Sopp, lyng og planter av alle slag dekker skogbunnen.

Dette må stå i statsbudsjettet

Naturen forsvinner i et rasende tempo. Det er en krise som krever politisk handling på et helt annet nivå enn det vi har sett til nå. Dette er tiltakene må finnes i statsbudsjettet.

Verden har mistet 60 prosent av dyrelivet på siden 1970. Naturen bygges fysisk ned bit for bit i et rasende tempo. Samtidig som den trues av forurensing og klimaendring. Det er trist i seg selv, men også en eksistensiell trussel for menneskeheten. Uansett hvor langt vi utvikler teknologien vil naturen alltid utgjøre livsgrunnlaget vårt. Noe som bekreftes av at World Economic Forum rangerer tap av biologisk mangfold blant de fem mest alvorlige truslene mot verdensøkonomien. Alle de fem største truslene handler nå om klima og natur.

Uavhengig av norske myndigheter og det norske statsbudsjettet, vil klima- og naturkrisen etablere nye premisser for internasjonal politikk i 2020. EUs arbeid mot en European Green Deal er et svært aktuelt eksempel fra våre nære omgivelser. I løpet av året skal også verdenssamfunnet forsterke Paris-avtalen, og lage en tilsvarende avtale for naturen.

Skjer ikke av seg selv

Men en internasjonal avtale kan ikke bety at Norge sitter stille i båten og venter på at noe skal skje. En global krise må møtes over hele kloden. Nålene må fjernes fra alles ballongdeler. Det er viktig også fordi hvert eneste land som holder igjen vil bidra til å svekke ambisjonene i det internasjonale arbeidet.

Statsbudsjettet 2021

Budsjettet må inneholde konkrete tiltak og vise hvordan Norge skal møte krisen, både globalt og her hjemme. Dette er WWF Verdens naturfonds forslag til hvordan Norge i budsjettet for 2021 kan ta ansvar og vise vei.

Strukturforslag

Låtefossen i Odda

Satsningsforslag

Utgiftsforslag

 • Stans forsøpling i kommune-Norge
 • Helhetlig plan for restaurering av norsk natur
 • Styrk internasjonalt kunnskapsgrunnlag om naturmangfold
 • Kartlegg kyst og fjord for en kunnskapsbasert kystsoneforvaltning – Kyst-MAREANO
 • Styrk arbeidet med økologisk grunnkart
 • Internasjonalt initiativ for skogvern i nord
 • Tiltak og skjøtsel i verneområder
 • Sikre et representativt vern av norsk natur gjennom nye nasjonalparker og ny nasjonalparkplan
 • Årlig norsk skogvernmilliard
 • Øk støtten til restaurering av myr og annen våtmark
 • Styrk satsingen på konfliktdempende og forebyggende tiltak mellom beitedyr og rovvilt
 • Øk bevilgningen til truede arter og naturtyper
 • Øk tilskuddene til Enova
 • Trapp opp klima- og skogsatsingen
 • Kunnskapsløft for havet
 • Start jordkarbonmåling i Landskogstaksering
 • Styrk arbeidet mot miljøkriminalitet

PDF med mer om alle forslagene

Inntektsforslag

 • Avvikle bevilgningene til geologiske undersøkelser gjennom Oljedirektoratet
 • Reduser bevilgningene til forskning i petroleumssektoren
 • Kutt bevilgningene til letevirksomhet gjennom SDØ

PDF med mer om alle forslagene

Fugleperspektiv av skog på Skullerud i Oslo. Nederst i bilde strekker snøkledde trær seg opp mot kameraet. Øverst renner en nesten gjenfryst bekk.
Skog på Skullerud i Oslo

Fant du det du lette etter?