Skog | WWF Norway


 
	© Trude Myhre/WWF-Norge

Skog

I Norsk Rødliste for arter 2015 slås det fast at om lag halvparten av de utrydningstruede artene i Norge lever i skog. Skogbruk truer 85 prosent av de mest truede skoglevende artene. Det er særlig effekter av flatehogst som gir negativ effekt på artene, men også plukkhogst, treslagskifte, skogsbilveier og fravær av skogbranner påvirker artene negativt. 

 

Kontaktpersoner:

 • Trude Myhre

  Rådgiver, naturmangfold/ Advisor Biodiversity

  WWF-Norway

  +47 416 87 431

 • 
	© Asgeir Helgestad
 • lav, kystregnskog 
	© WWF - Arnodd Haapnes
 • 
	© Norges Naturvernforbund
 • skogsdrift, skogdrift, norsk skog, værdalsbruket 
	© WWF - Arnodd Haapnes