Dramatisk nedgang i verdens biologiske mangfold | WWF Norway

Dramatisk nedgang i verdens biologiske mangfoldPosted on 30 September 2014
The Living Planet Index måler trender i mer enn ti tusen dyrebestander og viser en nedgang på hele 52 prosent i perioden mellom 1970 og 2010. Det betyr at bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier over hele jordkloden er mer enn halvert på bare 40 år.
© WWF
Verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier er halvert på bare 40 år. Aldri har det stått verre til for jordas biologiske mangfold enn nå, viser WWFs nye Living Planet Report.

For tiende gang kommer WWF i dag med en omfattende statusrapport for jordas tilstand: Living Planet Report. Rapporten, som kommer annethvert år, er en gjennomgang av hvordan menneskets økologiske fotavtrykk påvirker arter og biologisk mangfold. Hovedkonklusjonen i årets rapport er at det aldri har stått verre til for det biologiske mangfoldet på jorda enn nå.

Enormt press
The Living Planet Index måler trender i mer enn ti tusen dyrebestander og viser en nedgang på hele 52 prosent i perioden mellom 1970 og 2010. Det betyr at bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier over hele jordkloden er mer enn halvert på bare 40 år. Dette er en langt større nedgang enn det som er påvist tidligere, noe som blant annet skyldes bedre målemetoder.

- Planeten er under et enormt press. En rekke dyrebestander er halvert i takt med at menneskets ressursbruk har økt langt over jordas tåleevne. Med velferdsutviklingen er det ventet at ytterligere 3 milliarder mennesker tar skrittet over i middelklassen de neste tiårene - med økt kjøpekraft og krav til komfort og varer og tjenester. Det krever en radikal omlegging av vårt ressursforbruk om jorda skal takle det, sier WWFs fagsjef Arild Skedsmo.

Jakt og klima
Dyrebestander er i kraftig nedgang i alle verdenshjørner, men tapet er størst i tropiske strøk. Utviklingen er mest dramatisk i Sør-Amerika, der det er påvist en nedgang på hele 83 prosent. De fremste årsakene til nedgang i bestandene er tap og degradering av leveområder, og ikke-bærekraftig jakt og fiske. Det er ventet at de globale klimaendringene vil legge ytterligere press på naturen framover. Ferskvannsarter er hardest rammet med en gjennomsnittlig nedgang i bestandene på 76 prosent. Bestander av så vel marine arter som arter på land ble redusert med 39 prosent mellom 1970 og 2010.

- Det er menneskets forbruk av ressurser som er årsaken til denne dramatiske utviklingen. Vi må gjøre en rekke ting radikalt annerledes enn vi gjør i dag. Ressursbruken må bli mye mer effektiv og verdens energi må komme fra fornybare kilder. Det kan vi naturligvis velge å se på som et problem som vi vil stritte imot, eller vi kan omfavne den muligheten dette faktisk innebærer og legge til rette for at fortsatt velferdsutvikling skjer på bærekraftig vis, sier Skedsmo.

10 verstingland
Som WWF tidligere har rapportert, på Earth Overshoot Day, vil vi innen midten av dette århundret trenge like mange ressurser som tre jordkloder kan produsere i løpet av et år dersom vi fortsetter på samme kurs som i dag. I hele 86 land i verden er forbruket av naturressursene høyere enn det økosystemene makter å gjenopprette i løpet av ett år.

Samtidig er det enorme forskjeller på de ulike landenes økologiske fotavtrykk. Innbyggerne i rike land har i snitt et økologisk fotavtrykk, eller forbruk av naturressurser, som er fem ganger så stort som innbyggerne i lavinntektsland.

Dette er de ti landene med størst økologisk fotavtrykk per innbygger, ifølge Living Planet Report (Norge er ikke med i denne internasjonale statistikken på grunn av usikkert tallmateriale):

1. Kuwait
2. Qatar
3. De forente arabiske emirater
4. Danmark
5. Belgia
6. Trinidad og Tobago
7. Singapore
8. USA
9. Bahrain
10. Sverige

- Det er en enorm urettferdighet i at det er de rikeste som står for den største ressursbruken og de fattigste som er mest utsatt for utfordringene som kommer av blant annet menneskeskapte klimaendringer. Dette er utfordringene vi nå skyver over på våre barn, sier Skedsmo.

Miljø er økonomi
Skedsmo tror likevel at en annen, mer bærekraftig utvikling vil presse seg fram fordi miljøinteressene i økende grad sammenfaller med økonomiske interesser:

-Vi bruker allerede mer ressurser en planeten kan produsere. Knapphet på mat, vann og energi kommer til å bli dominerende drivkrefter for samfunnsutviklingen fremover. Den gode nyheten er at det i praksis innebærer at økonomiske og miljømessige interesser blir sammenfallende. De som klare å levere god forvaltning av naturressursene, fornybare energiløsninger og effektiv bruk av energi og råvarer vil være vinnerne i den nye økonomien hvor ressursknapphet er en dominerende drivkraft, sier fagsjefen.

The Living Planet Index måler trender i mer enn ti tusen dyrebestander og viser en nedgang på hele 52 prosent i perioden mellom 1970 og 2010. Det betyr at bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier over hele jordkloden er mer enn halvert på bare 40 år.
© WWF Enlarge