Verneområder | WWF Norway

VerneområderUrørt natur er sjelden vare. Her fra verneområdet Trillemarka-Rollagsfjell. 
	© WWF-Norge, Christian Pedersen
Urørt natur er sjelden vare. Her fra verneområdet Trillemarka-Rollagsfjell.
© WWF-Norge, Christian Pedersen
Nesten 15 prosent av Norges areal er vernet. Av dette er høyfjellsområder godt representert. Viktige naturtyper og områder med høyt biologisk mangfold er imidlertid ikke i tilstrekkelig grad fanget opp. Kyst- og sjøområdene er foreløpig lite dekket av det vernede arealet. Skogområder, som huser halvparten av våre truede arter, er heller ikke tilstrekkelig representert.
Urbanisering av fjellet
Selv om fjellområdene kan synes uendelige, er store deler av disse områdene i ferd med å splittes opp og bygges ned av veier, vannkraftutbygginger, kraftlinjer og hytter. Mer enn 40 000 hytter ligger i eller tett inntil snaufjellet. Mellom 1986 og 2005 ble det bygget over 10 000 hytter i fjellet.

Høyfjellsarter som villrein, fjellrev og jerv er helt avhengig av store sammenhengende naturområder for å overleve. I tillegg til fysiske inngrep, trues disse artene av klimaendringer. Høyere temperatur vil føre til mindre fjellareal fordi skoggrensen kryper oppover. Det er derfor svært viktig at arealbruken ikke bidrar til å fragmentere og ødelegge disse fjellområdene ytterligere. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealdisponering fra 2007 viser at byggingen på snaufjellet og i skoggrensa har økt med om lag 25 prosent fra 1985 til 2005, og at det foregår ulovlig utbygging.

WWF jobber for å sikre de siste store sammenhengende naturområdene med tilnærmet urørt preg. Det bør innføres forbud mot inngrep i gjenværende villmarksområder som ligger mer enn 5 km fra vei eller tyngre inngrep. I tillegg er det behov for strenge og entydige retningslinjer for hyttebygging og infrastrukturtiltak i fjellet.

Vern av havnatur
Det er et stadig økende press på arealer og naturressurser i kystsonen. Bevaring av naturens mangfold er en viktig beskyttelse mot effektene av klimaendringer, samtidig som klimaendringer er en stor trussel mot bevaring av naturens mangfold. Marine verneområder er derfor et svært viktig virkemiddel for å sikre havressursene og det biologiske mangfoldet for framtiden.

I september 2009 ble Norges første nasjonalpark til havs opprettet ved Hvaler. Dette var et viktig startskudd for etableringen av en serie med marine verneområder.

WWF jobber for å etablere et nettverk av marine verneområder, som inkluderer alle typer norsk marin natur.

Bærekraftig og representativt vern

Vernede områder representerer det ypperste av den norske naturarven og krever langsiktig bærekraftig forvaltning med klare miljømål og faglig forankring. Områder som er vernet etter naturvernloven skal evalueres for å undersøke om eksisterende vern sikrer variasjonsbredden i norsk natur, om viktige naturtyper og leveområder for truede arter er fanget opp, og om Norge har oppfylt sine internasjonale forpliktelser for områdevern.

WWF jobber for at resultatet fra evalueringen av vern etter naturvernloven skal brukes som grunnlag for eventuelt å supplere nettet av verneområder. Områdevernet må sikre variasjonsbredden i norsk natur og inneholde store klimagradienter slik at arter kan tilpasse seg et endret klima.

Forvaltning og skjøtsel av verneområder
Verneområdene våre skal beskytte kremen av norsk natur. Derfor bør det overordnede målet til enhver forvaltningsmodell være å ivareta de natur- og kulturverdiene som er vernet, og å sikre at forvaltningen er i tråd med nasjonale mål.

De siste årene har drøye 70 kommuner deltatt i en forsøksordning med ulike former for lokal forvaltning av verneområder. Sluttevalueringen fra Direktoratet for naturforvaltning viser at enkelte kommuner misbruker sin forvaltningsmyndighet. Slepphendt dispensasjonspraksis på motorferdsel og hyttebygging har enkelte steder vært et stort problem. Bit for bit bidrar dette til å uthule vernet og true naturmangfoldet. I Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane lanskapsvernområde ble det f.eks. i løpet av forsøksperioden rapportert om 54 bygge- og anleggstiltak, derav ni nye hytter. Totalt ble det bygget 732 m2 i verneområdet.

WWF mener det er positivt med økt lokal medvirkning. Men dersom ansvaret for å forvalte Norges praktnatur skal delegeres nedover i systemet, må det være en klar forutsetning at alle avgjørelser tas på et faglig grunnlag og at det er kommunene har tilstrekkelig kompetanse.

Vern viktig, men ikke nok
Vern av områder er en viktig for å ta vare på verdifull natur og for å sikre levedyktige bestander. Men mesteparten av Norges areal er ikke vernet. For å fange opp andre viktige naturtyper er det minst like viktig å forvalte vår "hverdagsnatur" på en bærekraftig måte som på lang sikt ivaretar det biologiske mangfoldet, også utenfor vernegrensene.

Kontakt