Hva truer rovdyrene? | WWF Norway


 
	© WWF-Norge

Hvem og hva truer?

Lovlig og ulovlig jakt

Rovdyrene våre er omdiskuterte, elsket og hatet, og under sterkt press. Det er på politisk plan bestemt at rovdyrbestandene skal holdes i lave bestander, som er fastsatt gjennom årlige ynglinger. Lave bestandsmål betyr unaturlig lave rovdyrbestander, som igjen gjør rovdyrene spesielt utsatt og sårbare mot ulovlig jakt. Ny forskning viser at 50 % av ulven som dør, er drept ulovlig.

WWF tar sterkt avstand fra ulovlig jakt
Ulovlig jakt er meget uetisk og et stort problem for forvaltningen av artene. Rovviltartene er alt under hardt press, og ulovlig jakt som kommer i tillegg til høye lisenskvoter, skadefellinger og irregulære avganger, kan medføre at vi ikke innfrir våre nasjonale bestandsmål. Videre gir ulovlig jakt forvaltningen mindre handlingsrom i forhold til å kunne ta ut skadevoldere som har gjort stor skade på husdyr. 

Ulovlig jakt foregår i det skjulte, hvor jaktmetodene ofte påfører dyrene store lidelser. Det er ikke uvanlig at det blir benyttet gift, fotsakser og feller som jaktmetoder for å drepe rovdyr. Slike metoder er ikke lovlige å bruke da de påfører dyrene store smerter. Et annet viktig aspekt ved slike jaktformer er at det ofte rammer dyr og fugler som ikke var tiltenkt.   

Historisk mange rovdyr dør av lovlig jakt
Rovviltbestandene blir regulert ved jakt og felling. Det er kun gaupa som har fastsatt jakttid, og det er fordi forskerne mener at gaupebestanden er stor nok til å kunne reguleres gjennom jakt. Lisensfelling på ulv, jerv og bjørn må være motivert som skadeforebyggende gjennom å redusere bestanden.

Skadefelling er betegnet som et forebyggende tiltak, som har som hensikt å ta ut dyr som utgjør en alvorlig trussel mot husdyr.

De siste årene har det blitt felt et historisk høyt antall rovdyr. WWF registrerer at terskelen for å gi skadefellingstillatelse på å ta ut "problemindivider" er svært lav, også innenfor prioriterte beiteområder. WWF mener imidlertid ikke at "problemdyr" finnes, da det ligger i alle rovdyrs natur å jakte på byttedyr og spise kjøtt. Det er menneskers oppgave å skille rovdyr og beitedyr, enten i tid og rom, eller gjennom dokumenterte skadereduserende tiltak.

I 2013 ble det dokumentert 194 døde rovdyr, 179 av disse gjennom jakt. Av de 194 var det 89 gaupe, 86 jerv, 14 ulv og 5 bjørn.

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn er en del av nasjonalarven vår, de er viktige brikker i naturen og de er vårt ansvar

Miljødirektoratet

Tiltale for ulovlig jakt

En mann fra Nes kommune ble tiltalt etter naturmangfoldloven § 75 for å ha felt en ulv uten fellingstillatelse i august 2011. Dette var første gang en person ble tiltalt for ulovlig jakt etter naturmangfoldloven. Les saken her

I april 2014 ble en rekke personer fra Hedmark tiltalt for ulovlig ulvejakt. Saken er berammet for retten i mars 2015.
 rel=
Antall drepte rovdyr mellom årene 2000-2011.
© WWf-Norge