FSC i Norge | WWF Norway


 
	© Christian PEDERSEN

FSC i Norge

Det finnes i dag ikke en nasjonal FSC-standard for norsk skogbruk, som det gjør for PEFC. Prosessen med en nasjonal FSC-standard brøt samtidig som Levende Skog forhandlingene i juni 2010. WWF ønsker at prosessen gjenopptas så skogens verdier blir forvaltet bærekraftig.

Brudd i forhandlingene om en nasjonal FSC-standard
Skognæringens ønske om massiv planting av både norsk og nordamerikansk gran i bjørkeskogen i Vest- og Nord-Norge var planer Frilufts- og miljøorganisasjonene ikke kunne akseptere, og førte dermed til brudd i forhandlingene i juni 2010. Bruddet i Levende Skog forhandlingene førte også automatisk til brudd i FSC-prosessen. 

En skogbrukspraksis som åpner for omfattende planting av fremmede treslag strider mot klare prinsipper og forpliktelser for bevaring av naturmangfold, er svært negativt for friluftsliv, og er basert på karbon-beregninger det er reist sterk faglig tvil om.
Fram til i dag har det vært gjort flere forsøk på å gjenoppta prosessen, uten positivt resultat.

Før bruddet i 2010, ble det på initiativ fra WWF etablert en FSC-arbeidsgruppe i Norge som hadde som hensikt å ferdigstille en egen FSC-standard i løpet av 2009/2010. Deltakerne i denne arbeidsgruppen er medlemmene av Rådet for Levende Skog, samt Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Norges Naturvernforbund (NNV).

Generiske FSC-standarder
FSC tilbyr en midlertidig generisk sertifiseringsstandard for land som er i prosess med å etablere en nasjonal FSC-standard. En slik midlertidig løsning er ment som et alternativ for skogbruket til å kunne møte etterspørselen etter FSC-produkter fram til en nasjonal standard kommer på plass. Gjennomsnittlig tar det mellom 2 og 4 år og forhandle frem en nasjonal standard, og slike generiske standarder er ment som en alternativ og midlertidig løsning i denne prosessen. Da en slik standard er ment som en midlertidig løsning er den ikke tilpasset på nasjonalt nivå, og kan benyttes i hvilket som helst land, uavhengig av geografisk beliggenhet.

Under forhandlingene om en nasjonal FSC-standard i Norge sertifiserte Viken Skog deler av sin virksomhet gjennom en slik generisk FSC-standard. Viken Skogs FSC-sertifikat er et gruppesertifikat som i dag leverer FSC tømmer til oppkjøpere i Norge og utlandet. Som en respons på markedets økte etterspørsel etter FSC-produkter har flere skogeiere fulgt Viken Skog og sertifisert deler av sin virksomhet gjennom en generisk FSC-standard. Ved utgangen av 2011 var det 9 ulike generiske FSC-standarder i bruk i Norge, som er benyttet av Viken Skog, Mjøsen Skog, AT Skog, Nordtømmer AS, Tveitan Skog, Losby Bruk, Brekke Skog, Løvenskiold Fossum og Skogkonsult AS.

Nasjonal FSC-standard vs. generisk FSC-standard
FSC er ment som et alternativ til andre skogsertifiseringsordninger, hvor demokratisk og transparent er nøkkelord som er en del av FSCs grunnpilarer. Gjennom FSCs tre-kammer system som består av de sosiale, økonomiske og biologiske verdiene/interessene, skal dette sikres i praksis. I alle ledd i en FSC-prosess skal alle kammersene være enige, og likeså innad i hvert kammer.

FSCs midlertidige generiske standarder sikrer ikke en slik demokratisk praksis, da den ikke stiller samme krav til tre-kammer systemet som i en nasjonal standard. Dette er gjeldene praksis i Norge i dag, hvor det kun er skogbrukets interesser som er inkludert i sertifiseringsprosessen. Miljø- og friluftsorganisasjonene er ikke representert i de norske generiske standardene, og har dermed heller ikke deres støtte.

WWF ønsker nasjonal FSC-standard
Norsk Rødliste for arter (2010) viser at omlag 2400 arter er truet. Halvparten av disse artene er knyttet til skog. Hovedårsaken til at så mange skoglevende arter er på rødlista, er skogsdrift og menneskeskapte arealendringer. Vi har derfor et stort ansvar for å sikre at skogene drives på en bærekraftig måte som bevarer viktige livsmiljøer og en stor naturarv for kommende generasjoner.

I tillegg til et omfattende skogvern må det etableres en miljøsertifisering av skogbruket som kan møte kravene fra internasjonalt aksepterte sertifiseringsordninger.WWF mener at det per i dag bare er Forest Stewardship Council (FSC) som kan tilfredsstille våre krav til en miljømessig, sosial og økonomisk troverdig miljøsertifisering. Defor har WWF som mål at FSC skal bli en realitet også i det norske skogbruket.

Norsk skogbruk inn bakdøra
I dag har våre naboland Sverige, Finland og Danmark egne nasjonale FSC-standarder. At skogbruket i Norge fortsetter å sertifisere tømmeret sitt med generiske FSC-standarder bryter med FSCs intensjoner om et bærekraftig og demokratisk skogbruk, hvor både skogbruket, miljø- og friluftsiden skal være inkludert.

 
	© FSC
Den offisielle FSC-logoen
© FSC

Miljøforbedringer med en nasjonal FSC-standard

  1. Skogbruksvirksomheten blir mer åpen og demokratisk
  2. Miljø og sosiale interesser blir ivaretatt på lik linje som de økonomiske
  3. Bedre kartlegging av biomangfold
  4. Verneverdige områder i skogen blir bevart
  5. Skogbruksaktivitet blir evaluert av en uavhengig tredjepart
  6. Norsk tømmer blir konkurransedyktig på det internasjonale markedet

FSC-kontaktperson i Norge

 
	© WWF-Norge, Tine Marie Hagelin
En levende skog trenger død ved
© WWF-Norge, Tine Marie Hagelin
  •  
	© FSC