Rovviltforvaltning | WWF Norway


 
	© WWF-Norge

Norsk rovviltforvaltning

Norge har forpliktet seg til å ha bærekraftige bestander av rovdyr, gjennom både nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner.
Norge har gjennom nasjonale (Naturmangfoldloven og Grunnloven) og internasjonale (Bern-konvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold) lover og konvensjoner forpliktet seg til å ha bærekraftige bestander av rovdyr. Stortingsmelding nr.15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Stortingets rovviltforlik fra 17. juni 2011, samt Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur, ligger til grunn for rovviltforvaltningen.

Grunnpilarene i rovviltforvaltningen
Stortinget har bestemt at rovviltforvaltningen skal baseres på følgende todelte målsetting: "sikre rovviltbestandenes overlevelse, og næringsdrift basert på beitebruk i utmark». Denne målsettingen skal sikres gjennom:
 • Å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, bjørn, ulv og jerv.
 • Innenfor rammen av en bærekraftig forvaltning ivareta hensynet til bufe- og tamreinnæringen og andre samfunnsinteresser.
 • Å etablere åtte forvaltningsregioner med åtte statlige rovviltnemnder på regionalt nivå.
 • Å fastsette nasjonale bestandsmål fordelt på de 8 regionene.
 • Å sikre at det utarbeides regionale forvaltningsplaner med en geografisk differensiert forvaltning innenfor hver region.
 • Økt forutsigbarhet i forvaltningen og økt lokal medvirkning.
 • Bedre samordning av virkemiddelbruken mellom landbruks- og miljøforvaltningen.

Politisk fastsatte bestandsmål for de ulike rovviltartene:
 • Gaupe: 65 årlige ynglinger
 • Bjørn: 13 årlige ynglinger
 • Jerv: 39 årlige ynglinger
 • Ulv: 4-6 årlige ynglinger inkl grenserevir (3 helnorske)

Norge er delt i 8 rovviltregioner
Etter ratifiseringen av St.meld.nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, delte Stortinget Norge opp i 8 forvaltningsregioner for rovvilt. Regionene er delt opp etter fylkesgrensene, og ikke ut fra utbredelsen av rovviltartene.

Rovviltnemndene består av (som oftest) 5 medlemmer, som oppnevnes av Klima- og miljødepartementet. Det er et av fylkesmannsembetene i hver region som har sekretariatet for rovviltnemnda. Fylkesmannen har også en rådgivningsfunksjon overfor nemnda, i tillegg til at fylkesmannen utøver eget forvaltningsansvar innen rovviltforvaltningen.

Nemndene lager en regional forvaltningsplan for rovdyrene i sitt område. Forvaltningsplanen bygger på de nasjonale målsettinger for de enkelte rovviltarter i regionen. Det er denne planen som ligger til grunn for den regionale forvaltningen i praksis. Rovviltnemndene har også ansvaret for å fordele midlene til forebyggende og konfliktdempende tiltak innen sin region. Jakt og felling blir også bestemt av de regionale rovviltnemndene når bestandsmålet er nådd for en art.

Norsk rovviltforvaltning skal sikre rovviltbestandenes overlevelse, og næringsdrift basert på beitebruk i utmark

Stortinget

 
	© Direktoratet for naturforvaltning
Norge er delt inn i 8 forvaltningsregioner
© Direktoratet for naturforvaltning