Norsk rødliste | WWF Norway

Norsk rødlisteRødlista 2010: Flest truede arter i skog

Rødlista rommer alle kjente arter som er truet av utryddelse i Norge. Listen oppdateres hvert fjerde år, siste gang i november 2010.
IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) er ansvarlige for den internasjonale rødlista, og Artsdatabanken gir ut rødlista i Norge. Denne bygger også på IUCN sine kriterier og metoder.

Over 40 000 flercellete arter er kjent i Norge og norske havområder, men forskerne regner med at det reelle tallet er rundt 60 000 arter. En tredjedel av artene er altså enda ikke kjent. Rødlistevurdering er gjennomført for ca 21 000 av disse artene, og resultatet er at rundt 4600 arter ble oppført på den norske rødlista, og ca. 2400 av disse klassifisert som truet!

Rødlistekategoriene i Rødlista 2010 er som følger:
 • Utdødd (EX): Når det er svært lite tvil om at arter en er globalt utdødd.
 • Utdødd i vill tilstand (EW): Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individer i dyrehager, botaniske hager e.l.
 • Regionalt utdødd (RE): Når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). Må ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800.
 • Kritisk truet (CR): Arten har ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner for arten, minimum 10 år).
 • Sterkt truet (EN): Arten har svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner for arten, minimum 20 år).
 • Sårbar (VU): Arten har høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år).
 • Nær truet (NT): Er nær ved å tilfredsstille noen av kriteriene for å være EN, CR, VU.
 • Datamangel (DD): Ingen gradert vurdering av risiko for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlig at arten ville vært på Rødlista om fantes nok informasjon.
Arter i de tre gruppene kritisk truet, sterkt truet og sårbar regnes som truede arter. Totalt finner vi altså 2400 arter i disse gruppene, dvs. drøye halvparten av rødlisteartene. Flest trua arter finner vi i artsgruppen biller (444 arter truede biller). Andre grupper med mange arter på rødlista er sommerfugler, sopp, lav og karplanter. I de mest kjente dyregruppene er tallet på rødlistearter følgende:
 • Fugler: 36 arter
 • Fisker: 8 arter
 • Pattedyr: 16 arter
 • Amfibier og krypdyr: 2
Nær halvparten av de truede artene er knyttet til skog og omtrent en tredjedel er knyttet til kulturlandskap. Svært mange arter er også knyttet til myr/våtmark og ferskvann. Antallet med marine arter på rødlista er relativt lavt. Dette skyldes i stor grad manglende kunnskap. Det finnes flest truede arter i de sørøstlige delene av landet, med flest i Oslo og Akershus (1462 truede arter).
 
	© WWF- Tom Schandy
Ulv (Canis lupus) er kritisk truet (CR) i Norge.
© WWF- Tom Schandy
 • rødlisten 2010 
	© Artsdatabanken

Hva er en truet art?

 • En art er truet dersom den er listet i en av de tre kategoriene sårbar (VU), sterkt truet (EN) eller kritisk truet (CR).