USAs storskala rovdyreksperiment- ulvens tilbakekomst | WWF Norway


 
	© (c) WWF / Anton VORAUER

Ulvens tilbakekomst

Da ulven ble reintrodusert og ønsket velkommen tilbake til Yellowstone nasjonalpark i 1995, symboliserte det det ikke bare en holdningsendring, men det er også en av de viktigste seirene innen bevaringen av store rovdyr i nyere tid. I dag er ulven tatt av rødlista i Idaho og Montana, og biologer kaller reintroduksjonen en stor suksess. Yellowstones økosystem er blitt mer intakt.

Ulv, grizzlybjørn, svartbjørn, puma og gaupe utgjorde en naturlig del av faunaen i Yellowstone nasjonalpark (YNP) da parken ble opprettet i 1872. Sammen med de europeiske innflytterne på 1900-tallet fulgte negative holdninger til store rovdyr, som førte til en omfattende og statlig finansiert utryddingsplan. Tiltaket resulterte i at den siste ulven i Yellowstone nasjonalpark ble skutt i 1926. De andre rovdyrartene opplevde et like stort jaktpress, og forsvant også i stor grad fra parken på 1930-tallet. De neste 60 årene levde byttedyrene i parken i et ulvefritt miljø.

Etter at ulven forsvant fra Yellowstone var landskapet preget av overbeite fra altfor store bestander av hjortedyr. Det kraftige overbeitet førte til at gjenveksten i skogen stoppet opp. Bunnvegetasjonen forsvant og arter som var avhengig av busk og kratt ble borte, slik som småfugl og småpattedyr. Beveren, som er en viktig nøkkelart, forsvant som følge av overbeiting fra hjortedyrene.

Holdningsendring til store rovdyr
Det skjedde en holdningsendring i 1950- og 1960-årene, som førte til at ulven ble klassifisert som truet i henhold til The Endangered Species Act (ESA) i 1973. ESA og nye holdninger til ulv satte fokus på å få ulven tilbake til sitt naturlige miljø i Yellowstone. I 1995 og 1996 ble 30 kanadiske ulver satt ut i utvalgte områder i sentrale Idaho og YNP.

Kongressens krav til forskning og dynamisk forvaltningsplan
Kongressen beordret i 1994 en fullstendig oversikt (Environmental Impact Statement) over alle mulige økologiske effekter av ulvens tilbakekomst, både på ulvens byttedyr, på vegetasjonen og andre rovdyr og åtseletere. Dette var et viktig steg før ulven ble reintrodusert, så alle berørte parter var involvert og forberedt.

Forvaltningsverktøyet som ble brukt i ulveforvaltningen var adaptive management (AM), som er en forvaltningsstrategi som benyttes i usikre situasjoner, som i forvaltningen av store rovdyr. En slik praksis, at man evaluerer og korrigerer forvaltningen underveis, fremmer en bærekraftig forvaltning av arten selv om målet er usikkert. Det er første gang i historien at rovdyr har blitt reintrodusert i et slikt storskala eksperiment, så effektene av ulvens tilbakekomst var usikre

Ulvens tilbakekomst bidro til økt naturmangfold i najsonalparken
Det er publisert en rekke vitenskapelige artikler og rapporter fra forskere som har studert de økologiske effektene av reintrodusering av ulven i økosystemet, fra selve reintroduksjonen og fram til i dag. Selv om det ikke er full enighet om hvor store økologiske effekter ulvens tilbakekomst har resultert i, har ulven uten tvil bidratt til å forandre økosystemet.

Etter ulvens tilbakekomst til Yellowstone har hjortebestanden blitt mye lavere. Dette skyldes ikke ulven alene. Grizzlybjørnen endret i samme periode sin diett som følge av sviktende tilgang på fisk, og dette ga til sammen et mye høyere rovdyrtrykk på hjorten. Dette førte til at lauvtrær og busker kom tilbake, og flere dyrearter fikk igjen nye leveområder. Fugler, insekter, fisk og amfibier økte i antall og mer beite tilgjengelig for den amerikanske bisonen. Ulven bidro samtidig til å redusere coyotebestanden, som tok mye småvilt. Alt i alt har ulven bidratt til at naturen i Yellowstone har blitt mer intakt.WWF krever helhetstenkning
Eksempelet fra USA er ikke uten betydning for naturen i Norge. Det er en påminnelse om at rovdyra har en viktig funksjon i forhold til balansen i naturen. På toppen av næringskjeden bidrar disse dyrene til å regulere mange andre arter. Dessverre har fokuset på rovdyrenes rolle for resten av mangfoldet vært fraværende i den norske debatten.

WWF mener at de store rovdyra må forvaltes som en verdifull og viktig del av norsk natur, i tråd med våre internasjonale forpliktelser og naturmangfoldloven.
 
	© Wikipedia
Ulv på jakt i puddersnø i Yellowstone
© Wikipedia
 
	© Wikipedia
Bison ble lite berørt av ulvens tilbakekomst
© Wikipedia