Krever felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene | WWF Norway

Krever felles nordisk forvaltning av de store rovdyrenePosted on 17 February 2014   |  
Gaupe, vinter
Gaupe i vinterskogen. Gaupa er sky og gjemmer seg vanligvis når det kommer mennesker.
© WWF / Roger Leguen
21 miljøorganisasjoner med totalt av 650 000 medlemmer og støttespillere i Norge, Sverige og Finland frykter for rovdyrbestandene og krever at det etablereres en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene. Organisasjonene mener at det haster mest med å finne løsninger for ulven, som er truet av utryddelse i både Norge, Sverige og Finland.

- Første skritt er å sette bestandsmål som er faglig forankret. Dagens bestandsmål gjør at ulven for alltid vil være en truet art, som ikke vil være i stand til å fylle sin naturlige økologiske funksjon. De nordiske ministrene må ta et felles ansvar for å sikre en levedyktig ulvebestand i Norden, sier Arild Skedsmo, fagsjef i WWF på vegne av organisasjonene.

Ulven truet av ulovlig jakt og innavl

I et felles brev til respektive regjeringer krever organisasjonene at bestandsmålene økes, slik at vi får levedyktige bestander av rovdyr. I Norge er alle de store rovdyrene truet av utryddelse. Ulv er listet som kritisk truet på Norsk rødliste 2010, mens jerv og bjørn er listet som sterkt truet og gaupa som sårbar. Ulven i Skandinavia er i hovedsak truet av ulovlig jakt og innavl. Store rovdyr har store leveområder, også på tvers av nasjonale grenser. Genetisk utveksling over landegrensene er nødvendig for å unngå innavl, og krever en mer samlet nordisk forvaltning.

Dagens bestandsmål fungerer i praksis som maksimumsmål

Organisasjonene peker på at bestandsmålene må være faglig baserte, og muliggjøre levedyktige bestander. Dagens bestandsmål fungerer nå i praksis som maksimumsmål som bestemmer hvor mange rovdyr vi maksimalt kan tillate i naturen. Dagens bestandsmål for ulv som er 3 ynglende ulvepar per år, fungerer i praksis som maksimumsmål, noe som innebærer at alle par utover bestandsmålet skytes.
Maksimumsmålene må endres til minimumsnivåer for antall rovdyr eller til intervaller rovdyrbestandene kan variere mellom. Det er også avgjørende at målene følges opp med å gi rovdyrene leveområder hvor de er naturlig hjemmehørende og har gode livsvilkår. For at ulven i Skandinavia skal overleve, må det sikres en bedre utveksling med den finsk-russiske bestanden. I tillegg peker organisasjonene på behov for enda tettere felles overvåking og bestandsregistrering, og på at konfliktdempende og forebyggende tiltak må styrkes.

Følgende organisasjoner har signert brevet:
WWF-Norge – Arild Skedsmo, tlf. 994 63 531, askedsmo@wwf.no
Naturvernforbundet - Maren Esmark, generalsekretær, tlf. 971 83 379, me@naturvernforbundet.no
SABIMA – Christian Steel, generalsekretær, tlf 93 44 50 82, christian.steel@sabima.no
Foreningen Våre Rovdyr – Yngve Kvebæk, leder, tlf. 22 23 23 89, yngkve@gmail.com
Natur og Ungdom – Arnstein Vestre, leder, 482 68 249 / 23 32 74 03, arnsteinv@nu.no
Norsk Ornitologisk Forening - Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær, tlf. 73 84 16 49 / 918 59 428, kjetil@birdlife.no
NOAH – for dyrs rettigheter – Siri Martinsen, leder, tlf. 959 444 99, siri@dyrsrettigheter.no
Aksjonen Rovviltets Røst – Dag Bjørndal, leder, post@rovvilt.org
Bygdefolk for Rovdyr – Lars-Erik Lie, post@bfrnorge.com
Dyrebeskyttelsen Norge – Linn Krogstad, leder, tlf. 47 45 88 44, linn@dyrebeskyttelsen.no
Norsk Zoologisk Forening – Kari Rigstad, leder, tlf. 99399741, leder@zoologi.no

Gaupe, vinter
Gaupe i vinterskogen. Gaupa er sky og gjemmer seg vanligvis når det kommer mennesker.
© WWF / Roger Leguen Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus