt utfordringen: «Naturmangfoldet fortjener sin egen ambisiøse og forpliktende Parisavtale», skrev Elvestuen i oppkjøringen til FNs naturtoppmøte i Egypt i november 2018. Men da må det høyere opp på den politiske agendaen enn det er i dag.

I tiden fram mot naturtoppmøtet i Kunming må arbeidet med naturavtalen bli en viktig utenrikspolitisk prioritering for Norge. Den må bli tema for ministermøter og statsbesøk, politiske diskusjoner og diplomati. Den norske ambisjonen om en sterk avtale må følges opp i samarbeid med øvrige nordiske land.

Næringslivet må på banen

WWF mener det er viktig at den nye avtalen ikke bare setter mål for beskyttelse av viktige naturområder, men at den også må inneholde mål om hvordan matproduksjon, handel og forbruk kan endres slik at det blir mindre press på naturressursene.

Da Parisavtalen for klimaet ble vedtatt, og i årene etterpå, har mange store næringslivsaktører meldt seg på med egne ambisjoner om å kutte klimautslipp i tråd med ambisjonene i avtalen. Ett av målene med den nye naturavtalen vil være å få næringslivet på banen med tydelige forpliktelser om å beskytte natur og unngå overbeskatning av naturressurser.

Har du spørsmål om WWFs arbeid med en global naturavtale i 2020?

Fant du det du lette etter?