Gaupa kan ikke være en jaktbar art | WWF Norway

Gaupa kan ikke være en jaktbar artPosted on 31 August 2016
– Vi kan ikke se at Miljødirektoratet har noen faglige argumenter for at gaupe skal være en jaktbar art i Norge. Det er nå på høy tid at gaupa behandles på lik linje med de andre store rovdyrene, det vil si at den fjernes fra listen over jaktbare arter, mener WWF-Norge.
© Erik Frøystein
Gaupa må fjernes fra lista over jaktbare arter når Miljødirektoratet nå skal fastsette ny jaktforskrift, krever WWF-Norge i sin høringsuttalelse til direktoratet.

Høringsfristen for den nye forskriften om jakt- og fangsttider går ut 1. september, og WWF-Norge har levert innspill knyttet til flere arter, deriblant gaupe.
 
Gaupa er registrert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2015 – i likhet med bjørn og jerv. I tillegg har jakten på det sjeldne kattedyret vært så omfattende at gaupa de siste fire årene har ligget under det lave bestandsmålet fastsatt av Stortinget.
 
– Vi kan ikke se at Miljødirektoratet har noen faglige argumenter for at gaupe skal være en jaktbar art i Norge. Det er nå på høy tid at gaupa behandles på lik linje med de andre store rovdyrene, det vil si at den fjernes fra listen over jaktbare arter, sier fagsjef i WWF-Norge, Karoline Andaur.
 
Jaktbar art = skuddpremie tillatt
Det vil fremdeles være lovlig å jakte på gaupe selv om den formelt ikke er en jaktbar art, men dette kan bare skje gjennom lisensfelling som er skademotivert, slik tilfellet er for bjørn, ulv og jerv.
 
Om gaupa derimot blir stående som jaktbar art, kan den jaktes selv der den ikke utgjør noe skadepotensial for beitedyr. I tillegg har kommuner adgang til å innføre skuddpremie på jaktbare arter. I fjor vinter vedtok blant annet Lyngen i Troms å innføre skuddpremie på gaupe.
 
– Skuddpremie på truede dyrearter i Norge bør ikke forekomme. Fjernes gaupa fra listen over jaktbare arter, vil det også være forbudt å innføre skuddpremie, sier Andaur.
 
– Jakt på småfugler hører ingensteds hjemme
I sitt høringssvar til Miljødirektoratet, går WWF dessuten sterkt imot forslaget om å åpne for jakt på måltrost og svarttrost. I høringsutkastet argumenterer Miljødirektoratet med at både måltrost og svarttrost i tidligere tider ble jaktet på, og at bestandene er høye og stabile.
 
– Det er ikke lenger noen høstingstradisjon for disse artene. Naturopplevelsen av dem er i seg selv en stor verdi som langt overstiger det som måtte ligge i å få skytetrening, sier Andaur.
 
Hun peker på at det å kunne gå på tur i skog og mark, og oppleve de klare tonene fra trost og andre sangfugler, er en kilde til stor livskvalitet for svært mange mennesker.
 
– Jakt på småfugler vil i hovedsak være for sportens skyld og hører ingensteds hjemme.
 
Støtter redusert jakttid på rype
WWF-Norge støtter samtidig flere av forslagene til endringer som Miljødirektoratet foreslår i høringsutkastet.
 
– Redusert jakttid på rype er dessverre et nødvendig tiltak etter at rypa har hatt stor tilbakegang. Årsakene til nedgangen er sammensatte; klimaendringer er sannsynligvis en del av forklaringen, sier Andaur.
 
– Vi kan ikke se at Miljødirektoratet har noen faglige argumenter for at gaupe skal være en jaktbar art i Norge. Det er nå på høy tid at gaupa behandles på lik linje med de andre store rovdyrene, det vil si at den fjernes fra listen over jaktbare arter, mener WWF-Norge.
© Erik Frøystein Enlarge