Status og utbredelse | WWF Norway


 
	© WWF-Norge/Tine Marie Hagelin

Status og utbredelse

Våre fire store rovdyrarter - ulv, bjørn, jerv og gaupe - er alle truet av utryddelse og de har en usikker fremtid i norsk natur. Deres naturlige leveområder er redusert og bestandene holdes nede på et kritisk lavt nivå.

Hvor mange rovdyr har vi i Norge?
  • Gaupe: ca. 310 individer (2016)
  • Jerv: ca. 350 individer (2016)
  • Ulv: 65-68 helnorske ulver, pluss ca. 25 ulv som oppholder seg både i Norge og Sverige (2016)
  • Bjørn: minimum 125 individer, hvorav 51 binner (2016)

Ulv, jerv, gaupe og bjørn overvåkes gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Rovdyrforskere gir oppdaterte tall på hvor mange rovdyr som finnes i Norge hvert år. Dette er ikke absolutte tall, men gir et anslag basert på sporing, DNA-prøver, observasjoner og hitellinger av de ulike rovdyrene.

Politiske bestandsmål

Gaupe: 65 årlige ynglinger
Bjørn: 13 årlige ynglinger
Jerv: 39 årlige ynglinger
Ulv: 4-6 årlige ynglinger inkl grenserevir (3 helnorske)

Bestandsmål - Hva mener WWF?

WWF mener at dagens bestandsmål er altfor små for alle de store rovdyrene. Videre må bestandsmål være basert på vitenskapelige vurderinger av hva som er nødvendige for å ha livskraftige bestander, ikke være politisk bestemt slik som i dag. Det er også viktig å gå bort fra praksisen med å ha et fast bestandsmål (som både er et minimums- og maksimumstall samtidig), da dette øker kostnadene ved forvaltningen kraftig og virker konfliktdrivende

WWF ser for seg følgende minimumsmål:
Ulv: 15-20 familiegrupper, hvorav minst 15 helnorske
Brunbjørn: 20-25 ynglinger årlig
Jerv: minst 75 årlige ynglinger
Gaupe: 90-110 familiegrupper
  •  
	© WWF-Norge/Tine Marie Hagelin