| WWF Norway


 
	© Helge Denker NACSO WWF-Namibia

WWF og mennesker

Lokalbefolkning er nøkkelen til å ta vare på naturen og alt som lever der. Om vann, skog, planter, fisk og ville dyr skal forvaltes på bærekraftig vis, må menneskene som er avhengige av disse ressursene kunne dra nytte av dem på en konkret og rettferdig måte. Både på kort og lang sikt.

Naturen er grunnlaget for all velstandsutvikling. Vi trenger naturressurser for å overleve og i mange tilfeller for å skaffe oss nødvendige inntekter. Dessverre trues verdens mangfold av overforbruk, miljøfiendtlig næringsvirksomhet, svakt styresett, korrupsjon og fattigdom. Alt dette forverres av klimaendringene.

På landsbygda i utviklingsland lever folk direkte av og i naturen. Som alle andre har de grunnleggende, umiddelbare behov som må oppfylles – slik som behovet for mat. Det gjør at ønsket om langsiktig, bærekraftig forvaltning av naturressursene ofte må vike.

I tillegg til konflikten mellom umiddelbare behov og langsiktig bevaring, opplever folk som lever tett på verdifulle naturressurser også ulempene som følger med: Tap av husdyr og avlinger – til og med liv – i konflikter med ville dyr. Eller at myndighetene begrenser tilgangen deres til ressurser de er avhengige av.

Folket må med
WWF mener at følgende prinsipper må ligge til grunn dersom vi skal få til bærekraftig ressursforvaltning og bedre levekår på landsbygda i utviklingsland: Folkelig deltakelse på alle nivåer av naturvernarbeid og miljøpolitikk, rettferdig fordeling av kostnader og utbytte, en styrking av folks kollektive organisering samt at de har tilgang til og kan bruke sine egne naturressurser. Fremgangsmåtene vil variere avhengig av den sosiale, politiske og økonomiske situasjonen i hvert aktuelle område og land.

WWF-Norge støtter lokalsamfunn, slik at de selv kan forvalte sine egne naturressurser. Vi jobber for at de lokale sivilsamfunnenes stemme skal bli hørt i naturvernspørsmål, og for at miljøhensyn og gode levekår kan gå hånd i hånd.

Slik kan naturmangfoldet ivaretas og gi langsiktige goder for menneskene. Vår felles fremtid avhenger av det.
 
Vellykket naturvern i Namibia
Her følger en presentasjon av et naturvernprogram som WWF bidrar til i Namibia – som et eksempel på hvordan lokal forvaltning av naturressurser kan gjennomføres i praksis. Naturverninnsatsen har ført til at tidligere truede bestander av ville dyr nå enten er stabile eller øker i antall. I tillegg gir programmet store ekstrainntekter til lokalbefolkningen.
 

Kontakt WWF:

  • Melissa De Kock

    Seniorrådgiver CBNRM og klimatilpasning/ Senior Advisor, CBNRM and Climate Change Adaptation

    WWF-Norway

    +27 82 5539966

Klageordning ved eventuelle brudd på WWFs Social Polices

Som et ledd i å styrke gjennomføringen av WWFs Social Polices, er det blitt opprettet en funksjon for å motta og besvare eventuelle klager fra lokalbefolkning eller andre som måtte bli berørt av WWFs bevaringsarbeid. Riktig og effektiv behandling av klager bidrar til å løse konflikter, fremmer gjensidig forståelse, styrker ansvarlighet og gir grunnlag for økt samarbeide.

Fremgangsmåte for å foreta en klage finner du her. Den samme informasjonen ligger offentlig tilgjengelig på WWF-International sitt offisielle nettsted. Det blir også delt med alle interessenter i våre programmer og prosjekter.